Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Právo na informace o životním prostředí - Jak na to

Právo na informace o životním prostředí


Proč je právo na informace o životním prostředí upraveno zvláštními zákony? Proč nestačí obecný zákon o svobodném přístupu k informacím?

Životní prostředí, víc než cokoliv jiného, je veřejným statkem. Informace o životním prostředí, jeho stavu, metodách a způsobech jeho ochrany jsou důležité pro to, aby mohly být zahájeny konkrétní kroky k jeho ochraně.

Zákony o přístupu k informacím o životním prostředí jsou proto přísnější, než obecná nařízení týkající se svobodného přístupu k informacím – to znamená, že v tomto směru by měly být úřady k občanům otevřenější.

Zároveň je stále více informací z životního prostředí zveřejněno na internetu v podobě informačních systémů a tato nabídka se postupně rozšiřuje. Přispívá k tomu i tlak spotřebitelů, NNO a nové legislativy na větší otevřenost a přístup k informacím.

V ČR upravuje právo na informace o ŽP Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí. Pomocí tohoto zákona se můžete ptát na jakoukoliv informaci týkající se stavu životního prostředí a přírodních zdrojů, kterou úřady disponují. Za informace o životním prostředí, resp. o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů, se podle definice uvedené v § 2 písm. a) zákona považují informace v písemné, obrazové nebo zvukové formě, na nosičích výpočetní techniky nebo v jiné technicky proveditelné formě, jež vypovídají zejména o:

  1. stavu a vývoji životního prostředí, o příčinách a důsledcích tohoto stavu,
  2. připravovaných činnostech, které by mohly vést ke změně stavu životního prostředí, a informace o opatřeních, jež podnikají úřady odpovědné za ochranu životního prostředí nebo jiné osoby při předcházení nebo nápravě poškození životního prostředí,
  3. stavu vody, ovzduší, půdy, živých organismů a ekosystémů, dále informace o vlivech činností na životní prostředí, o látkách, hluku a záření do životního prostředí emitovaných a o důsledcích těchto emisí,
  4. využívání přírodních zdrojů a jeho důsledcích na životní prostředí a rovněž údaje nezbytné pro vyhodnocování příčin a důsledků tohoto využívání a jeho vlivů na živé organismy a společnost,
  5. vlivech staveb, činností, technologií a výrobků na životní prostředí,
  6. správních řízeních ve věcech životního prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, peticích a stížnostech v těchto věcech a jejich vyřízení a rovněž informace obsažené v písemnostech týkajících se zvláště chráněných součástí přírody a dalších součástí životního prostředí chráněných podle zvláštních předpisů,
  7. ekonomických a finančních analýzách použitých v rozhodování ve věcech životního prostředí, pokud byly pořízeny z veřejných prostředků,
  8. mezinárodních, státních, regionálních a místních strategiích a programech, akčních plánech apod., jichž se Česká republika účastní, a zprávách o jejich plnění,
  9. mezinárodních závazcích týkajících se životního prostředí a o plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,
  10. zdrojích informací o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.

V některých případech se ovšem ptát nemusíte, protože daná informace je již někde zveřejněna. Co je dobré o tom vědět:

(Další informace a odkazy na další informační systémy najdete v sekci Jak využívat práva vědět.)


Související odkazy:
CENIA - Česká informační agentura životního prostředí
Informační systém EIA
Informační systém SEA

Související zákony:
Aarhuská úmluva - o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
Zákon o právu na informace o životním prostředí


Související zprávy:

7.4.2010 - Děti Země vyhrály soudní spor o informace
Městský soud v Praze vynesl rozsudek, v němž uznal právo Dětí Země na získání metodického pokynu Státní veterinární správy, o jehož poskytnutí před necelými třemi roky podle zákona o svobodném přístupu k informacím marně žádaly.
kategorie: Právo na informace

5.5.2008 - Zelení „na kontrole“ v Kronospanu
Krajští představitelé Strany zelených, M.Hronová, F.Prát a J.Pykal, navštívili firmu Kronospan. Tento krok je pokračováním jakési "veřejné kontroly" Kronospanu, která má za cíl si na místě samém ověřit realizaci konkrétních kroků vedení společnosti ke zlepšení technologie provozu a životního prostředí v Jihlavě.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování

8.4.2008 - Na společnost ArcelorMittal Ostrava byla podána žaloba
Ve středu 8. dubna 2008, podali právníci programu GARDE-Globální odpovědnost, Ekologického právního servisu (GARDE-EPS) zastupující členy občanského sdružení "VZDUCH" první žalobu na společnost ArcelorMittal Ostrava.
kategorie: Účast na rozhodování

13.11.2007 - Obec Vyskytná dostala pokutu za neoprávněné poskytnutí osobních údajů
Obecní úřad ve Vyskytné nad Jihlavou zneužil osobní údaje. Překročení zákona se dopustil starosta obce Vítězslav Vyvíjal, který předal kopie petičních listin společnosti .A.S.A., jež v katastru obce provozuje skládku.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování

21.9.2007 - MŽP vydalo publikaci o IRZ a chystá zveřejnění údajů za uplynulý rok
Do 15. února 2006 musely podniky, kterých se týkala ohlašovací povinnost, poskytnout údaje za rok 2005 do veřejného integrovaného registru znečišťování (IRZ).
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodováníVAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu

   13. 12. 2007 David
Ehem
 Za správnost textu odpovídá Petra Levá. Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit