Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
FILOSOFIE - otázky a přemítání nad občanskou společností

Rovnost

Má-li být společnost skutečně občanská, měli by v ní mít prostor k vyjádření všichni občané. Podle Listiny základních práv a svobod tomu tak je. Je ale taková i realita? Četní kritici poukazují na to, že z účasti na rozhodování jsou vyloučeny rozsáhlé skupiny obyvatel: národnostní menšiny, které handicapuje jejich kulturní odlišnost, nebo ženy, které jsou z důvodu přetrvávání určitých vzorců genderových rolí mnohem více vázány na domácnost a na politické angažování jim už nezbývá čas. Mnoho autorek a autorů tvrdí, že naše společnost obsahuje příliš mnoho patriarchálních prvků, které ženy nepřímo diskriminují: ať již jde o jazykové struktury, platové nepoměry či nedokonalé zákony. Jejich oponenti ale namítají, že práva mají všichni stejná a že je věcí rozhodnutí žen, co se svým životem udělají.
Na této stránce vás odkážeme na několik dokumentů, které se touto problematikou obecně zabývají.

-Milan Machovec

Významný český filosof a feminista. Zabýval se významem křesťanství v moderní době, mýty, problémy moderní společnosti i postavením ženy ve společnosti.

MACHOVEC, Milan. Filosofie tváří v tvář zániku. Brno: Zvláštní vydání, 1998.359 s. Online:
MACHOVEC, Milan. Feminismus nebyl a není problém jazykový [online]. 21.3.2000. [cit. 6.2.2003]. Dostupné z: < http://gender.ecn.cz/index.stm?x=74228&apc=zkgx1

Výběr z tezí - Milan MachovecJudith Butler, je profesorkou na Kalifornské Univerzitě v Berkeley, kde působí na katedře rétoriky a komparativní literatury. Butler je jednou z hlavních feministických filozofek, je též považována za zakladatelku queer teorie zabývající se konstrukcí sexuálních identit. Ve svých původních studiích Butler polemizuje s autory jako jsou Hegel, Nietsche, Foucault, Freud, Lacan, Althusser, Beauvoir, Kristeva, Austin, Derrida, Habermas a mění pojetí jazyka, identity a sexuality. Slovenské nakladatelství Aspekt (www.aspekt.sk) připravuje vydání její nejznámnější knihy Gender trouble (Ťažkosti s rodom).

Univerzitní stránka J.Butler: http://www.egs.edu/faculty/butler.html
Rozhovor s J.Butler: http://www.bbgunengine.com/butler.html

Luce Irigaray, je feministická filozofka, která pojmenovala teorii kultury jako falocentrickou a jako jedna z prvních poukázala na to, že “v Západní civilizaci není ženská filozofie ani lingvistika, ani ženské náboženství ani politika.Všechny tyto disciplíny byly uspořádány podle mužů.” Toto zjištění se nám zdá dnes zřejmé, ale v době, kdy Irigaray poprvé přišla s požadavkem, aby společnost revidovala lingvistický a kulturní systém, tak aby adekvátně reprezentoval ženy, se jednalo o velmi bouřlivé téma a Irigaray dokonce stálo místo na univerzitě. Ve svých počátcích spolupracovala s Jacquesem Lacanem, později s Julii Kristeva a a dalšími francouzskými dekonstruktivistickými feministkami.

Profil Luce Irigaray: http://www.utm.edu/research/iep/i/irigaray.htm


EISLEROVÁ, Riane. Číše a meč, agrese a láska aneb Žena a muž v průběhu století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995. 329 s.
Popularizační práce o feminismu. S odvolávkami na historičku Gimbutasovou autorka analyzuje gylanické (rovnovážné) a patriarchální civilizace a další vývoj v západním civilizačním okruhu.
Marija Gimbutas Home Page [web site]. Poslední modifikace: listopad 2001. [cit. 6.2.2003]. Dostupné z: < http://www.belili.org/>
HARDING, Sandra. Gender, Democracy, and Philosophy of Science [online]. [cit. 6.2.2003]. Dostupné z: < http://www.inesglobal.com/publication/ines_proceedings/Proceed_html/HARDING.HTM>

INTERNATIONAL IDEA. Gender and Political Participation [website]. [cit. 6.2.2003]. Dostupné z: http://www.idea.int/gender/index.htm
Komplex odkazů, faktů a studií, zpracovaných mezinárodní organizací.Důraz je kladen na otázku nedostatečného zastoupení žen v parlamentech.

VODRÁŽKA, Mirek. Skončí ženy v příštím tisíciletí v planetárních domácnostech? - Pár poznámek k ideologii "pohlavního" zneviditelňování [online]. 21.6.2000. [cit. 6.2.2003]. Dostupné z: < http://gender.ecn.cz/index.stm?x=74232&apc=zkgx1-->


Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz