Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
FILOSOFIE - otázky a přemítání nad občanskou společností

Informační společnost

Současnou formu demokracie je třeba nějak oživit. Ale jak? Alvin Toffler, cyberlibertariáni, Al Gore a další vidí šanci v internetu. Gore sní o nové éře athénské demokracie, kuté na kovadlinách informační infrastruktury, jiní vyzdvihují možnosti, jaké internet nabízí v zabezpečení jejich práva vědět a 'dát o sobě vědět' - prostřednictvím petic, referend či kyberaktivismu posilovat svůj hlas tak, aby vystoupal až do nejvyšších pater moci …
Skutečně se zdá, že internet je svojí podstatou demokratické médium - o tom svědčí paranoia, s jakou se jej marně snaží osedlat či zkrotit autoritativní režimy v Číně či některých jiných zemích jihovýchodní Asie. Internet ale může nadělat stoupencům občanské společnosti i mnohé vrásky. Předpokladem práva vědět není pouze volný přístup k informacím (v době internetu naplňovaný měrou vrchovatou), ale také schopnost rozlišit důvěryhodné od nedůvěryhodného, rozumné od zcestného. Obraz světa, který si vytváříme z dostupných poznatků, se ve dnešní době informační záplavy nezpřesňuje, ale rozmazává. Čemu věřit a čemu ne? Jaký dokument vznikl veden snahou o co nejlepší vyjádření porozuměnému a jaký vznikl z legrace, mocenských či ekonomických záměrů? Hoaxes - smyšlené historky kolující internetem jsou pouze nejkřiklavější případ. Můžeme ale věřit třeba novinám? Zpravodajství? Pokud ano, tak jakému?
Konečně, ještě jeden aspekt. K občanské společnosti nepochybně patří i občanská angažovanost. Nelze si ji dost dobře myslet v prostředí uctívačů vlastního pupku, jejichž obzor zahrnuje pouze vlastní blaho. Internet je ale veliké šidítko. Nabízí skvělý způsob jak strávit svůj volný čas klábosením o ničem na chatech či pobíjením virtuálních skřetů v počítačových hrách. V blízké době se i do našich končin rozšíří MUDs - virtuální graficky orientované světy, ve kterých si každý může zvolit svoji identitu a saturovat sociální neúspěchy v reálném světě. Nestanou se pro mnohé z nás virtuální světy lákavější, než nedokonalá realita? Trochu se obávám, že už tomu tak je. Mezi informační a občanskou společností může být rovnítko, ale také nemusí. Nakonec, posuďte sami.

Klasici o informační společnosti a virtualitě


-Albert Gore

Bývalý americký viceprezident a neúspěšný kandidát v prezidentských volbách. Autor bestselleru Země na misce vah, popisující současné globální problémy lidstva a úlohu Spojených států v jejich řešení. Propagátor myšlenek udržitelného rozvoje a informační společnosti, které jsou podle něj v souladu, jedna podporuje druhou: "Telekomunikace a vytváření globální informační infrastruktury je vstupním předpokladem pro udržitelný rozvoj, ekonomický růst bez poškozování životního prostředí a pro podporu demokracie ve světě."

"Globální informační infrastruktura ... obkrouží planetu informačními superdálnicemi, na kterých budou cestovat všichni lidé. Tyto dálnice ... nám dovolí sdílet informace, spojovat se a domlouvat jako globálnímu společenství. Z těchto kontaktů získáme masivní a udržitelný ekonomický růst, silnou demokracii, lepší řešení globálních i lokálních environmentálních výzev, zlepšení zdravotní péče a - konečně - větší smysl pro sdílené správcovství naší malé planety. (...) Globální informační infrastruktura rozšíří participační demokracii. V jistém slova smyslu může být globální informační infrastruktura metaforou pro demokracii jako takovou. (...) Vidím vznikat nový věk athénské demokracie, vykovaný na fóru globální informační infrastruktury."
(Albert Gore, 1995. Podle: THORNTON, Alinta. Does Internet create democracy? [online]. [Cit. 17.1.2003]. Dostupné z: http://www.zip.com.au/~athornto//thesis1.htm )


-Gilles Deleuze

Deleuze byl jedním z postmoderních filosofů, kteří se zabývali teorií pravdy. Podle něj je pro nás pravda jednou pro vždy nedosažitelná: nepřipomíná kmen stromu, který je možno uchopit, ale spíše rhizom - rozvětvenou kořenovou soustavu, proměňující se v neustálé interakci s okolím.
TAYLOR, Alan. Deleuze and Guattari on the Web [webovský portál]. [Cit. 17.1.2003]. Dostupné z: < http://www.uta.edu/english/apt/d%26g/d%26gweb.html>
Souhrn online přístupných dokumentů od francouzského filosofa Gillese Deleuze a Felixe Guattariho a odkazy na dokumenty, které o nich pojednávají (řada odkazů nefunguje).


-Jean Baudrillard

Baudrillard je současný francouzský postmoderní filosof, analyzující zejména problémy virtuality a hyperreality. Podle jeho esejí není ve dnešní době rozlišitelná simulace od skutečného - znaky přestávají odkazovat na objekty reálného světa, ale odkazují už jen samy na sebe, realita je ztracená, rozmazaná do směsi reality a simulace: simulacra. Baudrillard používá vzletný jazyk plný asociací, jeho práce jsou nicméně poměrně obtížné.
TAYLOR, Alan. Baudrillard on the Web [webovský portál]. [Cit. 17.1.2003]. Dostupné z: < http://www.uta.edu/english/apt/collab/baudweb.html >
Souhrn volně dostupných studií a článků Jeana Baudrillarda.

NUNES, Mark. Baudrillard in Cyberspace. Internet, Virtuality, and Postmodernity [online]. 1995.[Cit. 17.1.2003]. Dostupné z: < http://www.uta.edu/english/apt/collab/texts/cyberspace.html>

Doporučené knižní tituly od Jeana Baudrillarda v češtině:

BAUDRILLARD, Jean. Dokonalý zločin. Olomouc: Periplum, 2001. 180 s.
BAUDRILLARD, Jean. O svádění. Olomouc: Votobia, 1996. 213 s.

Jean Baudrillard (*1929) - výběr z tezí

Jean Baudrillard - citáty


-Václav Bělohradský

Český filosof Václav Bělohradský se dlouhodobě zabývá problémy globalizace a postmoderní filosofie. Uvedená esej o postmoderně mj. analyzuje problém konfliktu pravd, moci médií a problémů vyplývajících z 'informační hojnosti'.
BĚLOHRADSKÝ, Václav [homepage]. [Cit. 10.9.2003]. Dostupné z: <http://www.multiweb.cz/hawkmoon/.

BĚLOHRADSKÝ, Václav. Postmodernizace. Narativní definice pomocí McLuhanových tetrád [online]. 2001. [Cit. 17.1.2003]. Dostupné z: <http://www.multiweb.cz/hawkmoon/postmodernizace.htm >

'Žijeme na okraji obrovských skládek použitých informací a obrazů, semiotických vraků, vybitých kontextů, vypotřebovaných klišé, vyprázdněných norem, zapomenutých předsudků, vybydlených sídlišť, vytěžených krajin, odložených tradic. Je takový odpad toxický? Kam jej vyvézt a jak jej likvidovat?'

BĚLOHRADSKÝ, Václav. Malý příruční slovník globalizace.
BĚLOHRADSKÝ, Václav. Malý příruční slovník globalizace. Právo. Literární příloha, 14. 9. 2002 . s. 1.


Obecně o tématu

ČINČERA, Jan. Informační etika. Brno: Masarykova univerzita, 2002. Ke stažení (etika.doc, 524 kb).

První část skript obsahuje přehled základních etických teorií. Jádrem práce je přehled eticky konfliktních situací z informační oblasti. Uvedené příklady se týkají práva na informace, práva na ochranu soukromí, odpovědnosti tvůrce za svůj program. Rámcově také problematiku virtuálních světů, makroetiky (společenské dopady informačních technologií).

O demokracii a internetu

BRANSTEN, Jeremy. Estonia: Experiment In Direct Democracy Launched Through The Internet [online]. 27.6.2001. [Cit. 17.1.2003]. Dostupné z: < http://www.rferl.org/nca/features/2001/06/27062001112435.asp >

ČINČERA, Jan. Internet a politické uspořádání. In Internet a trvale udržitelný rozvoj: Společenské a environmentální dopady rozšiřování globálních počítačových sítí [doktorandská práce]. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 2001. Ke stažení (iapu.rtf, 91kB)

Stručná esej o možnostech, jaké internet dává myšlence participační demokracie: online referenda, EIA, připomínkování zákonů, koncepty elektronické přímé demokracie, polemiky.

DOLMAGE, Leah a kol. Cyberactivism, Sociology 4JJ3 - Group 9 [online]. [Cit. 17.1.2003]. Dostupné z: < http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/soc/courses/soc4jj3_99/stuweb/gp9/contents.html >.

THE National Initiative for Democracy [webovské sídlo]. [Cit. 20.1.2003]. Dostupné z: < http://www.vote.org/ >

THORNTON, Alinta. Does Internet create democracy? [online]. [Cit. 17.1.2003]. Dostupné z: <http://www.zip.com.au/~athornto//thesis1.htm >

Zajímavá a polemická esej zpochybňující optimistické předpovědi o významu internetu pro šíření demokracie.

Kyberkultury a virtuální světy

ČINČERA, Jan. Kyberfilosofie a kyberspiritualita.
Článek referuje o některých směrech úvah o budoucím směřování internetu a dopadech, které na lidskou společnost bude mít. Stručně charakterizován je technopaganismus, neoluddismus, koncepce noosféry a extropiánství.

SULER, John. The Psychology of Cyberspace [online]. 2000. [Cit. 17.1.2003]. Dostupné z: < http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html >

Komplex psychologických studií věnovaných virtuálnímu světu PalaceMOO. Typologie avatarů, vytváření sociálních a hierarchických vztahů v kyberprostoru. Autorem je psycholog a studie jsou součástí jeho postgraduálního výzkumu.

'Zamžená realita' - rozmazávání hranic mezi realitou a simulací

URBAN Legends Research Centre: Home -- Urban Legends, Urban Myths, Urban Folklore, Ghost Legends, Hoaxes, Chain Email, Chain E-Mail, Superstitions, Supernatural, Beliefs, Folklore, Stories, Tales [webovský portál]. [Cit. 17.1.2003]. Dostupné z: < http://www.ulrc.com.au/ >Jako urban legends, městské legendy se označují zprávy smyšleného obsahu, které se šíří v moderní společnosti a jsou přijímány jako pravdivé. Hoaxes jsou jedním z jejich typů. Číst o městských legendách je samozřejmě zábavné, až do chvíle kdy zjistíte, že jste některé uvěřili.


Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz