Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Ženy v politice

Alena Králíková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Gender Studies, vám podrobně představí téma postavení žen v politice. Zvláštní důraz je kladen na situaci v členských státech EU. (červen 2005)

  1. Účast žen v politice
  2. Zastoupení žen na úrovni volených orgánů
  3. Postavení žen v politických stranách
  4. Aktivity neziskového sektoru
  5. Ženy v evropské politice
  6. Ústavní a legislativní změny k prosazování účasti žen v politice
  7. Vyvážené zastoupení žen a mužů ve veřejných a parlamentních výborech
  8. Některá fakta a data
  9. Bibliografie

Účast žen v politice

Politická participace žen je tématem, které si díky diskusím vedeným na různých úrovních udrželo v posledních letech relativně stabilní pozornost – stále ne však mediálně a politicky významnou. V současnosti je však téma žen v politice mediálně frekventovanější než obvykle. Přispěly k tomu ženy, které se za mediální podpory například Olgy Sommerové rozhodly založit stranu žen nazvanou Rovnost šancí, přispěla i nově založená platforma žen v rámci KDU-ČSL, ale i kandidátní listiny některých politických stran, jež do voleb do Evropského parlamentu v roce 2004 nominovaly muže a ženy zipovým systémem (Strana zelených, Strana pro otevřenou společnost).

Svou roli sehrál také návrh novely volebního zákona, který mj. zahrnuje 30% kvótu zastoupení žen na kandidátních listinách politických stran ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tomu se pozornosti dostalo víceméně jen ze strany „informovaných“, tj. politiků, a „angažovaných“ ženských neziskových organizací. Snad právě i nedostatek veřejné diskuse o účasti žen na politickém rozhodování přispěl k tomu, že se návrh zákona sice na stůl jednání vlády dostal, ale dále dosud nepostoupil. Přesto se otázka kvót, případně parity, postupně – a spíše pomalu – dostává do diskusí v tištěných i elektronických médiích.

Jistou pozornost si získala i kampaň Gender Studies, o.p.s. před volbami do Evropského parlamentu v 1. polovině roku 2004. Ta nesla heslo Hlas ženám! a jejím cílem bylo v první řadě podpořit všechny ženy kandidující do Evropského parlamentu – bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Projekt zároveň využil předvolebního období k tématizaci potřeby zvýšené účasti žen na politice státu.

Dodnes je nízká účast žen na politickém rozhodování významným rysem, jímž se Česká republika prezentuje směrem k zahraničí, a do budoucna jím nepochybně ještě zůstane. Úspěch reforem a míra demokracie se totiž vedle řady dalších indikátorů „měří“ i podle podílu žen na rozhodování, jejich zastoupení v parlamentu a na rozhodovacích pozicích.

Česká republika tak bude „pranýřována“ za svůj nerovný postoj k oběma pohlavím tak dlouho, dokud se podíl žen v politickém životě, a potažmo rovnost příležitostí žen a mužů ve společnosti, nestane klíčovým tématem pro programy politických stran a hnutí, politiky a političky na úrovni místní, regionální i národní; pro média i společnost jako takovou.

[Účast žen v politice] [Zastoupení žen na úrovni volených orgánů] [Postavení žen v politických stranách] [Aktivity neziskového sektoru] [Ženy v evropské politice] [Ústavní a legislativní změny k prosazování účasti žen v politice] [Vyvážené zastoupení žen a mužů ve veřejných a parlamentních výborech] [Některá fakta a data] [Bibliografie]Za správnost textu odpovídá Alena Králíková. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz