Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Veřejnost proti Lyžařskému areálu Chlum

 1. Úvod - Vojenský újezd Boletice
 2. Průběh kauzy – rok 2003
 3. Průběh kauzy – rok 2004
 4. Průběh kauzy – rok 2005
 5. Průběh kauzy – rok 2006
 6. Závěr - Proč nesouhlasíme s projektem „Středisko zimních sportů Chlum“?
 7. Příroda a morfologie Boletic
 8. Chronologie kauzy

Průběh kauzy – rok 2004

Razitko

29. ledna 2004 se schází v Horní Plané zástupci ekologických nevládních organizací, mapovatelé soustavy Natura 2000 s představiteli vojenského újezdního úřadu Boletice a Vojenských lesů a statků, divize Horní Planá, aby se dohodli na společném postupu v ochraně přírody vojenského újezdu Boletice. Přítomní deklarovali zájem na spolupráci, získávání a vzájemném předávání informací a plné podpoře schválené petici proti výstavbě Lyžařského areálu Chlum. V duchu těchto závěrů byla vydána tisková zpráva.

"Nevládní ekologické organizace řekly NE Lyžařskému areálu Chlum! Na nedávném setkání v Horní Plané se zástupci ekologických nevládních organizací regionu shodly na stanovisku, vyjadřující nesouhlas s realizací Lyžařského areálu Chlum. Naopak o tomto záměru vážně uvažuje soukromá společnost Lipno Servis, která si nechala již zpracovat od projekční kanceláře Atelier 8000 studii představující lyžařský areál s 28 km sjezdových tratí, šesti lanovkami, běžecký areál, ubytovací a stravovací zázemí, příjezdové komunikace, parkoviště a další atraktivity umožňující pořádat sportovní události světového významu. To vše za 1,8 miliardy korun. Vítaným společníkem pro Sdružení Chlum se stal Jihočeský kraj, který prostřednictvím svého zastupitelstva schválil záměr Lyžařského areálu Chlum v listopadu loňského roku jako jeden ze strategický projektů Programu rozvoje a Akčního plánu. Celý projekt představovaný jako "revitalizace původní atmosféry a života lokality" je umocněn projektem Šumavské tramvaje propojující celý region."

Hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník zahajuje kampaň na podporu projektu Střediska zimních sportů Chlum. Setkává se s ministry obrany, životního prostředí a za Chlum lobuje i u prezidenta.

Calla k tomuto postupu vydává obratem tiskovou zprávu.

"Ekologické nevládní organizace přijaly kriticky včerejší jednání jihočeského hejtmana Jana Zahradníka s ministry obrany a životního prostředí. U prezidenta republiky, jehož hlavním bodem byla diskuze o využití šumavského vrcholu Smrčina a části vojenského prostoru Boletice – Chlum pro výstavbu gigantických lyžařských areálů."

Sdružení Calla zasílá krajským zastupitelům otevřený dopis s informacemi o přírodovědných hodnotách VVP Boletice a s výzvou o podporu návrhu ministerstva životního prostředí na novelu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny obsahující stěžejní ustanovení o způsobu implementace evropské soustavy Natura 2000.

"Stále více nabýváme dojmu, že "problém Natura 2000" je zužován a prezentován na problém lyžařského areálu Chlum mající podporu krajské samosprávy."

V rámci pravidelných kulturně výchovných přednášek – Zelených čtvrtků v českobudějovické literární kavárně Měsíc ve dne uspořádalo sdružení Calla v únoru přednášku docenta Víta Grulicha "Boletice - klenot přírody", jejíž návštěvnost překonala všechna očekávání. Se stejným zájmem se setkala přednáška členů České společnosti ornitologické v Jihočeském muzeu, pořádaná u příležitosti zahájení výstavy o ptačích oblastech.

"Touha objevovat nepoznané vede rozmanitými cestami. Hloubky oceánů, tajemné jeskyně nebo exotické tropy od nepaměti přitahovaly různé sorty dobrodruhů a cestovatelů. Otevřené hranice umožňují i našincům výpravy do vzdálených končin s panenskou přírodou. Málokdo si však uvědomuje, že taková země neznámá – terra inkognita – leží i přímo za našimi humny, sotva půl hodiny od krajského města. Není to omyl, jen zvláštní souhra okolností stojí za faktem, že uprostřed lidmi podmaněné krajiny se najde kus země, v němž příroda a přírodní hodnoty nad lidskými aktivitami stále ještě převládají. Ano, jsme ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice."

Na únorovém jednání schvaluje Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesení k problematice soustavy Natura 2000 v souvislosti s návrhem novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vyslovuje nesouhlas s průběhem projednávání návrhu, odmítá ministerský návrh a předkládá vlastní. Tento nesouhlas vyplývá mimo jiné i z návrhu zařazení VVP Boletice do soustavy Natura 2000.

"Nezbytné podmínky evropské Natury je třeba aplikovat na nejcennější přírodní oblasti a nikoli rozšiřovat jejich účinnost ad absurdum. Mohlo by se stát, že bychom pak ze záhumní jihočeských měst a obcí sledovali samovolný vývoj chráněné přírody, kam by takřka nebyl přístup, a neměli bychom prostor k životu, rozvoji ani k přijetí návštěvníků našeho krásného kraje".

Jihočeský kraj zařazuje Lyžařský areál Chlum mezi šest nejvýznamnějších strategických projektů pro rok 2004 v rámci akčního plánu rozvoje a přípravy na vstup ČR do Evropské unie. Dubnové usnesení Rady Jihočeského kraje bere na vědomí závěry ze schůzky prezidenta republiky, ministra obrany, ministra životního prostředí a hejtmana Jihočeského kraje a schvaluje Memorandum o společném postupu ve věci civilního využití území vojenského újezdu Boletice. Vzhledem k mystifikaci memoranda požádalo sdružení Calla Jihočeský kraj dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o plné znění memoranda. K žádosti obdrželo odpověď:

"Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o návrh, který nebyl dosud podepsán, neboť obsahuje konkrétní termíny zpřístupnění vojenského prostoru, aniž by byl akceptován oficiálně prezentovaný požadavek státní ochrany přírody vyjádřený předloženými návrhy území navrhovaných do soustavy Natura 2000..."

Dne 13. dubna 2004 vydávají nevládní ekologické organizace tiskovou zprávu informující o zahájení petiční akce proti výstavbě Střediska zimních sportů Chlum. Zároveň začíná na mnoha kontaktních místech v kraji sběr podpisů pod petici .

PETICE proti výstavbě "Střediska zimních sportů CHLUM" ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice

Adresováno: Úřad vlády ČR
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Senát Parlamentu ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo obrany ČR
Jihočeský kraj

My, níže podepsaní občané, projevujeme tímto zásadní nesouhlas s připravovaným projektem "CHLUM – středisko zimních sportů" ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice, a to z těchto důvodů:

 1. Vojenský výcvikový prostor (VVP) Boletice představuje mimořádně hodnotné území na okraji Šumavy s výjimečnými přírodními podmínkami. Specifické využívání zdejší krajiny a vojenské aktivity umožnily zachování řady vysoce ohrožených biotopů a bohatých populací na ně vázaných druhů flóry a fauny.
 2. Ve VVP Boletice hnízdí dvě desítky druhů ptáků uvedených v příloze I Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a pět z těchto druhů splňuje kritéria pro vyhlášení Ptačí oblasti Boletice jako součásti soustavy NATURA 2000.
 3. Zároveň je území navrženo jako evropsky významná lokalita do národního seznamu soustavy NATURA 2000 pro řadu zjištěných přírodních stanovišť (biotopů) a druhů živočichů a rostlin.
 4. Pro většinu druhů, které jsou předmětem ochrany navrhovaných území a na které se vztahuje platná ochrana dle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, představuje dosavadní obhospodařování, včetně zachování vojenských aktivit, vhodný způsob využití a zaručuje jejich další přežití.
 5. Dřevinná skladba s významným zastoupením jedle spolu s kvalitou lesních porostů v oblasti Chlumu, Velkého a Malého Plešného patří k nejcennějším na území VVP Boletice. Nezbytným kácením pro sjezdovky by došlo k narušení lesních komplexů.
 6. V oblasti Chlumu globální klimatické změny způsobily pokles počtu dní se sněhovou pokrývkou a zvětšila se i četnost a délka velkých oblev. Lze očekávat ještě další zhoršení sněhových podmínek; bylo by tedy nutné umělé zasněžování sjezdovek technickým sněhem. Pro tuto alternativu však v oblasti nejsou dostatečné vodní zdroje.
Ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním žádáme tímto odpovědné orgány tohoto státu, aby se plnou měrou zasadily o podporu našeho požadavku proti aktivitám, které mohou být v rozporu s právními předpisy ČR a EU. Žádáme, aby zájmové území bylo chráněno v plném rozsahu dle zpracovaných odborných návrhů v souladu s legislativou a aby projekt "CHLUM – středisko zimních sportů" byl vypuštěn z rozvojového programu i územně plánovací dokumentace kraje.

Petiční výbor ve složení:
Vladimír Molek, Žižkova 382, 373 72 Lišov (CALLA – Sdružení pro záchranu prostředí)
Ing. František Bílek, Zubčice 44, 382 32 Velešín (Centrum environmentálních informací a služeb Šípek)
Bc. Jaroslava Brožová, K Lusnému 2034, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic (Sdružení Jihočeské matky)
Dagmar Kjučuková, 384 72 Zdíkov 235 (Okrašlovací spolek Zdíkovska)
Mgr. David Lacina, Dvořákova 363, 252 64 Velké Přílepy (Česká společnost ornitologická)
Irena Melčová, Branišov 45, 387 73 Stachy (Děti Země)
Ondřej Šanda, Dlouhá 134, 382 41 Kaplice (Hnutí Duha)
Ing. Radek Thér PhD., nám. Přemysla Otakara II. 84/24, 370 01 Č. Budějovice (Zelené srdce Evropy)
RNDr. Mojmír Vlašín, Drozdí 7, 621 00 Brno (Koordinátor nevládního návrhu soustavy NATURA 2000)
Osoba pověřená pro zastupování petičního výboru je Vladimír Molek, Žižkova 382, 373 72 Lišov

V květnu získávají odpůrci Střediska zimních sportů Chlum prvních tisíc podpisů pod petici a o této skutečnosti informují veřejnost prostřednictvím tiskové zprávy. Petiční archy jsou distribuovány prostřednictvím nevládních organizací, jsou vkládány jako přílohy do jejich bulletinů a zpravodajů, ke stažení jsou k dispozici na internetových stránkách. Česká společnost ornitologická stejně jako ostatní organizace sbírá podpisy při kulturně výchovných a osvětových akcích pro veřejnost. Zástupce sdružení Calla se účastní vyhlášení ankety Ropák a i zde pomocí informačního plakátu získává cenné podpisy podporující petici.

Počátkem června pořádá sdružení Calla pro zástupce nevládních organizací exkurzi do VVP Boletice za odborného vedení RNDr. Aleny Vydrové. V terénu tak mají možnost seznámit se přírodou Boletic, zejména pak v lokalitě hory Chlum, kde je uvažováno o výstavbě lyžařského areálu.

"Přímo v terénu jsme se přesvědčili o druhové pestrosti rozsáhlých komplexů rašelinných luk a spatřili jsme unikátní nepoškozené jedlové porosty a květnaté bučiny Chlumu a Chlumku v místech navržených sjezdovek".

V červenci nechalo sdružení Calla vyrobit propagační gumové razítko s textem NE Lyžařskému areálu Chlum. Jeho využití pro poštovní zásilky nabízí i ostatním nevládním organizacím zapojených do kampaně.

"Ve spojení s poštovními známkami s motivem dravců ve třech hodnotách dokáže toto razítko vhodným a nenásilným způsobem upozornit na kampaň".

Boletická kauza se stává vyhledávaným tématem pro media. Bohužel ne v každém případě jsou takto veřejnosti sdělovány pravdivé informace. Nebráníme se proto ani výzvě Jihočeských listů Deníků Bohemia a Vladimír Molek vstupuje na jejich stránkách do tzv. duelu s hejtmanem RNDr. Zahradníkem. Na základě hodnocení a hlasování čtenářů vyznívá duel ve prospěch Vladimíra Molka. Odborné články Víta Grulicha a Aleny Vydrové byly publikované v časopisech Nika a Ochrana přírody. Česká televize natočila a odvysílala v publicistickém pořadu Nedej se snímek "Chamonix v Čechách" oceněný na přehlídce Ekofilm 2004.

"Váš článek v ON č. 28 a 29 nazvaný "Je vybudování areálu Chlum veřejným zájmem?" mě velmi zaujal. Ráda bych reagovala na polemiku mezi panem Vladimírem Molkem a hejtmanem jihočeského kraje panem Janem Zahradníkem. Člověk nemusí být zrovna ekologický aktivista nebo člen Strany zelených, aby velmi rychle pochopil, o co tu kráčí. Rozum podle zkušeností silně zapochybuje, jestli je nám opravdu třeba vybudování zimního sportovního areálu v bývalém vojenském prostoru Boletice v Chlumu."

V den, kdy Jihočeský kraj představoval na celostátní výstavě Země živitelka projekt Lipensko – dovolená bez stresu, obsahující i záměr Střediska zimních sportů Chlum, převzal zde hejtman Jan Zahradník z rukou petičního výboru první část petice s osmnácti sty podpisy. Zároveň byla zaslána petice poštou na ministerstvo obrany, ministerstvo životního prostředí, úřad vlády a obě komory parlamentu, neboť v té době probíhala významná meziresortní projednávání návrhů vyhlášek ptačích oblastí před jejich schválením vládou. Petici podpořili někteří pracovníci státní ochrany přírody, novináři, vědci a pedagogové. Jmenovitě např. prof. Zdeněk Veselovský. Svůj podpis připojili vesměs všichni občané Boleticka. O průběhu petiční akce jsou informována media prostřednictvím tiskové zprávy.

"Nesouhlasíme s účelovou změnou hranice ptačí oblasti Boletice ve jménu prosazování nereálného a bez nepřiměřených zásahů do přírodního prostředí neproveditelného projektu a požadujeme její vyhlášení v navrhovaném rozsahu."

Zářijové zasedání Zastupitelstva kraje projednávalo za účasti zástupců MŽP, Správ CHKO, NP Šumava, hospodářských subjektů i nevládních organizací návrhy ptačích oblastí soustavy Natura 2000. Zastupitelé byli seznámeni se zněním dopisů odeslaných na jednotlivá ministerstva a reagující na předložené návrhy ptačích oblastí, zejména pak opakující nesouhlas s návrhem ptačí oblasti Boletice.

"Navrhujeme redukci lokality v poměrně velkém rozsahu. Vzhledem k celkové velikosti lokality ale jde o minimální rozsah pro realizaci ekonomicky ještě smysluplného projektu velkého lyžařského komplexu."

Mezinárodní přehlídka filmů o životním prostředí Ekofilm 2004 znamenala nejen získání prestižního ocenění pro snímek Chamonix v Podšumaví, z publicistického pořadu Nedej se, ale i uspořádání doprovodného semináře na téma "Obce a turismus". Také zde se za účasti zástupců obcí, krajské samosprávy, orgánů ochrany přírody a nevládních organizací diskutovalo o Boleticích. Účastníky semináře vítali členové českobudějovických nevládních organizací v lyžařských oblecích a transparentem "NE LYŽAŘSKÉMU AREÁLU CHLUM – ALPY V ČECHÁCH?"

V říjnu vydalo sdružení Calla informační barevnou skládačku "Boletice – klenot přírody" obsahující kromě fotografiií a textu charakterizující unikátní přírodní biotopy i otevřený dopis adresovaný krajskému hejtmanovi Janu Zahradníkovi. Formou otázek, na které je požadována odpověď, jsou formulované stěžejní problémy okolo Boletic.

"Co je podle Vás, vážený pane hejtmane, hlavním veřejným zájmem? Je to rozvoj kraje a ochrana jeho přírody a její otevření těm, kteří ji chtějí obdivovat, nebo otevření podnikatelským zájmům při současně se ohánějícími údajně vzniklými pracovními místy?"

Petiční výbor obdržel první odpovědi na petici, mimo jiné i od náměstka ministra životního prostředí RNDr. Ladislava Mika.

"Ministerstvo životního prostředí považuje VVP Boletice za mimořádně významné území z hlediska zájmů ochrany přírody a v žádném případě nemůže přistoupit na požadavky Jihočeského kraje týkající se redukce Ptačí oblasti Boletice, jelikož by byl tento postup v přímém rozporu s právem Evropských společenství."

Za účasti ředitele Správy NP a CHKO Šumava Ing. Aloise Pavlíčka se schází v Horní Plané počátkem listopadu 2004 petiční výbor, aby se dohodl na dalším postupu v kampani. Následně, těsně před jednáním vlády o přijetí návrhů na vyhlášení evropské soustavy Natura 2000, je odeslána druhá část petice, celkem již se 4 552 podpisy. Petice je adresována mimo jiné i novému krajskému zastupitelstvu, v jehož čele stojí opět hejtman Jan Zahradník. Na schůzce v Horní Plané se jménem ředitele ke kampani přihlásila otevřeně Správa NP a CHKO Šumava.

"Jde o biologicky výjímečné a ve střední Evropě nenahraditelné území, v jehož jádru prakticky chybí zdroje antropického znečištění. Dopustit jeho zničení, například komplexní realizací megaareálu Chlum, by bylo největší prohrou ochrany přírody u nás od roku 1989."

Petiční výbor obdržel odpovědi na druhou část petice a seznámil s ní veřejnost prostřednictvím vydané tiskové zprávy a zveřejnění na internetových stránkách v plném znění. Internetové stránky sdružení Calla jsou pravidelně aktualizované a jejich návštěvník má přehled o vývoji kauzy. Ze stanoviska MŽP k petici vyplývá.

"V případě přetrvávajícího zájmu Jihočeského kraje na realizaci daného záměru považuje MŽP za zásadní v prvé řadě vypracování jeho komplexního hodnocení z hlediska kolize se zájmy ochrany přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Teprve na základě tohoto hodnocení bude možno objektivně posoudit možnost realizace záměru ve vztahu k zájmům ochrany přírody".

Nařízením vlády č. 19/2005 Sb., ze dne 15. 12. 2004 byla spolu s dalšími vymezena Ptačí oblast Boletice v navrhovaném rozsahu. Nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ze dne 22. 12. 2004 byly vymezeny Evropsky významné lokality Boletice a Polná ležící obě ve vojenském prostoru. Tímto aktem tak došlo ke splnění jedné ze závažných částí petice.

"V souladu se Směrnicí č. 79/409/EHS Česká společnost ornitologická navrhla tzv. Ptačí oblast, kterou dne 15. 12. 2004 schválila vláda České republiky. Hlavním předmětem ochrany zde jsou chřástal polní (Crex crex), datlík tříprstý (Picoides tridactylus), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a skřivan lesní (Lullula arborea). Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků, pro které je oblast vyhlášena. První z vyhlášených Evropsky významných lokalit - Boletice - představuje rozsáhlé území 20 348 ha a chrání devět typů přírodních stanovišť, dva druhy obratlovců, čtyři druhy bezobratlých živočichů a jeden druh rostlin. Druhá je naopak velmi malá a chrání jediný druh – hořeček český."

 

[Úvod - Vojenský újezd Boletice] [Průběh kauzy – rok 2003] [Průběh kauzy – rok 2004] [Průběh kauzy – rok 2005] [Průběh kauzy – rok 2006] [Závěr - Proč nesouhlasíme s projektem „Středisko zimních sportů Chlum“?] [Příroda a morfologie Boletic ] [Chronologie kauzy]Za správnost textu odpovídá Vladimír Molek, Sdružení Calla. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz