Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Násilí a ženy v EU - Jak na to

Násilí a ženy v EU


Přetrvávající násilí na ženách ve všech formách je základní bariérou znemožňující ženám plně využívat svá základní lidská práva.

Mezi hlavní oblasti, které je třeba na úrovni EU řešit jsou:

  • Dlouhodobé strategie na odstranění násilí na ženách, zajištění ochrany žen v nových členských státech.
  • Obchodování s ženami v kontextu integrace Evropy.
  • Ženská sexuální a reprodukční práva.

V EU neexistuje žádná závazná politika týkající se násilí na ženách, protože žádná ze současných smluv k tomu nedává právní základ. Problematika obchodování s ženami je řešena v rámci migrační politiky, která je v kompetenci EU. Otázka dodržování lidských práv a lidských práv žen je v první řadě součástí mezinárodních úmluv, ke kterým se jednotlivé členské státy zavázaly - mezi hlavní mezinárodní dokumenty patří Úmluva o eliminaci diskriminace na ženách (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW) a Platforma pro akci přijatá na světové konferenci o ženách v Pekingu, 1995.

Zdroj: European Women's Lobby

Nástroje EU:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky:

Tato směrnice např. doplňuje definice přímé a nepřímé diskriminace nebo sexuálního obtěžování, dále ukládá rozšířené povinnosti členským státům v oblasti podpory principu rovného zacházení, týkající se legislativy či monitoringu aktivit.

Evropská charta základních práv:

Vzhledem k odstraňování násilí a potírání obchodování s lidmi je důležitá přímo kapitola I. věnovaná lidské důstojnosti. Zde je například stanoveno, že nikdo nesmí být obchodován a nucen k práci či otroctví.

(Více o chartě se dozvíte v sekci Rovné příležitosti v EU obecně.)

Bruselská deklarace (2002):

V září roku 2002 se konala Evropská konference o předcházení obchodování s lidmi a boji proti němu - Celosvětová výzva pro 21. století, výstupem z jednání se stala Bruselská deklarace, která se zaměřuje na podporu dalšího rozvoje evropské a mezinárodní spolupráce, přijímání konkrétních opatření, standardů, příkladů a mechanismů určených k prevenci a potírání obchodování s lidmi. Je nutno dodat, že deklarace není závazná.

(Další informace naleznete v dokumentu Národní strategie boje proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v ČR)

Aktivity EU v oblasti potírání násilí na ženách:

Program DAPHNE

V roce 1997 byly vyčleněny finanční prostředky pro program Daphne, jehož cílem je podporovat mezinárodní aktivity a činnost nestátních neziskových organizací pracujících v oblasti potírání násilí na ženách, mladých lidech a dětech, a to jak ve smyslu pomoci obětem tak v oblasti prevence a podpory rizikových skupin. Program Daphne vstoupil v roce 2004 do druhé fáze, pro období 2004 až 2008 je vyčleněn rozpočet 50 milionů EUR.

Aktivity předsedajících států EU

Mnohé předsedající státy upozorňují na různá témata spojená s genderovou rovností a na potřebu řešit je na úrovni EU, například Řecko uspořádalo Setkání expertů v otázce násilí na ženách a obchodování s ženami.

Členské státy EU a potírání násilí na ženách:

Rakousko

Zákon o ochraně proti násilí, novela 1.1.2000, uvádí například právo na vykázání a zákaz vstupu, které umožňuje osobě ohrožené násilím nechat z bytu policejně vykázat člověka od nějž násilí hrozí, případně takovému člověku nechat zakázat vstup do bytu a bezprostředního okolí. Zákaz vstupu může být desetidenní, případně až dvacetidenní. O vykázání rozhoduje Okresní hejtmanství, četnictvo či policie, přičemž přešetření tohoto nařízení musí následovat během 48 hodin. Zákon dále ošetřuje prozatímní opatření pro případ, kdy je potřeba, aby ochrana obětí platila nad 10 dní zákazu vstupu. Na žádost existuje i možnost prozatímního opatření, které ohrožující osobě může zakázat výskyt na určitých místech a zákaz kontaktu s ohroženou/ým příslušnicí/příslušníkem.

(Zdroj: ProFem)

Slovensko

Na Slovensku bylo v červnu 2002 přijato několik novel zákonů na pomoc obětem domácího násilí: trestní zákon, trestní pořádek, zákon o přestupcích, zákon o odškodnění obětí násilných trestných činů, občanský zákoník a občanský soudní pořádek. V trestním zákoně byly zpřísněny tresty pro pachatele a upraveny další podmínky týkající se konkrétních definic trestných činů, zákon se zabývá i ochrannou léčbou pachatelů, soud může pachateli i omezit pohyb ve smyslu zákazu přiblížení se k bytu poškozené osoby aj. Poškozená osoba navíc nemusí podávat souhlas s trestním řízením.

(Zdroj: Iniciatíva piata žena )

Nestátní neziskové organizace:

Evropská ženská lobby (European Women's Lobby)

Věnuje se monitoringu politik umožňujících boj s násilím na ženách. Z programu Daphne financovala Evropské centrum pro politiky a akce v oblasti násilí na ženách.

La Strada International

Prevence obchodování žen v střední a východní Evropě – informace a lobování, prevence a vzdělávání, sociální asistence zahrnující bezpečný návrat a sociální začlenění. Hlavními cíli jsou: vzdělávání a zvyšování informovanosti potenciálních obětí obchodování, vzdělávání profesionálních pracovníků a pracovnic, tak aby věděli, jak se zachovat v situaci, kdy se setkají s obětí obchodování, napomáhat návratu obětí a jejich začlenění do společnosti, zvyšovat informovanost populace v otázkách obchodování se ženami a udržet toto téma v pozornosti evropské politiky, stimulovat evropské instituce k aktivnímu řešení problémů, podporovat mezinárodní spolupráci v regionu CEE/NIS.

Ženy proti násilí (Women Against Violence Europe - WAVE)

Mezi základní aktivity WAVE patří podpora sítě spolupracujících organizací, koordinace Evropského Infocentra proti Násilí a aktualizace informační databáze. Podstatou činnosti je tedy shromažďování a další šíření informací o organizacích působících v oblasti násilí na ženách a dětech a o právních úpravách v dané oblasti, dále realizace preventivních programů, kampaní a mezinárodních aktivit a vydávání publikací (zpravodaje, sborníky z konferencí, národní zprávy).

Femmigration

Online zdroj informací především o členských státech EU o právních opatřeních týkajících se obchodování a migrace v oblasti sexuálního průmyslu.


VAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu
Za správnost textu odpovídá Kateřina Machovcová. Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit