Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Právo na informace - Zákony

Aarhuská úmluva - o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí ()

Listina základních práv a svobod ()
§ 1-Čl. 44 23/1991 Sb. Ústavní zákon ze dne 9.ledna 1991, kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

Nařízení o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise ()
Nařízení č. 1049/2001 (EC) EP a Rady z 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise

Rámcová směrnice pro vodní politiku ES ()
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky

Rozhodnutí Komise, kterým se zavádí evropský registr znečišťování (EPER) ()
Commission Decision of 17 July 2000

Směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru ()
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17.11.2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru

Směrnice o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí ()
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS

Směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) ()
Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění

Spolkový zákon o přístupu k informacím o životním prostředí (rakouský) ()
Umweltinformationsgesetz - Spolkový zákon o přístupu k informacím o životním prostředí

Ústava České republiky ()
ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb.

Zákon o Českém rozhlasu ()
ZÁKON České národní rady ze dne 7. listopadu 1991 o Českém rozhlasu.

Zákon o integrované prevenci (IPPC) ()
Zákon ze dne 5. února 2002 o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

Zákon o péči o zdraví lidu ()
ZÁKON ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o periodickém tisku (tiskový zákon) ()
ZÁKON ze dne 22. února 2000 o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).

Zákon o právu na informace o životním prostředí ()
123/1998 Sb. Zákon ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (slovenský) ()
Zákon č. 211/2000 zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Zákon o svobodném přístupu k informacím ()
106/1999 Sb. Zákon ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím.

Zákon o volném přístupu k informacím o životním prostředí (německý) ()
Umweltinformationsgesetzes - Gesetz zur Neugestaltung des Umweltinformationsgesetzes und zur Änderung der Rechtsgrundlagen zum Emissionshandel Vom 22. Dezember 2004


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit