Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Zákony

Charta základních práv Evrospké unie

Zákon číslo:
Oficiální název: The Charter of Fundamental Rights of the European Union

Charta byla přijata na zasedání Evropské rady v Nice v prosinci 2000. Zahrnuje základní občanská, politická, ekonomická, sociální a další práva. Orgány EU by se měly při svém konání řídit principy v Chartě obsaženými. Občané EU, kteří se budou domnívat, že některé z jejich Chartou daných práv bylo porušeno, mohou se při soudních sporech před národními soudy na Chartu odvolávat a soudy by měly k její existenci přihlížet.

Charta je nově začleněna do Evropské ústavy jako článek II. Pokud vejde Ústava v platnost, bude Charta právně závazná.

Charta na stránkách EP: http://www.europarl.eu.int/charter/default_en.htm (anglicky)
Charta na stránkách Komise: http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/charte/index_en.html (anglicky)-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit