Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Právo na informace o chemických látkách v EU - Jak na to

Právo na informace o chemických látkách v EU


Přístup veřejnosti k informacím o chemických látkách občanům EU zajišťují především registry znečišťování. Cílem těchto registrů je zajistit veřejnosti přístup k informacím o chemických látkách, které by mohly ohrozit jejich zdraví. Pravidelný a standardizovaný monitoring má také přispět ke zlepšení kvality ovzduší v zemích EU. Své registry znečiťování mají jednotlivé členské země EU, vedle toho byl také zřízen EPER - evropský registr znečišťování, který obsahuje souhrn dat z jednotlivých zemí.

Evropská legislativa

Základním dokumentem EU k informacím o chemických látkách je Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění. Tato směrnice zavádí do členských zemí a tím i do průmyslových provozů v těchto zemích tzv. integrovanou prevenci a kontrolu znečišťování - IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). To znamená, že jsou sledovány vstupy a výstupy z těchto provozů s cílem umožnit důslednější kontrolu jejich působení na životní prostředí. Dnem, kdy měly být tyto principy zavedeny do národních legislativ byl 1. květen 2004.

Směrnice také zakládá povinnost vytvořit evropský registr znečišťování (EPER) (viz níže).

Aktivní účast veřejnosti jako celek je podle Komise základem pro posun odpovědnosti průmyslu k životnímu prostředí vpřed.

Mezi základními účastníky IPPC aktivit je ve Směrnici 96/61/ES proto uvedena také veřejnost. Podle článku 15 "Přístup k informacím a účast veřejnosti na povolovacím řízení" má mít veřejnost přístup k:

 • žádosti o povolení nových zařízení nebo podstatných změn
 • rozhodnutí o povolení, obsahující alespoň kopii tohoto povolení, také jakákoli následná změna tohoto rozhodnutí.
 • výsledkům monitorování výpustí
 • k EPERu
 • Navíc jsou tzv. BREFs (dokumenty, které shrnují a doporučují (nikoliv závazně) nejlepší dostupné techniky v daném oboru) veřejně přístupné na stránkách Evropské kanceláře pro IPPC.

Dalším posílením práv veřejnosti v oblasti povolovacích procedur IPPC je pak Směrnice 2003/35/EC - o účasti veřejnosti při tvorbě různých plánů a programů, které se vztahují k přírodnímu prostředí. (viz Aarhus)

EPER - European Pollutant Emission Register

EPER je dostupný na internetové adrese http://www.eper.cec.eu.int/eper/.

Vytvoření registru stanovila Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění, podrobněji je pak jeho vznik a fungování upraveno v Rozhodnutí Evropské komise - Commission Decision of 17 July 2000.

Základní principy EPERu

Členské státy zasílají data elektronicky.
Zpráva má obsahovat údaje o emisích látek do vody a do ovzduší.
Získaná data jsou zveřejňována prostřednictvím internetu.

Data do registru dodávají členské země EU ve tříletých intervalech ze svých národních registrů.
(ČR v současné době v registru ještě není, protože české firmy budou poprvé ohlašovat emise v roce 2005.)

Vadou na kráse registru je, že obsahuje pouze údaje látkách vypouštěných do vody a do vzduchu – nezabývá se pevnými odpady.

Jak a co v EPERu můžete vyhledávat

V registru EPER lze vyhledávat pomocí filtrů, interaktivní mapy Evropy či formulací vlastního dotazu:

1) Vyhledávání pomocí filtrů:

 • rok, za který byly emise naměřeny
 • země (v registru jsou uvedené členské země EU)
 • provoz – vyhledávání podle jednotlivých provozů velkých společností má tu výhodu, že občan má možnost získat data o jednotlivých konkrétních továrnách jedné společnosti
 • adresa – do adresy stačí zadat jen část místního názvu a registr vyhledá všechny znečišťovatele, kteří mají v adrese, nebo v názvu dané město(místo, oblast)
 • polutant – znečišťující látka, jejíž výskyt je ohlašovatel povinen monitorovat (tzv. ohlašovaná látka). Seznam všech ohlašovaných látek uvádí Rozhodnutí Evropské komise z 17 července 2000)
 • obor, neboli odvětví průmyslu ve kterém firma podniká (například hutnictví, výroba léčiv).
 • (Název znečišťující látky, odvětví a zemi není třeba znát přesně, pro políčka existuje seznam pro výběr z předem daných položek.)

2) Mapový IS:
Základem mapového vyhledávání v registru EPER je interaktivní mapa Evropy. Na ní je tečkami označeno rozmístění jednotlivých provozů. Tečky jsou rozlišené barevně podle jednotlivých průmyslových odvětví.

3) Formulací vlastního dotazu

O uživateli ohlašované látky lze zjistit:

 • název
 • adresu
 • zemi
 • množství emitované látky
 • způsob zjištění údajů

Které znečiťující látky je třeba sledovat

Mezi nejdůležitější znečišťující látky, které je třeba sledovat při stanovování emisí do ovzduší a vody, EU řadí, a také v EPERu je možné o nich najít informace:

Ovzduší

 1. Oxid siřičitý a jiné sloučeniny síry
 2. Oxidy dusíku a jiné sloučeniny dusíku
 3. Oxid uhelnatý
 4. Těkavé organické sloučeniny
 5. Kovy a jejich sloučeniny
 6. Prach
 7. Azbest (suspendované částice, vlákna)
 8. Chlor a jeho sloučeniny
 9. Fluor a jeho sloučeniny
 10. Arzen a jeho sloučeniny
 11. Kyanidy
 12. Látky a přípravky, u nichž bylo prokázáno, že při přenosu vzduchem mají karcinogenní nebo mutagenní účinky nebo vlastnosti, které mohou ovlivnit reprodukci
 13. Polychlorované dibenzodioxiny a polychlorované dibenzofurany

Voda

 1. Organické sloučeniny halogenů a látky, které mohou ve vodném prostředí tyto sloučeniny vytvářet
 2. Organické sloučeniny fosforu
 3. Organické sloučeniny cínu
 4. Látky a přípravky, u nichž bylo prokázáno, že ve vodním prostředí nebo při přenosu vodním prostředím mají karcinogenní nebo mutagenní účinky nebo vlastnosti, které mohou ovlivnit reprodukci
 5. Perzistentní uhlovodíky a perzistentní a bioakumulovatelné toxické organické látky
 6. Kyanidy
 7. Kovy a jejich sloučeniny
 8. Arzen a jeho sloučeniny
 9. Biocidy a přípravky na ochranu rostlin
 10. Materiály v suspenzi
 11. Látky, které přispívají k eutrofizaci (zejména dusičnany a fosforečnany)
 12. Látky s nepříznivým vlivem na kyslíkovou bilanci (které mohou být měřeny)

Data do registru musí povinně dodávat podniky, které se zabývají některým z odvětví uvedeném na seznamu. Tato odvětví jsou rozdělena do několika oblastí:

 1. Energetika
 2. Výroba a zpracování kovů
 3. Zpracování nerostů
 4. Chemický průmysl - zařízení na výrobu základních organických chemických látek; základních anorganických chemických látek; hnojiv na bázi fosforu, dusíku a draslíku; základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů; výrobu výbušnin; zařízení využívající chemické nebo biologické procesy k výrobě základních farmaceutických produktů.
 5. Nakládání s odpady
 6. Ostatní činnosti – např. některá zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat, jatky, zařízení na úpravu a zpracování mléka atd. - vždy je stanovena minimální kapacita od které se povinnost ohlašovat data do registru na podnik vztahuje

Registry v členských zemích EU

Některé členské země využívají mutaci registru EPER. Patří sem: Další země si na základě zahraničních zkušeností a vlastních potřeb vytvořily své vlastní registry.

Dále uvádíme více informací o registru Velké Británie, Švédska a Francie:

Velká Británie

Za dobrý příklad můžeme považovat britský registr What's in Your Backyard (neboli Co je na vašem dvorku). Tento registr je dostupný na adrese http://www.environment-agency.gov.uk/maps/ a provozovatelem je britská Environmental Agency.

Hlavní charakteristikou fungování registru je to, že obsahuje několik „vrstev“, pro jednotlivé složky životního prostředí a teprve podle toho, jakou složku si uživatel vybere, zobrazí se mu další související nabídky.
(Například, pokud se rozhodnete, že vás zajímají emise do vody a zvolíte je v nabídce, zpřístupní se vám pouze látky, vypouštěné do vody. Pokud budete chtít vědět, jaký je stav emisí v daném regionu, z nabídky znečišťujících látek zůstanou aktivní pouze ty, které jsou pro daný region aktuální.)

Přednosti a nedostatky:
+ Velmi propracovaný způsob vyhledávání
+ Přátelský pro laického uživatele z hlediska dotazování
+ Názorný
- Nevede na něj přímý odkaz ze stránek Environmental agency
- Obtížná orientace na webu
- vyhledávání může být příliš komplikované

Švédsko

Provozovatelem švédského registru Pollutant Release and Transfer Register – tzv. KUR je švédské ministerstvo životního prostředí. Najdete jej na adrese: http://www.naturvardsverket.se/kur/.

V registru se nyní eviduje celkem 70 látek a jejich skupin. Výběr látek je založen na evropském registru EPER a dále také na OSPAR – konvenci o zastavení vypouštění nebezpečných látek do moře v severovýchodním Atlantiku z roku 1998.

V jednoduchém vyhledávání lze vybírat z předdefinované nabídky provozů, látek a průmyslových odvětví.
Pokročilé vyhledávání je rozšířené o rok, za které jsou uváděná data, oblast země, a druh emise (voda, vzduch, odpad…)

Přednosti a nedostatky:
+ Přehledná nabídka pro formulaci dotazu
+ Možnost výběru více položek z jedné nabídky
- Chybí mapová aplikace

Francie

Francouzský registr, Registre Francais des Emissions Pollutantes je dostupný na adrese http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php

Počet ohlašovaných látek je ve francouzském registru vysoký:
100 látek do vody
50 látek do vzduchu
400 kategorií nebezpečných odpadů

Vyhledávat lze přímo, zadáním jména provozu, nebo polutantu.
Pro pokročilé vyhledávání jsou vytvořeny formuláře pro vyhledávání podle jednotlivých provozů, polutantů a druhu emise. Tyto formuláře jsou velmi podobné a v každém lze výběr upřesnit prostřednictvím ostatních zmíněných kategorií. Vyhledávání podle místa je jako jeden z parametrů u všech formulářů.
Součástí vyhledávání je i mapová aplikace. Ta kombinuje základní vyhledávání s interaktivní, „klikací“ mapou.

Přednosti a nedostatky:
+ názorný
+ velmi podrobné vyhledávání, umožňující přesnou formulaci dotazu
+ velice propracovaná mapa
- Chybí anglická verze
- Vyhledávání podle místa je jen „podkategorií“ u jednotlivých kritérií pro vyhledávání


VAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu
Za správnost textu odpovídá . Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit