Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Docela normální domácí násilí

  1. Úvod do problematiky
  2. Domácí násilí a právo
  3. Výchozí rámec kauzy
  4. Když domov není bezpečné místo
  5. Shrnutí výchozího rámce pro řešení případu
  6. Základní východiska a poznatky z nichž je třeba při řešení případu vycházet
  7. Postup při řešení případu
  8. Závěr a další vývoj kauzy

Výchozí rámec kauzy

Reálie tohoto případu kopírujícího skutečné události byly z důvodu ochrany osobní bezpečnosti oběti změněny natolik, aby nebylo možno s určitostí identifikovat, o koho se jedná a kde se v současné době tato osoba nachází. Tyto změny však nikterak nesnižují vypovídací hodnotu příběhu. Rovněž postup při řešení případu v praxi zůstal zachován.

Rodinná situace

Paní Páralová /48 let, povoláním švadlena/ žije v manželství s panem Páralem /55 let, povoláním pokrývač/ již 25 let. Z tohoto manželství se narodily dvě děti - syn Josef /24 let, t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody/ a dcera Lucie /17 let, t.č. studentka odborného učiliště/. Již od počátku vztahu se pan Páral choval ke své ženě násilnicky – bil ji a ponižoval. Veškeré problémy tohoto manželství se ještě více prohloubily po roce 1991, kdy byl pan Páral propuštěn z pracovního poměru a bez jakéhokoli racionálního důvodu se rozhodl, že další zaměstnání si již hledat nebude. Tíha stran finančního zabezpečení celé rodiny tak od této chvíle začala ležet výhradně na paní Páralové. Celou výplatu musela paní Páralová okamžitě po jejím obdržení odevzdat manželovi, který ji přerozdělil tím způsobem, že největší část určil na své osobní potřeby např. na alkohol a automaty atd. a zbytek použil na úhradu nájemného, inkasa a základních potřeb zbytku rodiny, které však dovolil pokrývat jen v nedostatečné míře. Paní Páralová měla např. přesně odměřováno, kolik smí sníst potravy a kolik jídla může dát dětem. Během terapie vzpomínala paní Páralová např. na příhodu, kdy ji její manžel zbil proto, že jej žádala o přidělení finančních prostředků na hygienické prostředky a vitaminy pro svoji dceru. Oblečení pro děti a sebe nesměla koupit vůbec. Tuto životní potřebu řešila tím, že šila oblečení pro všechny členy rodiny z látek, které obdržela v souvislosti s výkonem svého povolání, hodně šatstva jí rovněž věnovaly kolegyně, něco získala z charitních skladů. Někdy se jí podařilo ušetřit a před manželem skrýt menší finanční částku ze zakázek, které získala v rámci přivýdělku, z těchto zdrojů hradila také výdaje na internátní školu dcery Lucie, přičemž před manželem vždy tvrdila, že Lucie má internát a rovněž jídlo tam zdarma.

Kontrola jako součást násilného vztahu

Pan Páral soustředil veškerou svoji energii a celodenní zaměření pozornosti směrem ke své ženě. Stanovil jí detailně její povinnosti v manželství a za jejich porušení určil vždy rafinovaný trest. Paní Páralová tak měla např. na minuty spočítáno, kolik jí smí trvat cesta ze zaměstnání domů, opozdila-li se byť o deset minut, následovala verbálně vypjatá scéna a facky, často však byla bita např. i dvě hodiny v jednom kuse, dokud se pan Páral neunavil. Častý byl v repertoáru trestů i tzv. „budíček“, kdy pan Páral vždy vyčkal do okamžiku, kdy jeho žena usnula, potom jí nečekaně velmi silně zakřičel do ucha, nebo jí shodil z postele apod., což opakoval po celou noc vždy, kdykoliv paní Páralová usnula. Takto prožité noci se opakovaly v tomto manželství v posledním období dvakrát i třikrát, někdy až čtyřikrát týdně. Prakticky denně byla paní Páralová manželem i tzv. „kontrolně sledována“, přistihl-li jí např. při rozhovoru s prodavačem zeleniny na téma „letošní úroda brambor“, napadl ji fyzicky ihned po příchodu domů s tím, že prodavač zeleniny je jistě jejím milencem, se kterým má smluvené tajné signály. Vzhledem k tomu, že se při jednom z fyzických napadení v roce 1998 paní Páralová začala nečekaně bránit, čímž způsobila manželovi zlomeninu žebra, napadal ji od té doby zásadně již jen ze zadu a zásadně bez jakýchkoli výstražných signálů předem s tím, že první údery směřoval vždy do hlavy paní Páralové, neboť paní Páralová byla na tuto část svého těla po prožitých úrazech obzvláště citlivá.

Častí účastníci násilí - děti

Násilí byly často přítomny i děti, syn Josef byl od raného věku často otcem i přímo fyzicky napadán. Obě děti snášely situaci v rodině jen velmi obtížně, u obou se vyskytují jako následek prožitých událostí různé psychosomatické obtíže (třas rukou, tiky očí, nespavost, problémy s příjmem potravy, deprese). Syn Josef odešel z domova za velmi vypjatých okolností (fyzicky napadl otce) ihned po dovršení 18 let věku, avšak nedokázal se plnohodnotným způsobem zařadit do života společnosti (nějakou dobu se např. pohyboval mezi skupinami radikálních nacionalistů a spáchal několik trestných činů (mimo jiné i loupežné přepadení). Dcera Lucie - po odchodu svého bratra z domova otcem též často bitá - se již jedenkrát pokusila o sebevraždu. Neustále utíká z domova, přičemž k určitému zklidnění u ní došlo až potom, co začala navštěvovat internátní školu s tím, že domů se dostane na víkend již jen max. jednou za měsíc. Nad Lucií byl soudem stanovený dohled. Na dotaz, co si přeje nejvíce, odpovídá Lucie vždy jedinou větou, aby její otec zmizel. Obě děti mají problémy z navazováním kontaktů. Dcera navíc inklinuje k nadměrnému příležitostnému užívání alkoholických nápojů, přičemž na jedné ze studentských oslav byla ve svých patnácti létech znásilněna partou opilých spolužáků.

[Úvod do problematiky ] [Domácí násilí a právo] [Výchozí rámec kauzy] [Když domov není bezpečné místo] [Shrnutí výchozího rámce pro řešení případu] [Základní východiska a poznatky z nichž je třeba při řešení případu vycházet] [Postup při řešení případu] [Závěr a další vývoj kauzy]Za správnost textu odpovídá Andrea Rezková, Markéta Huňková . Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz