Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Ženy v politice

  1. Účast žen v politice
  2. Zastoupení žen na úrovni volených orgánů
  3. Postavení žen v politických stranách
  4. Aktivity neziskového sektoru
  5. Ženy v evropské politice
  6. Ústavní a legislativní změny k prosazování účasti žen v politice
  7. Vyvážené zastoupení žen a mužů ve veřejných a parlamentních výborech
  8. Některá fakta a data
  9. Bibliografie

Vyvážené zastoupení žen a mužů ve veřejných a parlamentních výborech

Dánsko

V Dánsku byl přijat v roce 1985 zákon o výborech a v roce 1990 zákon o radách. V obou zákonech se uvádí, že je třeba usilovat o jejich vyvážené složení podle pohlaví. Úřady, organizace a orgány, jichž se zákony týkají, musí navrhovat stejný počet mužů a žen při jmenování členů výborů. Příslušný ministr potom provede výběr. Zákon o rovnosti pohlaví přijatý v roce 2000 stanoví, že všechny veřejné výbory a rady jmenované ministry za účelem přípravy jakéhokoliv zákona či předpisu či k provádění politiky musí mít stejné zastoupení žen a mužů. Všechny veřejné orgány či organizace nominující člena do výboru nebo rady musí nominovat jednu ženu a jednoho muže. V případech, kdy je jmenováno více osob než jedna, musí být jmenován stejný počet žen a mužů.

Finsko

Zákon o rovnosti žen a mužů ve Finsku (8. 8. 1986/609), část 4 zní: „Úřady musí prosazovat rovnost žen a mužů účelně a systematicky, zejména změnou okolností, jež brání dosažení rovnosti. Minimální podíl žen i mužů ve vládních výborech, radách a dalších příslušných orgánech, jakož i v obecních orgánech, s výjimkou městských rad, musí být čtyřicetiprocentní, pokud zvláštní důvody nevyžadují jinak.

Má-li agentura, instituce či městská společnost či společnost s většinovou účastí státu správní radu, řídící radu či jakýkoliv jiný výkonný či správní orgán složený z volených či jmenovaných zástupců, musí mít tento orgán stejný podíl žen i mužů, pokud zvláštní důvody nevyžadují jinak.“

Norsko

Článek 21 norského zákona o rovnosti pohlaví zní: „Každé pohlaví musí být zastoupeno nejméně 40% členů, pokud veřejný orgán jmenuje či volí výbory, řídící rady, rady, atd. se čtyřmi či více členy. Obě pohlaví musí být zastoupena ve výborech, atd. se 2 či 3 členy. Tato ustanovení se týkají rovněž náhradníků. Výjimky jsou možné, pokud konkrétní okolnosti zřetelně ukazují, že by splnění podmínek nebylo rozumné. Výbory, atd., sestávající podle statutárního práva pouze ze členů přímo volených orgánů, nemusí podmínky tohoto článku splňovat. Na výbory, atd., volené místními, městskými či okresními demokraticky zvolenými orgány, se vztahují ustanovení zákona o místních a okresních orgánech.“

Parlamentní výbory či delegace pro práva a rovné příležitosti žen

Francie

Ve Francii byly ustaveny parlamentní delegace pro práva a rovné příležitosti žen v zaměstnání. Delegace Národního shromáždění byla ustavena zákonem z 12. června 1999 a senátní delegace zákonem z 15. července 1999. Každá z těchto delegací je složena z 36 členů. Na konci roku 2002 bylo v delegaci Národního shromáždění 25 žen a 11 mužů. Její členové jsou jmenováni způsobem zajišťujícím poměrné zastoupení parlamentních skupin a vyvážené zastoupení mužů a žen a stávajících výborů. Návrhy vládních a parlamentních zákonů mohou této delegaci postoupit kancelář Shromáždění, stálý výbor nebo zvláštní výbor, a ta pak vypracuje zprávu s doporučeními. Jedním z jejích prvních úkolů bylo vyjádřit se k návrhu zákona umožňujícího rovný přístup mužů a žen do volených úřadů a funkcí.

Spojené království

Regionální úroveň

Waleské shromáždění má Výbor pro rovné příležitosti, který prosazuje zásadu rovnosti příležitostí žen a mužů, a to i každoročním genderovým auditem členstva výboru. Skotský parlament má Výbor pro rovné příležitosti. Jeho posláním je posuzovat záležitosti týkající se rovných příležitostí a dodržování rovných příležitostí ve skotském parlamentu a podávat o nich zprávy.

Místní úroveň

Místní správa v Anglii přijímá v současné době „Standardy rovnosti“, obecně použitelný rámec, jež má napomoci místní správě dostát svým povinnostem plynoucím ze zákona proti diskriminaci, jež zakazuje diskriminaci v poskytování služeb a zaměstnání (Bristol, únor 2002). Svaz místních správ (LGA) připravil Strategii rovnosti pohlaví (www.lga.gov.uk). Tento dokument připravuje a vytváří politiku LGA ohledně rovnosti pohlaví, jež má umožnit ženám a mužům rovnější účast v sociální, kulturní, politické a hospodářské sféře. Bristolská místní správa má Exekutivu udržitelného rozvoje a sociální spravedlnosti a příslušnou komisi. Exekutiva je odpovědná za rozvojovou politiku pro ženy a otázky rovnosti v Radě a zřídila Ženské fórum jako stálou poradní skupinu pro všechny postupy Rady.

[Účast žen v politice] [Zastoupení žen na úrovni volených orgánů] [Postavení žen v politických stranách] [Aktivity neziskového sektoru] [Ženy v evropské politice] [Ústavní a legislativní změny k prosazování účasti žen v politice] [Vyvážené zastoupení žen a mužů ve veřejných a parlamentních výborech] [Některá fakta a data] [Bibliografie]Za správnost textu odpovídá Alena Králíková. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz