Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Rovné příležitosti a trh práce v EU - Jak na to

Rovné příležitosti a trh práce v EU


Ekonomická spolupráce je od počátku centrálním zájmem Evropské unie, a proto se dohoda v oblasti zaměstnání v rámci EU výrazně rozvíjí. Tento rozvoj je částečně i odpovědí na potřebu dosahování lepší rovnováhy mezi „sociální“ a „ekonomickou“ EU. Jedním z hlavních zájmů je požadavek na to, aby ekonomické principy nebyly ohrožující, ale naopak přispívaly k sociálním zárukám a rozvoji Evropského sociálního modelu, což zahrnuje například investice do veřejných služeb, sociální zabezpečení a služby nezbytné pro genderovou rovnost. V tomto kontextu jsou rozvoj EU politik a spolupráce v oblasti zaměstnání a sociálního zabezpečení nezbytné pro dodržování principu rovných příležitostí jako jedné z klíčových oblastí, kterým je potřeba věnovat pozornost.

V oblasti rovných příležitostí v zaměstnání je na základě práva EU možné identifikovat tyto stěžejní principy:

  • rovná odměna za stejnou práci, a to i ve smyslu práce stejné hodnoty
  • dodržení rovnosti příležitostí v rámci systémů hodnocení
  • právo na rovné zacházení na pracovišti, které zahrnuje: rovnost v přístupu k zaměstnání, odborné přípravě, služebním postupu, pracovních podmínkách

Specifickou otázkou jsou pozitivní opatření, tzv. afirmativní akce, která jsou chápána jako aktivity napravující účinky minulých nevýhod, potírající současnou diskriminaci a prohlubující rovnost příležitostí pro muže a ženy v zaměstnání. Typem pozitivních opatření mohou být například programy usilující o dosažení sladění pracovních a rodinných povinností a o vyrovnanější rozdělení těchto povinností mezi obě pohlaví.

Statistiky:

V současné době je pozornost často zaměřována na to, jak se v praxi daří ženám a mužům slaďovat rodičovské a profesní povinnosti a zájmy. Údaje Eurostatu uvádí například, že v roce 2003 se zaměstnanost žen ve věku 20 – 49 let bez dětí pohybovala na úrovni 75% v porovnání s 60% těch, které mají děti. Každá třetí žena v EU, která má děti, pracovala na poloviční úvazek, zatímco jen 3% mužů, bez ohledu na to, zda měli děti či nikoliv, využívalo této možnosti.

Zdroj: Evropská brána: Rozdíly mezi muži a ženami ve slaďování rodinného a profesního života v EU 25
Více informací: Zpráva Eurostatu k otázce srovnání situace žen a mužů při slaďování rodinných a pracovních povinností.

Komplexní strategie na úrovni EU:

Evropská strategie zaměstnanosti:

Podporuje evropskou hospodářskou politiku doprovázenou stabilitou a růstem s konkrétní činností při vytváření pracovních míst. Všechny členské státy se zavázaly následovat politiky zaměstnanosti odpovídající Evropská vodítka pro politiku zaměstnanosti a připravit Národní akční plán pro oblast zaměstnanosti. Jedním ze základních vodítek pro Evropskou politiku zaměstnanosti je podpora principu rovných příležitostí.

Lisabonská strategie:

V podstatě se řídí podle dvou stěžejních principů, kterými jsou dosažení, co nejvyšší zaměstnanosti, a sociální soudržnost, jejímž základem je rovnost příležitostí žen a mužů. V této oblasti je pozornost upřena především na podporu zaměstnanosti žen založené především na flexibilních pracovních opatřeních a na důsledné vyrovnání mezd žen a mužů ve smyslu stejného ohodnocení za stejnou práci i za práci stejné hodnoty.

Lisabonský proces - panelová diskuse

Více informací:
Evropská komise: Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti (Employment, social affairs and Equal Opportunities)
Činnosti Evropské unie: Zaměstnanost a sociální věci

Nástroje EU:

Direktivy:

Oblast trhu práce a uplatňování principu rovného zacházení se ženami a muži upravuje množství direktiv, jejichž anotovaný seznam včetně odkazů na plné verze naleznete v sekci legislativa.

Strukturální fondy:

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ):

Cílem programu je dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje. V rámci řešení problematiky rozvoje lidských zdrojů jsou v OP RLZ uplatňovány také čtyři průřezové politiky celospolečenského významu, tzv. horizontální témata: rovné příležitosti, udržitelný rozvoj, informační společnost a podpora místním iniciativám.

Více informací o Evropském sociálním fondu a Operačním programu: Rozvoj lidských zdrojů

Program EQUAL (2005 - 2006):

Cílem programu je boj proti diskriminaci na trhu práce pomocí inovativních a nadnárodních přístupů, vytvoření nadnárodního partnerství usilujícího o nové prostředky v boji proti všem formám vyloučení ze společnosti, diskriminace a nerovností spojených s trhem práce, vybudování tzv. rozvojového partnerství sdružujícícího partnery z veřejných orgánů a soukromých institucí.

Příkladem projektu financovaného z programu Equal je iniciativa Ženy na vrchol (Women2Top), jejímž cílem je podpořit kariérní a profesní růst žen.

Více informací o Programu Equal v ČR: www.equalcr.cz a www.nvf.cz/equal

Další informace najdete v kapitole Finanční podpora z EU, strukturální fondy
O strukturálních fondech a rovných příležitostech se dozvíte také v úvodu sekce Rovné příležitosti a EU.

Členské státy EU a podpora rovných příležitostí v zaměstnání:

Irsko: podpora slaďování rodičovství a zaměstnání

Na internetových stránkách Irish Work Life Balance najdou zaměstnaní i zaměstnavatelé množství užitečných informací týkajících se především opatření umožňujících slaďování rodičovství a zaměstnání a vytváření pracovního prostředí přátelského rodině. Ve spolupráci s tímto projektem je například organizován Work-life Balance Day, tedy den určený podpoře harmonizace rodičovství a profesních závazků. Některé případové studie naleznete v češtině na stránkách projektu Gender management.

Mezinárodní organizace:

Mezinárodní konfederace svobodných odborů

Genderovou rovností se intenzivně zabývají i odbory. Mezinárodní konfederace svobodných odborů, která má hlavní sídlo v Bruselu, realizuje kampaň Odbory pro ženy, ženy pro odbory, jejímž cílem je zvýšit zastoupení žen v odborových organizacích.

Mezinárodní organizace práce (ILO)

Pracovními podmínkami žen a podporou genderové rovnosti se zabývá i Mezinárodní organizace práce (International Labor Organisation - ILO), která je jednotkou OSN.

Nestátní neziskové organizace:

Koalice Karat

Regionální koalice organizací a jednotlivců jejímž cílem je podporovat genderovou rovnost v regionu střední a východní Evropy a společenství nezávislých států (CEE/CIS), monitorovat přijímání mezinárodních úmluv a lobovat v zájmu potřeb žen daného regionu.
Karat se snaží přispívat k uplatňování politik, které budou reagovat na genderové charakteristiky a podpořit mír a stabilitu v regionu.
Prostředky, jimiž se tyto cíle snaží dosáhnout, jsou: monitorování implementace mezinárodních standardů a úmluv na národních úrovních (př. Platforma pro akci, CEDAW), lobování a organizace kampaní, podpora vytváření národní mechanismů na podporu genderové rovnosti, podpora kapacity expertů a sdílení zdrojů a další.

Mezi projekty Koalice Karat v současnosti patří:


Související odkazy:
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
EP: Committee on Women's Rights and Gender Equality
Gender Management
Karat Coalition
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Program Equal v ČR

Související zákony:
Směrnice EP a Rady 2002/73/ES o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy
Směrnice Rady (04/113/ES), kterou se zavádí zásada rovného zacházení
Směrnice Rady (75/117/EHS) o sbližování právních předpisů
Směrnice Rady (76/207/EHS) o zavedení zásady rovného zacházení
Směrnice Rady (79/7/EHS) o postupném zavedení zásady rovného zacházení
Směrnice Rady (86/378/EHS) o zavedení zásady rovného zacházení
Směrnice Rady (86/613/EHS) o provádění zásady rovného zacházení
Směrnice Rady (92/85/EHS) o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti
Směrnice Rady (93/104/ES) týkající se aspektů úpravy pracovní doby
Směrnice Rady (96/34/ES) o Rámcové dohodě o rodičovské dovolené
Směrnice Rady (96/97/ES), kterou se mění směrnice 86/378/EHS
Směrnice Rady (97/75/ES), kterou se mění směrnice Rady 96/34/ES
Směrnice Rady (98/23/ES), kterou se rozšiřuje působnost směrnice 97/81/ES na Velkou Británii a Irsko (98/23/ES)
Směrnice Rady (č. 97/80/ES) o důkazním břemenu


Související zprávy:

16.2.2009 - Ministr Kocáb chce zvýšit zastoupení žen v politice
Jak prosadit větší zastoupení žen v politice, debatoval ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb s ředitelkou organizace Fórum 50 % Lenkou Bennerovou a jejími spolupracovnicemi.
kategorie: Rovné příležitostiVAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu

   25. 11. 2005 Jirina
komunismus
 
   6. 12. 2005 Katerina
komunismus
 
   21. 6. 2011 Zdeněk
Suchý
 Za správnost textu odpovídá Kateřina Machovcová. Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit