Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Ženy v politice

 1. Účast žen v politice
 2. Zastoupení žen na úrovni volených orgánů
 3. Postavení žen v politických stranách
 4. Aktivity neziskového sektoru
 5. Ženy v evropské politice
 6. Ústavní a legislativní změny k prosazování účasti žen v politice
 7. Vyvážené zastoupení žen a mužů ve veřejných a parlamentních výborech
 8. Některá fakta a data
 9. Bibliografie

Některá fakta a data

 • zapojení obou pohlaví do rozhodovacích procesů vede k rozhodnutím, která lépe odrážejí potřeby a zkušenosti občanů a občanek, respektují je, a podporují tak mj. kvalitnější alokaci veřejných zdrojů
 • vzhledem k tomu, že ženy tvoří polovinu občanů, a tedy daňových poplatníků, měly by být stejně zastoupeny na pozicích, kde se přijímají politická rozhodnutí; včetně rozhodování o využívání veřejných financí
 • členské státy Evropské unie se mnohokrát zavázaly k prosazování genderové rovnosti na národní i evropské úrovni
 • genderová rovnost se vztahuje k základům je jedním z pilířů sociální spravedlnosti a lidských práv
 • genderová rovnost je zásadním předpokladem demokracie a udržitelného ekonomického rozvoje i rozvoje lidských zdrojů
 • genderová vyrovnanost vede k nastolení opomíjených nebo úplně nových témat mezi témata politické agendy

Doporučení Rady EU 96/694/EC o vyvážené účasti žen a mužů v rozhodovacích procesech z 2. prosince 1996:

 • vyvážená účast žen a mužů na rozhodování je základní součástí a podmínkou demokracie
 • nedostatečné zastoupení žen je považováno za ztrátu pro společnost
 • vyvážená účast žen a mužů v politice znamená „cestu k rozšiřování idejí, hodnot a chování, jejímž výsledkem má být větší míra spravedlnosti a rovnosti pro muže a ženy ve všech oblastech života společnosti, a cestu k plnému využití lidského potenciálu“
 • členské státy mají přijmout ucelené integrované strategie zaměřené na podporu vyvážené účasti žen a mužů v rozhodovacích procesech a vytvoření vhodných (legislativních, regulačních, stimulačních) opatření, která by vedla k dosažení tohoto cíle
 • podstatnou roli hraje přesné definování kvantitativních cílů a specifických indikátorů a jejich vyhodnocení.

Indikátory k hodnocení genderové rovnováhy v politickém rozhodování schválené Radou EU 22. října 1999:

 • podíl žen v národním parlamentu
 • podíl žen v regionálních zastupitelstvech/parlamentech
 • podíl žen v obecních zastupitelstvech
 • opatření zaměřená na podporu vyrovnané účasti ve volbách
 • podíl žen v národní vládě a v Evropské komisi
 • zastoupení žen a mužů na ministerských postech
 • zastoupení žen a mužů na a postech náměstků a vrchních ředitelů
 • podíl žen a mužů mezi vysoce postavenými státními úředníky podle sfér působnosti
 • podíl žen na nejvyšších soudech a v Evropském soudním dvoře.

Rezoluce EP o ženách v rozhodovacích procesech č. 399Y076(01), 2. března 2000

 • odsouhlasila používání kvót jako přechodné opatření k dosažení zvýšeného zastoupení žen v politickém rozhodování
 • vyzvala Evropskou komisi k povzbuzování vlád jednotlivých států (včetně orgánů a delegací zapojených do rozšiřovacího procesu) k implementaci politik a programů zaměřených na budování genderové rovnováhy
 • vymezila genderovou vyváženost hranicí min. 40% pro každé pohlaví ve všech oblastech politiky
 • prostřednictvím článku 13 se obrací na vlády všech zemí, kde je politické zastoupení žen nižší než 30%, a vyzývá je, aby zhodnotily různý dopad volebních systémů na politické zastoupení žen ve volených orgánech, zvážily reformu volebního systému a zavedly legislativní opatření (formální kvóty), nebo aby doporučily politickým stranám zavést kvótní systém, či jiná opatření na podporu vyvážené účasti.

Česká republika: v Poslanecké sněmovně je 34 žen, tj. 16,5%, v Senátu je pouhých 11% žen. V krajích je 12 žen (z celkového počtu 129 radních), tj. zhruba 10%; na postu hejtmanů jsou však zastoupeni výhradně muži. V ústavním soudu pracují tři soudkyně. Do Evropského parlamentu bylo zvoleno celkem 5 žen z 24 českých poslanců.

Evropská unie: mezi lety 1991 a 1999 vzrostl počet žen ve všech významných evropských institucích: V Evropském parlamentu z 19% na 31%, V Evropské komisi z 10% na 25%, ve vládách členských států z 11% na 23%. Po volbách do EP v červnu 2004 je ženami obsazeno 30,33% z celkových 732 míst. Nejúspěšnějšími státy z 10 nových členských zemí jsou Litva (6 poslankyň z 13 litevských zástupců) a Slovinsko (3 ženy z celkového počtu 7 poslanců). Z celkového počtu 24 českých poslanců je v EP celkem 5 žen (20,8%). Pouze tři ženy jsou v čele parlamentních výborů: sociální demokratka Perevench Beres z Francie (hospodářského výbor), Italka Luisa Morgantini za konfederaci evropské levice (rozvojový výbor), a křesťanská demokratka Anna Záborská ze Slovenska (výbor pro práva žen a rovnost pohlaví).

[Účast žen v politice] [Zastoupení žen na úrovni volených orgánů] [Postavení žen v politických stranách] [Aktivity neziskového sektoru] [Ženy v evropské politice] [Ústavní a legislativní změny k prosazování účasti žen v politice] [Vyvážené zastoupení žen a mužů ve veřejných a parlamentních výborech] [Některá fakta a data] [Bibliografie]Za správnost textu odpovídá Alena Králíková. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz