Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Vztahy v rodině a EU - Jak na to

Vztahy v rodině a EU


Pro rodiče je důležitá na prvním místě ta evropská legislativa, která se týká práv pracujících rodičů a zaměstnaných žen, které jsou těhotné, krátce po porodu nebo kojí.

Těhotenství a mateřství jsou podle práva EU stavem, který vyžaduje zvláštní ochranu, a který nesmí sloužit jako záminka pro diskriminaci na pracovišti. Právo EU ustanovuje řadu konkrétních opatření, které musí být uplatňovány ve všech členských státech. Tyto záruky se týkají například:

  • nutnosti zajistit ochranu zdraví a bezpečnosti na pracovišti
  • zbavují ženy povinnosti noční práce pro těhotné ženy a v době následující po porodu
  • zajišťují minimální délku trvání mateřské dovolené v délce 14 týdnů (musí zahrnovat dva týdny před porodem a dva týdny po porodu)
  • stanovují právo na pracovní volno, na prohlídky před porodem (bez ztráty na výdělku pokud se prohlídky mohou uskutečnit jen v průběhu pracovní doby)
  • je stanoven také zákaz propouštění z důvodu těhotenství a v průběhu mateřské dovolené

Další oblastí, které je na úrovni EU řešena je rodičovská dovolená a právo na volno z naléhavých rodinných důvodů. Rodičovská dovolená pro rodiče pracující v EU znamená individuální právo při narození nebo adopci dítěte na péči o toto dítě po dobu minimálně tří měsíců. V tomto ohledu je velmi důležité, že by neměla být uplatňována žádná diskriminace v udělování rodičovské dovolené matce či otci. Po skončení rodičovské dovolené je zaručeno právo návratu na stejné pracovní místo nebo není-li to možné na místo srovnatelné. Uvedená ustanovení zajišťují určité minimální záruky, další podrobná opatření se liší podle jednotlivých zemí.

Nástroje EU:

Postavení rodičů:

Směrnice Rady č. 96/34/ES ze dne 3. června 1996 o Rámcové dohodě o rodičovské dovolené, uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a ETUC:

Tato dohoda stanoví minimální požadavky, které byly vypracovány za účelem podpořit sladění rodičovských a pracovních povinností zaměstnaných rodičů. Například garantuje rodičům možnost pečovat o dítě alespoň po dobu tří měsíců. Tato dohoda se vztahuje na všechny pracující, muže i ženy, kteří mají pracovní smlouvu, nebo jsou v pracovním poměru stanoveném právními předpisy, kolektivními smlouvami, nebo praxí platnou v každém členském státě. Po skončení rodičovské dovolené mají zaměstnanci právo vrátit se na stejné pracovní místo, a pokud to není možné, na srovnatelné, nebo podobné místo odpovídající jejich pracovní smlouvě nebo pracovnímu poměru.

Směrnice Rady č. 97/75/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se mění směrnice Rady 96/34/ES o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS a její oblast působnosti se rozšiřuje na Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Sexuální a reprodukční zdraví:

Rezoluce evropského parlamentu o sexuálním a reprodukčním zdraví z 3.července 2002 (2001/2128(INI)):

Rezoluce Evropského parlamentu formuluje specifické doporučení pro EU v několika klíčových oblastech, například požaduje zlepšení výměny informací, prevenci nechtěných těhotenství a potratů, sexuální a reprodukční práva pro dospívající včetně sexuální výchovy a celkové zlepšení zdravotní politiky týkající se sexuálního a reprodukčního zdraví obyvatelstva. Mimo jiné rezoluce vyzývá k podpoře vědeckého výzkumu v oblasti mužské antikoncepce, aby byla v užívání moderních antikoncepčních metod nastolena genderová rovnost.

Evropský parlament uvádí stanovisko k potratům – důraz je kladen na legálnost a bezpečnost potratů, dostupnost postkoitální antikoncepce, podporu těhotným ženám a propagaci sexuální výchovy a antikoncepce.


V zemích EU jsou opatření týkající se potratů velmi různá. Například v Irsku je potrat ilegální s výjimkou záchrany života ženy, v dalších státech (Finsko, Velká Británie, Lucembursko, Kypr, Island) je potrat povolen na základě socioekonomických podmínek a též při ohrožení zdraví. Vlády obvykle povolují potrat finančně krýt pouze za určených podmínek.

Členské státy EU a opatření a legislativa v oblasti rodičovské dovolené:

Belgie

Mateřská dovolená (před a po porodu):
Prenatální dovolená - 7 týdnů (9 v případě mnohačetného porodu) před předpokládaným datem porodu. Týden před porodem je povinný, ostatní týdny nepovinné.
Poporodní dovolená - povinně 8 týdnů po porodu.
Část nepovinné prenatální dovolené, která nebyla využita před porodem, může být vybrána po poporodní dovolené, nebo když se dítě vrátí domů po dlouhé hospitalizaci.
Část poporodní dovolené může být změněna za jistých podmínek na otcovskou dovolenou.
Rodiče také mají možnost změnit plnou dovolenou na zkrácení úvazku po dobu šesti měsíců.
Příspěvek na mateřské dovolené je hrazen ze státních zdrojů.

Německo

Mateřská dovolená (před a po porodu): 6 týdnů před a 8 týdnů po porodu (12 týdnů v případě předčasného nebo mnohačetného porodu).
Peněžité dávky: Mateřské dávky - průměrná čistá mzda pojištěné osoby snížená o legální příspěvky, maximálně 13 euro na den. Rozdíl mezi mateřskou dávkou vyplácenou z nemocenského fondu a čistým příjmem pojištěné ženy je hrazen příplatkem zaměstnavatele podle Zákona o ochraně mateřství. (V případě obstrukcí ho hradí stát), nepojištěné zaměstnankyně obdrží maximálně 205 euro.
Rodičovská dovolená - neplacená, příspěvky pouze v případe sociálně slabé rodiny, může být čerpána až do tří let dítěte, rodiče se mohou třikrát vystřídat.

Slovensko

Situace na Slovensku se velmi podobá opatřením v České republice.
Zákoník práce odděluje mateřskou dovolenou, která běžně trvá až 28, resp. 37 týdnů (nesmí být kratší než 14 týdnů) a rodičovskou dovolenou, která může trvat do tří roků dítěte, a určuje další podmínky.
Zajímavé je, že osoby celodenně pečující o dítě do věku pěti, resp. šesti let (případně o postižené dítě), mohou získat nárok na krytí zdravotního a sociálního pojištění. Už se však nejedná o formu rodičovské dovolené.
Více informací o situaci na Slovensku

Mateřská a rodičovská dovolená ve státech EU - podrobnější informace o situaci v 15ti evropských zemích.

Více informací o postavení rodičů v evropských státech - Zpráva Rady Evropy (.pdf)

Neziskové organizace:

Mezinárodní síť mateřských center (Mother Centers International Network for Empowerement)

Tato organizace byla registrována v Německu a věnuje se aktivitám jako je pořádání setkání umožňujících výměnu zkušeností, pořádání studijních návštěv, workshopů a výcviků, vydávání zpravodaje novinek, podpora nových iniciativ mateřských center, konzultace pro MC i národní a nadnárodní sítě MC, konzultace státním institucím, ve smyslu podpory MC, podpora pilotních projektů, reprezentace MC na mezinárodní úrovni, analýza situace matek, dětí a rodin v současné společnosti, dokumentace týkající se MC, lobování za zájmy žen, dětí a rodin, mediální a PR aktivity zviditelňující hnutí MC, publikace a výstavy.


VAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu

   18. 7. 2005 Libuška Horváthová
Naozaj, veľmi pekné
 
   6. 4. 2008 Lenka Kuzelova
dotaz
 
   17. 9. 2008 Veronika
výplata md v zahranici
 



Za správnost textu odpovídá Kateřina Machovcová. Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit