Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Veřejnost proti Lyžařskému areálu Chlum

Chlum Vojenský výcvikový prostor (VVP) Boletice leží téměř z 54 % na území CHKO Šumava. Představuje mimořádně hodnotné území s výjimečnými přírodními podmínkami a patří k nejcennějším územím v České republice. Specifické využívání zdejší krajiny umožnilo zachování řady vysoce ohrožených biotopů a bohatých populací na ně vázaných druhů flóry a fauny. V roce 2003 přišla soukromá společnost Lipno Servis, s.r.o. se záměrem vybudovat zde středisko zimních sportů. Tento záměr podpořil i Jihočeský kraj. Proti se však postavila řada odborníků, ekologických organizací i orgány ochrany přírody. Nakonec byl tento projekt v lokalitě Chlum zastaven. Spor o vojenský prostor Boletice však přetrvává, neboť Jihočeský kraj v roce 2005 přesunul svoji pozornost do jiné lokality - Špičák. Přesto, že se jedná o méně hodnotné území než je lokalita Chlum, nelze chápat toto řešení jako kompromis.

  1. Úvod - Vojenský újezd Boletice
  2. Průběh kauzy – rok 2003
  3. Průběh kauzy – rok 2004
  4. Průběh kauzy – rok 2005
  5. Průběh kauzy – rok 2006
  6. Závěr - Proč nesouhlasíme s projektem „Středisko zimních sportů Chlum“?
  7. Příroda a morfologie Boletic
  8. Chronologie kauzy

Úvod - Vojenský újezd Boletice

Mapa

První doklady o osídlení krajiny mezi Českým Krumlovem a Šumavou pocházejí z doby kolem roku 500 před naším letopočtem. Moderní kolonizace zde začala v 2. polovině 13. století. Do 15. století byla velmi hustá síť obcí osad přibližně po linii Ktiš – Horní Planá. V roce 1518 byl na dominantním místě pod Chlumem založen Ondřejov. Dřevařské osady v nejdrsnějších podmínkách pod Knížecím stolcem vznikaly teprve v 18. a na počátku 19. století. V roce 1945 tady žilo v 50 obcích a osadách přibližně 6 500 obyvatel, převážně německé národnosti. Po jejich odsunu v roce 1946 sem noví přistěhovalci již nepřišli, území zabrala armáda a v roce 1950 oficiálně vznikl vojenský újezd.

Ačkoli zde v posledních desetiletích probíhaly rozmanité aktivity, které často měly destruktivní charakter, paradoxně zde zůstaly zachovány některé přírodní jevy, které z běžné krajiny zmizely. Zvláštní režim vojenského újezdu podmínil specifické podmínky. Nepřístupnost pro běžné zemědělské využití znamená minimální narušení vodního režimu a minimální kontaminaci pesticidy. Zánik sídel v jádru území je důvodem nulového komunálního znečištění. Na cvičištích se udržují sukcesní fáze biotopů v neeutrofizované podobě.

Území vojenského újezdu se stalo ostrovem uprostřed kulturní krajiny, který má charakter skanzenu přírody z doby před kolektivizací zemědělství. Mimořádné přírodní hodnoty vedly k tomu, že území bylo v roce 2004 nominováno do soustavy evropsky významných území Natura 2000 jako tzv. ptačí oblast (podle směrnice č. 79/409/EHS) i jako zvláště chráněné území podle směrnice č. 92/46/EHS.

Soukromá společnost Lipno Servis, s.r.o., vlastnící rozsáhlé středisko sportu a rekreace na Lipně, si nechala zpracovat studii Lyžařského areálu Chlum, situovanou do přírodovědně nejcennějšího území vojenského výcvikového prostoru Boletice, do oblasti hory Chlum, Chlumek a Plešný. Jihočeský kraj, který tuto investici podporoval a prostřednictvím svého zastupitelstva ji schválil jako jeden ze strategických projektů Programu rozvoje regionu. Za tím účelem vstoupil do účelového sdružení Chlum s cílem podílet se na financování projektu a jeho prosazení do územního plánu Velkého územního celku Jihočeského kraje.

Proti projektu představovaném jako "revitalizace původní atmosféry a života Boletic" se postavily nevládní organizace. Zatímco statut vojenského výcvikového prostoru byl dostatečnou zárukou zachování přírody, záměr vybudovat zde mamutí středisko zimních sportů se stal její hrozbou.

 

[Úvod - Vojenský újezd Boletice] [Průběh kauzy – rok 2003] [Průběh kauzy – rok 2004] [Průběh kauzy – rok 2005] [Průběh kauzy – rok 2006] [Závěr - Proč nesouhlasíme s projektem „Středisko zimních sportů Chlum“?] [Příroda a morfologie Boletic ] [Chronologie kauzy]Za správnost textu odpovídá Vladimír Molek, Sdružení Calla. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz