Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
FILOSOFIE - otázky a přemítání nad občanskou společností

Přímá demokracie

Pokud chápeme občanskou společnost jako společnost, kde se občané rozhodovacích procesů účastní nikoliv pouze prostřednictvím svých volených zástupců, ale přímo, například v referendu, objevuje se před námi celá řada otázek:
Jak zajistit, aby přijatá řešení byla skutečně výsledkem racionálního zvážení všech pro a proti a nikoliv jen reakcí na emocemi nabité mediální masáže?
Cožpak mohou rozhodovat i laici, kteří si utvořili názor na bázi 'jedna paní povídala'?
Pokud při rozhodování dáme prostor občanským sdružením (např. rozhodování o stavbách v procesu EIA), jak se vyhnout obavě z vlády lobbystických skupin, prosazujících nikoliv obecný, ale svůj vlastní prospěch?
Ale platí i naopak:
Rozhodují naši zástupci v Parlamentu vždy fundovaně a nezaujatě?
Nejsou i oni častěji ovládáni mocenskými, stranickými či finančními zájmy, které maskují jejich ignoranci?
Kde najít hranici mezi přímým a zastupitelským principem?

Zastánci 'větší přímosti' v účasti občanů na rozhodování někdy pracují s konceptem tzv. polopřímé demokracie, jehož autory jsou manželé Tofflerovi (známá dvojice futurologů a sociologů, autoři bestsellerů jako např. Šok z budoucnosti, Posun moci, aj.). Polopřímá demokracie by měla kombinovat výhody demokracie zastupitelské i přímé: občané by se mohli zapojit do hlasování poslanců a jejich hlasy by reprezentovaly určitý počet hlasů zvolených poslanců.

Jiný model představuje švýcarská cesta: občané mohou iniciovat referendum o zamítnutí kteréhokoliv zákona, který byl přijat parlamentem nebo dokonce prosadit určité rozhodnutí parlamentu navzdory. Přes všechny pochybnosti švýcarská polopřímá demokracie funguje a nepotvrzují se ani obavy těch, kteří poukazují na riziko zneužitelnosti tohoto institutu extrémistickými demagogy.

Je zřejmé, že základním předpokladem takového uspořádání je politická kultura a vyspělost země. Nepředstavují ale stupeň politické kultury a větší podíl na rozhodování spojené nádoby? Nenaučil by nás nově nabytý prostor také větší odpovědnosti? Je přímá demokracie cestou do pekel emocionálních nenávistí a diktatur či cestou ke skutečnému, aktivnímu a odpovědnému občanství?

Zajímavým testem vyspělosti české veřejnosti jsou lokální (místní) referenda. Lokální referenda jsou hlasování obyvatel obce či města, které je svoláno obvykle na jejich žádost a jehož výsledek zavazuje obecní orgány k určitému postupu v řešeném problému. Výsledky lokálních referend, které u nás zatím proběhly, naznačují následující: Lidé se zpravidla vyslovili pro ochranu životního prostředí ve svém okolí a proti investičním záměrům, které by jej mohly narušit, přestože by znamenaly možnost ekonomického rozvoje regionu.

Alespoň jeden případ za všechny: V Libouchci pomáhali Přátelé přírody místním občanů iniciovat konání místního referenda, v němž občané obce dostali možnost vyjádřit svůj názor na otevření lomu na nedalekém vrchu Strážišti. S informační kampaní začali Přátelé přírody v roce 2000, referendum se konalo 22. září 2001. Účastnilo se jej 74 % občanů, z nichž 99 % hlasovalo proti lomu. Mlčící většina promluvila a mnohé zaskočila jak účast, tak jednomyslný nesouhlas s těžbou.

V jiných případech se ale lidé také vyslovili proti vybudování středisek pro azylanty ve své obci. Jako bychom stáli na křižovatce: jednou nohou stále v louži podezřívavosti, netolerance a sobectví. Druhou napřaženou do světa, který chápe, že všechno se nedá koupit a že pro naše děti bude důležitější kus lesa za chalupou, než zrezavělé BMW v garáži. Doba přechodů je vždy vzrušující. Je nadějí, příležitostí i očekáváním …

Klasici o přímé, participační či polopřímé demokracii


-Alvin a Heidi Tofflerovi

Dvojice amerických futurologů, chrlících na trh prognostické bestsellery. Jádrem jejich analýz je teorie o třech vlnách: třech základních periodách lidských dějin. Každá z vln přináší specifické formy výroby, spotřeby, životního stylu, politického uspořádání. Období třetí vlny, ve kterém se právě nacházíme, je podle nich obdobím, kdy se moc přesouvá z centralizovaných orgánů směrem k lidem. Odsud idea polopřímé demokracie, zmíněná v úvodním textu.-Fromm, Erich

Psychoanalytik, myslitel. ve svých originálních pracích charakterizuje různé mody lidského života: život ve vlastnění a autentický život v bytí. THE International Erich Fromm Society [webovské sídlo]. [Cit. 20.1.2003]. Dostupné z: < http://www.erich-fromm.de/ > Portál obsahuje mj. řadu Frommových esejů.

Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit