Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Slovníček

Aarhuská úmluva - Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.

Dokument - Záznam v písemné, zvukové i strojem čitelné podobě.

Osobní údaje - vést si záznamy o fyzické osobě (nikoliv organizaci) v zásadě nemůže nikdo bez jejího povolení. Jaké údaje shromažďovat lze, případně které instituce jsou k tomu oprávněny ze zákona a povolení nepotřebují, upravují následující dva zákony.
z.č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Obchodní tajemství - Ve stručnosti lze říci, že chrání podnikatele před "nekalou" konkurencí. Přesně je upravuje obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník). Některé dopady obchodního tajemství na právo na informace jsou rozpracovány v materiálech v sekci Práva vědět.

Polutant - Znečišťující látka, jejíž výskyt je ohlašovatel povinen monitorovat (tzv. ohlašovaná látka). Seznam všech ohlašovaných látek uvádí v případě evropského registru Rozhodnutí Evropské komise z 17 července 2000), v případě registrů jednotlivých zemí jsou to místí legislativy.

Povinný subjekt - Subjekt, jemuž vyplývá povinnost z určitého zákona. Pro potřeby této sekce jsou to instituce, jejichž povinností je zveřejňovat a poskytovat informace (orgány státní správy a veřejné samosprávy a organizace zřizované státem)

Registr IRZ (integrovaný registr znečišťování) - Jedná se o veřejně přístupnou databázi, do které jsou vybrané podniky povinny podle určitých kritérií každoročně ohlašovat množství konkrétních chemických látek, které byly uloženy na skládky, unikly do ovzduší, byly vypuštěny do vod, nebo předány ve formě odpadů jiným zpracovatelům k recyklaci či zneškodnění. Jednotlivé státy mají své národní registry, vedle toho existuje i evropský registr znečišťování - EPER.

Státní tajemství upravoval z.č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ten byl ale zrušen z.č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečnosti a o změně některých zákonů, takže pojem státní tajemství byl nahrazen pojmem "utajované skutečnosti".
Stupně utajení:
(1) Utajované skutečnosti se klasifikují do stupňů utajení
a) přísně tajné,
b) tajné,
c) důvěrné, nebo
d) vyhrazené.

Subsidiarita - Princip subsidiarity slouží k tomu, aby opatření byla přijímána na co nejnižším stupni státní správy: to znamená že opatřeními, která lze přijmout na místní úrovni, by se EU neměla vůbec zabývat.

Žadatel o informace - Žadatelem je jakákoliv fyzická osoba. O informace může povinné subjekty žádat kdokoliv a má právo na poskytnutí těchto informací bez toho, aby byl povinen sdělovat důvod, proč informaci požaduje.

Životní prostředí v EU - Hlavními principy politiky ŽP EU je prevence, předpoklad, že škoda má být napravena u zdroje a že znečišťovatel platí. Kromě ochrany a vylepšení kvality životního prostředí se zabývá také hospodařením s přírodními zdroji. Na dosažení cílů souvisejících se životním prostředí dohlíží Rada EU.

Další pojmy najdete také ve Slovníčku pro sekci Občan v EU

Související zprávy

4.7.2012 - Ivanovičtí i NESEHNUTÍ se postavili za zaměstnance a zaměstnankyně Bauhausu
Nevládní organizace NESEHNUTÍ podává trestní oznámení na neznámého pachatele, který podvedl pracovníky a pracovnice přijaté do ivanovického Bauhausu. Těm totiž bylo zatajeno, že stavba hobby marketu nemá stavební povolení a nemůže být otevřena. Bauhaus si pouze nechal vypracovat tzv. stavební certifikát soukromým autorizovaným inspektorem: tajně a bez zákonem požadovaných souhlasů sousedů a sousedek. Účinnost podezřelého certifikátu proto následně odložil soud.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování

3.5.2012 - Poslanci odhlasovali děravý zákon. Potřebuje novelu
Poslanci a poslankyně napříč politickým spektrem se 2. května shodli, že zákon o ochraně ovzduší je, vlivem desítek vylobbovaných změn, nedostačující. Přesto jej schválili. Zákon, který odkládá povinnosti velkých továren a elektráren vyčistit své technologie o čtyři roky, a zároveň prakticky bezodkladně zprošťuje 93 % dosud platících znečišťovatelů od poplatků za vypouštění karcinogenních a alergenních látek, je potřeba co nejdříve novelizovat.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování

20.2.2012 - 97 zahraničních a mezinárodních nevládních organizací vyzývá ministra průmyslu a premiéra ČR: Neomezujte registr znečišťování!
Osud práva na informace o toxických látkách, které v České republice naplňuje mimo jiné Integrovaný registr znečišťování (IRZ), není lhostejný ani zahraničním organizacím zabývajícím se ochranou životního prostředí či zdraví.
kategorie: Právo na informace

10.11.2011 - V právu na informace zůstává Česká republika na půl cesty
Míru demokracie, uplatňování práva a kvalitu života v různých zemích světa posuzuje nový světový žebříček. Nevládní organizace Acces Info Europe ze Španělska a Centrum pro právo a demokracii z Kanady sestavily hodnocení 89 zemí světa z hlediska kvality zákonů zaručujících právo na informace. Česká republika získala z maximálního možného počtu 150 bodů pouze 69.
kategorie: Právo na informace

15.9.2011 - Ministr Kocourek chce omezit právo veřejnosti na informace o toxických látkách
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navrhuje, aby nadále do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) ohlašovaly své emise a informace o odpadech jen firmy, jejichž činnost sleduje evropský registr úniků a přenosů (EPRTR). Současně by podniky měly přestat ohlašovat většinu látek produkovaných do odpadů.
kategorie: Právo na informace


Diskuse na téma

Jak by se mohl zlepšit Integrovaný registr znečišťování? Jak hodnotíte uživatelskou vstřícnost webu IRZ? Najdete snadno data a informace, které potřebujete? Je web připravený pro laickou veřejnost? Jaké jsou vaše nápady a podněty?

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit