Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Právo na informace

Právo vědět - Právo na informace

Ve společnosti, která si na svobodnou jen hraje, leží na všem, co se vaří v kuchyni mocných, těžká poklička. Jen málo zasvěcenců má právo ji občas zvednout a zamíchat často nevábnou směs, kterou jsou krmeni kmáni v podhradí. Právo vědět znamená právo každého strávníka znát, co se na něj připravuje. Občanská společnost je společností bez pokličky.

V této sekci se dozvíte, jak využívat právo na informace a jaké k tomu existují nástroje, jak žádat informace o životním prostředí a jak získávat informace o chemických látkách. Sekce mají vždy svou „evropskou“ část. V nich se dozvíte, jak je na tom v dané oblasti Evropská unie a její úřady a také vybrané evropské země. Evropská část může tedy sloužit nejen jako návod, jak postupovat při žádosti o informace v rámci EU, ale také jako porovnání, jak se liší české zákony od těch evropských. V této sekci také najdete:

  • návody, jak žádat české i evropské úřady o informace a jak postupovat, když jsou odepírány;
  • základní právní normy, které se týkají práva na informace;
  • rozbor vybraných kauz, zkušeností a průzkumů z oblasti získávání informací od úřadů;
  • příklady, jak funguje právo vědět v některých evropských zemích
  • odkazy na další zajímavé weby;
Začněte využívat práva vědět!

Aktuálně: Přečtěte si a zapojte se do diskuse na téma k IRZ:

Jak by se mohl zlepšit Integrovaný registr znečišťování? Jak hodnotíte uživatelskou vstřícnost webu IRZ? Najdete snadno data a informace, které potřebujete? Je web připravený pro laickou veřejnost? Jaké jsou vaše nápady a podněty?

 

Právo vědět v ČR

Právo vědět neboli právo na informace je u nás upraveno především dvěma zákony, které můžete a měli byste využít:
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je obecná úprava práva na informace
- zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí upravuje oblast poskytování informací ve vztahu k životnímu prostředí.
Pokud speciální zákon 123/1998 Sb. neobsahuje zvláštní úpravu pro informaci, kterou požadujete, uplatní se obecný předpis – zákon 106/1999 Sb.

Právo na informace také upravuje Listina základních práv a svobod, a to ve dvojí podobě.
Jednak jako základní politické právo – právo na informace v čl. 17:
- odst. 1: Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
- odst. 5: Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.
Jednak jako jedno z práv hospodářských, sociálních a kulturních v čl. 35:
- odst. 2: Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.

 

Právo vědět a Evropská unie

V Evropské unii bylo potřeba vyřešit přístup občanů k dokumentům a informacím na dvou úrovních:

  • Přístup k informacím úřadů EU
  • Přístup k informacím v členských státech

Přístup k informacím v držení úřadů EU je ošetřen Směrnicí číslo 1049/2001 Evropského parlamentu a Rady z 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise. Stručně řečeno, směrnice upravuje způsob, jakým mohou získávat občané informace od těchto evropských institucí.

Na úrovni národních politik pak existuje Směrnice číslo 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí, která stanoví určité mantinely pro legislativu v členských státech. Této směrnici se pak jednotlivé státy mají za úkol přiblížit při vydávání národních zákonů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17.11.2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru pak tvoří rámec pro opakované zpřístupňování těchto informací v členských státech.

Související zprávy

4.7.2012 - Ivanovičtí i NESEHNUTÍ se postavili za zaměstnance a zaměstnankyně Bauhausu
Nevládní organizace NESEHNUTÍ podává trestní oznámení na neznámého pachatele, který podvedl pracovníky a pracovnice přijaté do ivanovického Bauhausu. Těm totiž bylo zatajeno, že stavba hobby marketu nemá stavební povolení a nemůže být otevřena. Bauhaus si pouze nechal vypracovat tzv. stavební certifikát soukromým autorizovaným inspektorem: tajně a bez zákonem požadovaných souhlasů sousedů a sousedek. Účinnost podezřelého certifikátu proto následně odložil soud.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování

3.5.2012 - Poslanci odhlasovali děravý zákon. Potřebuje novelu
Poslanci a poslankyně napříč politickým spektrem se 2. května shodli, že zákon o ochraně ovzduší je, vlivem desítek vylobbovaných změn, nedostačující. Přesto jej schválili. Zákon, který odkládá povinnosti velkých továren a elektráren vyčistit své technologie o čtyři roky, a zároveň prakticky bezodkladně zprošťuje 93 % dosud platících znečišťovatelů od poplatků za vypouštění karcinogenních a alergenních látek, je potřeba co nejdříve novelizovat.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování

20.2.2012 - 97 zahraničních a mezinárodních nevládních organizací vyzývá ministra průmyslu a premiéra ČR: Neomezujte registr znečišťování!
Osud práva na informace o toxických látkách, které v České republice naplňuje mimo jiné Integrovaný registr znečišťování (IRZ), není lhostejný ani zahraničním organizacím zabývajícím se ochranou životního prostředí či zdraví.
kategorie: Právo na informace

10.11.2011 - V právu na informace zůstává Česká republika na půl cesty
Míru demokracie, uplatňování práva a kvalitu života v různých zemích světa posuzuje nový světový žebříček. Nevládní organizace Acces Info Europe ze Španělska a Centrum pro právo a demokracii z Kanady sestavily hodnocení 89 zemí světa z hlediska kvality zákonů zaručujících právo na informace. Česká republika získala z maximálního možného počtu 150 bodů pouze 69.
kategorie: Právo na informace

15.9.2011 - Ministr Kocourek chce omezit právo veřejnosti na informace o toxických látkách
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navrhuje, aby nadále do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) ohlašovaly své emise a informace o odpadech jen firmy, jejichž činnost sleduje evropský registr úniků a přenosů (EPRTR). Současně by podniky měly přestat ohlašovat většinu látek produkovaných do odpadů.
kategorie: Právo na informace


Diskuse na téma

Jak by se mohl zlepšit Integrovaný registr znečišťování? Jak hodnotíte uživatelskou vstřícnost webu IRZ? Najdete snadno data a informace, které potřebujete? Je web připravený pro laickou veřejnost? Jaké jsou vaše nápady a podněty?

Registr znečišťování na Internetu – www.irz.cz
Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí, 15. 11. 2006
Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (dále jen „IRZ“) je Ministerstvem životního prostředí (MŽP) zřízen jako veřejný informační systém veřejné správy o emisích a přenosech vybraných znečišťujících látek. Stěžejní je přitom slovo „veřejný“. Jedná se totiž o důležitou charakteristiku celého registru. Prezentace údajů hrají klíčovou roli při budování veřejných registrů a jsou integrální součástí celého tohoto procesu. Veřejnost, média, vědecká pracoviště či nevládní organizace mají k dispozici informace o tom, jak konkrétní podniky znečišťují vodu, ovzduší, půdu či zda produkují chemické látky v odpadech. S ohledem na současnou situaci v komunikačních technologiích je zřejmé, že dominantním informačním kanálem pro rozšiřování informací musí být Internet. Jde ovšem o to zajistit nejenom fyzický přístup k informacím, ale zejména předkládat je v uživatelsky přátelské podobě a srozumitelné formě. Tak by se dala formulovat i základní myšlenka při tvorbě internetových stránek IRZ.

Vývoj stránek IRZ

První verze internetových stránek IRZ byla spuštěna již v červnu 2004. Rok 2004 byl prvním rokem, za který se měla ohlašovat data. Z toho vyplývalo i zaměření stránek. Převážně byly orientovány na potenciální ohlašovatele do IRZ. Na základě zpětné vazby od uživatelů bylo možné zohlednit jejich potřeby na informační obsah stránek. Rok 2005 byl následně věnován přestavbě stránek do podoby odpovídající nárokům zákona o integrované prevenci a mezinárodních dokumentů (zejména Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek).

Po uvedení portálu IRZ na web byl mezi veřejností o tento portál vysoký zájem, stejně tak jako o služby spojené s ohlašováním do IRZ. Pro zvýšení jeho uživatelské kvality a úrovně byl nezávislou expertní společností zpracován audit webových stránek. V auditu bylo konstatováno, že celkově jsou stránky www.irz.cz plně funkční, nicméně audit upozornil na další aspekty, které byly zohledněny v rámci aktualizace stránek pro rok 2006. Dále byly periodicky shromažďovány připomínky a náměty běžných uživatelů i odborníků z oblasti informačních technologií. Při vytváření stránek byly zohledněny zásady přístupnosti.

Současná podoba stránek IRZ

Úvodní stránka je uspořádána do tří sloupců. Levý sloupec je vyhrazen pro ovládací (hlavní) menu. Pravý sloupec slouží k zobrazení tzv. rychlých („horkých“) odkazů. Prostřední hlavní sloupec pak obsahuje nejnovější aktuality. K dispozici je i další menu umístěné v horní části stránky, které obsahuje některé položky menu v levém sloupci stránky (viz Tabulka 1 níže).

Existence dvou menu uživatele webu nijak neomezuje, protože obě menu jsou vždy přístupná bez ohledu na právě zobrazenou stránku. Web obsahuje dva nástroje pro vyhledávání. Jeden prohledává přímo data o znečišťování dodaná ohlašovateli a druhým nástrojem lze prohledávat obsah webových stránek samotných. Na titulní stránce je rovněž umístěna krátká informace o IRZ, která vysvětluje problematiku IRZ.

Vyhledávání v údajích ohlášených do IRZ

Nejvíce používanou funkcí na stránkách IRZ je vyhledávání v ohlášených údajích. Nástroj pro vyhledávání v údajích IRZ je klíčovou předností celé internetové prezentace IRZ. Při jeho tvorbě se vycházelo z mezinárodních dokumentů a doporučení. Protokol o PRTR vymezuje základní parametry, podle kterých má být umožněno uživatelům v registru vyhledávat. Na stránkách IRZ je umožněno (prostřednictvím dotazovacího formuláře) uživateli vyhledávat podle následujících parametrů:
- ohlašovací rok,
- druh emise nebo přenosu,
- název organizace (provozovny) nebo IČ,
- látka,
- OKEČ,
- lokalita – kraj nebo obec,
- pomocí mapové aplikace (viz. část VII).

Údaje je možné od druhého zveřejnění údajů (30.9.2006) řadit vzestupně a sestupně. Uživatelé si tak mohou tvořit „žebříčky“ podle množství vypouštěných látek do jednotlivých složek životního prostředí.

Informace o látkách v IRZ

V IRZ se shromažďují informace o znečišťujících látkách. Každý uživatel registru musí být informován o vlastnostech látek, jejich účincích na lidské zdraví, životní prostředí a zdrojích emisí. Znalostní báze stránek IRZ je velmi obsáhlá, neboť ve spolupráci s Ústavem chemie životního prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze byla v roce 2005 vypracována detailní studie o látkách v IRZ. Účast odborníků z VŠCHT Praha zaručuje vysokou úroveň poskytovaných informací. Na základě této studie byl přepracován obsah sekce „Ohlašované látky“ s možností stažení textu týkající se jakékoliv látky v podobě samostatného souboru (ve formátu pdf).

Atestační řízení

Po zpracování auditu webových stránek následovalo ještě atestační řízení, které skončilo udělením atestu shody se standardem pro životní cyklus informačního systému. Informační systém IRZ tak vlastní do roku 2011 platný atest a splňuje zákonné požadavky na informační systém veřejné správy (zákon č. 365/200 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů).

Závěr

MŽP přichystalo k 30.9.2006 na stránkách www.irz.cz řadu novinek, které vycházejí ze zpracovaného auditu webových stránek a celoročního sběru připomínek. Byl pozměněn design stránek, některé sekce byly přehledněji uspořádány. Přibyly nové aktuální dokumenty, které reagují na vývoj evropské legislativy. Ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze byla připravena studie, podle které byly upraveny informace o znečišťujících látkách. Nové stránky integrovaného registru znečišťování jsou prozatím hodnoceny velmi kladně.

Během dvou let fungování se stránky změnily ve skutečně přístupné, informačně bohaté a přehledné. Nicméně je nutné říci, že jako je celý koncept registrů velmi dynamický, bude se jistě dále měnit stránka IRZ, neboť permanentně sbíráme poznatky, které se vyhodnocují a posléze zapracovávají do struktury či obsahu stránek. Předpokládáme, že v roce 2007 přijdeme znovu s řadou vylepšení, která povedou k ještě větší spokojenosti různých cílových skupin uživatelů.

Autor a kontakt:
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
Vedoucí oddělení IPPC a vedoucí Projektu IRZ
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Ministerstvo životního prostředí ČR
Email: jan_marsak@env.cz


=======================================================
Tabulka 1: Struktura webové stránky integrovaného registru znečišťování

Hlavní (levé) menu:
O IRZ - Informace o IRZ, právních předpisech a projektu IRZ.
Vyhledávání v IRZ - Vyhledávání v databázi IRZ.
Ohlašované látky - Podrobné informace k látkám obsaženým v IRZ.
Ohlašování - Informace o ohlašovacím procesu
Dokumenty - Zprávy, příručky, návody a dokumenty vztahující se k IRZ.
Registry znečišťování - Informace o EPER.
Evropský PRTR - Informace o E-PRTR.
Otázky a odpovědi - Strukturované odpovědi na otázky k IRZ.
Důležité pojmy - Definice pojmů důležitých pro oblast IRZ.
Odkazy - Strukturované odkazy na webové stránky.
Kontakty - Kontakty na MŽP, CENIA, CO, helpdesk atd.

Horní menu:
Pro veřejnost - Informace důležité pro veřejnost.
Pro ohlašovatele - Informace důležité pro ohlašovatele.
Pro ověřovatele - Informace důležité pro ověřovatele.
Služby - Informace o poskytovaných službách.
Mapa stránek - Přehledná mapa stránek.
======================================================

Použité zkratky:
EHK OSN - Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů
EK - Evropská komise
EPER - Evropský registr emisí znečišťujících látek
E-PRTR - Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek
IRZ - Integrovaný registr znečišťování životního prostředí

Další informace:
Integrovaný registr znečišťování – http://www.irz.cz
Centrální ohlašovna – http://www.centralniohlasovna.cz
Evropský registr emisí znečišťujících látek – http://www.eper.ec.europa.eu
Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek - http://www.prtr.ec.europa.eu
Reagovat


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit