Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Právo na informace o životním prostředí v EU - Jak na to

Právo na informace o životním prostředí v EU


Právo na informace o životním prostředí upravují v členských zemích EU zvláštní předpisy, které korespondují se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí.

Směrnice určuje základní pravidla, která příslušné národní zákony musí dodržet. V každé zemi Evropské unie by proto měly při žádosti o informace o životním prostředí platit zhruba stejná pravidla.

Důvodem přijetí směrnice byl zájem zlepšit přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí, protože šíření těchto informací přispívá k větší osvětě o otázkách životního prostředí a k účinnější účasti veřejnosti při rozhodování. Pod pojmem informace o životním prostředí se podle směrnice rozumí například:

 • Informace o stavu životního prostředí
 • Informace o faktorech ovlivňujících životní prostředí
 • Informace o stavu lidského zdraví a bezpečnosti
 • Informace o provádění předpisů na ochranu životního prostředí

Cílem směrnice je zaručit právo přístupu k informacím o životním prostředí a zajistit co nejvyšší dostupnost těchto informací veřejnosti. Pro tento účel bude podporováno využívání telekomunikační, nebo elektronické technologie.

Jak žádat úřady o informace

Členské státy zajistí, aby orgány veřejné moci měly povinnost poskytovat informace o životním prostředí každému žadateli, aniž by musel svůj nárok uplatňovat. Žadatelem se rozumí každá fyzická, nebo právnická osoba, žádající o informace o životním prostředí. Svou žádost předkládá orgánům veřejné moci v písemné či elektronické formě – e-mailem. Úřady poskytují informace co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V případě, že tuto lhůtu nelze dodržet (například z důvodu velkého množství požadovaných informací) je třeba žadatele před uplynutím jednoměsíční lhůty písemně informovat a uvést důvody, vedoucí ke zdržení.

Na co si dát pozor

Úřad žadateli nevyhoví, pokud například:

 • požaduje informace, ke kterým má sám snadný přístup
 • je žádost formulována příliš obecně (tehdy by měl úřad žadateli pomoci s upřesněním dotazu)
 • by poskytnutí informace bylo v rozporu s ochranou národní bezpečnosti
 • by poskytnutí informace ohrozilo oprávněné hospodářské zájmy
 • by hrozilo porušení práv k duševnímu vlastnictví
 • osoba, která je dobrovolně poskytla, nedala souhlas ke zveřejnění

U konkrétních případů se vždy bere v úvahu prospěšnost zveřejnění z hlediska veřejného zájmu.Odmítnutí se žadateli oznamuje písemně, popřípadě elektronicky. Oznámení musí obsahovat důvod odmítnutí a informace o postupu přezkoumání.

Poplatky

Přístup k veřejným registrům nebo seznamům a prohlížení požadovaných informací na místě jsou bezplatné. Úřady mohou účtovat poplatek za poskytnutí jakýchkoliv informací o životním prostředí, ale tento nesmí přesáhnout rozumnou částku – měl by odpovídat nákladům úřadu na poskytnutí informace uživateli.Pokud je poplatek účtován, úřady zveřejní a žadatelům poskytnou seznam těchto poplatků a informace o okolnostech, za kterých je možné poplatky vybírat nebo od nich upustit. Členské státy zajistí, aby žadatel nespokojený s vyřízením své žádosti (např. byla příslušným úřadem ignorována, objem poskytnutých informací nebyl dostatečný a pod.) měl přístup k řízení na přezkoumání žádosti nezávislým orgánem. I toto jednání má být bezplatné, či nepříliš drahé.

Šíření informací o životním prostředí

Členské státy by měly svým úřadům zajistit co nejoptimálnější podmínky pro zpracovávání těchto informací - zejména podporou rozvoje telekomunikační a elektronické technologie. Pravidelně zveřejňovány a průběžně aktualizovány by měly být alespoň:

 • znění mezinárodních smluv, úmluv nebo dohod a vnitrostátních, nebo regionálních předpisů
 • politiky, plány a programy vztahující se k životnímu prostředí
 • zprávy o postupu provádění předpisů a programů vztahující se životnímu prostředí
 • zprávy o stavu životního prostředí
 • odkazy na místa, kde je možné takové informace obdržet

Publikování národních a regionálních zpráv o stavu životního prostředí má byt zajištěno v maximálním intervalu 4 let. V případě bezprostředního ohrožení lidského zdraví, nebo životního prostředí lidskou činností jsou členské státy povinny poskytnout potřebné informace bez prodlení.

Kvalita informací o životním prostředí

Státy by měly poskytovat co nejaktuálnější a nejpřesnější informace. Povinností úřadů je reagovat na žádosti o informace a informovat žadatele o dostupných informačních pramenech a o metodách a postupech při zpracovávání informací.

Provádění

Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 14. února 2005. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení.

 


Právo na informace o ŽP ve vybraných zemích EU: Slovensko, Rakousko, Německo

Slovensko

Do roku 2000 mělo Slovensko zvláštní zákon o právu na informace o životním prostředí - Zákon 171/98 ze 14.5.1998 o právu na informace o životním prostředí. Ten byl zrušen novým zákonem 211/2000 Zb. o svobodném přístupu k informacím. Ten řeší přístup k informacím obecně, informace o životním prostředí z nich nijak nevyzdvihuje.
(Jak využít slovenský zákon o přístupu k informacím se dozvíte v sekci Jak využít právo na informace v EU)

Do Zákona č. 17/1992 Zb. o životním prostředí ve znění zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Zb. bylo zároveň přidáno Zvláštní ustanovení týkající se informací o životním prostředí - § 33 a,b:

Zveřejňování informací o znečišťování životního prostředí
Každý subjekt (firma, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání), který je povinný měřit a monitorovat své emise do vody a do ovzduší je zároveň povinen výsledky těchto měření zveřejňovat ve srozumitelné podobě a na dobře dostupném místě.

Z těchto informací musí být zřejmé, o jaký druh znečištění (látka) a jaký druh emise (voda, vzduch) se jedná. Zároveň je třeba, aby znečišťovatelé uváděli, v jakém vztahu jsou naměřené hodnoty k zákonným normám (například, aby bylo vidět, o kolik je překračují).

Zprávu o stavu životního prostředí zveřejňuje každoročně slovenské Ministerstvo životního prostředí a to do 15.prosince následujícího roku. Zpráva musí být dostupná na Ministerstvu životního prostředí, slovenské inspekci životního prostředí a krajských a okresních úřadech.
O tom, zda bude zveřejňována v elektronické podobě se v tomto ustanovení nehovoří.

Rakousko

Spolkový zákon o přístupu k informacím o životním prostředí z 1.7.1993, novelizovaný ke 14.2.2005

Cílem zákona je informování veřejnosti o životním prostředí, zejména úpravou volného přístupu k údajům o životním prostředí, které jsou k dispozici u orgánů státní správy, a zveřejňováním údajů o životním prostředí.

Právo na informace o životním prostředí mají všichni občané bez udání důvodu. Vždy volnému přístupu podléhají údaje o:

 • Stavu složek životního prostředí
 • Hospodaření s přírodními zdroji
 • Emisemi škodlivin

Jak žádat o informace?
Žádost lze podat písemně, telegraficky, nebo faxem, v případě denních měření ústně. Informaci lze poskytnout tak, jak je to v dané chvíli nejúčelnější: nahlédnutím, pořízením kopie, nebo nahrávky.

Poplatky
Informace by měly být zpřístupněny bezplatně, pouze za úhradu nákladů.

Jak dlouho to bude trvat?
Na vyhovění žádosti má úřad 8 týdnů od doručení, nebo upřesnění žádosti.

Informaci úřad nezpřístupní
- pokud se jedná o zjevné zneužití žádosti
- mohlo být poškozeno obchodní tajemství
Dojde-li k tomu, že by zpřístupnění bylo v rozporu s obchodním tajemstvím, může se úřad obrátit na držitele tohoto obchodního tajemství a požádat jej o souhlas se zveřejněním. Pokud držitel nesouhlasí, musí uvést důvod. Pokud se k žádosti úřadu do dvou týdnů nevyjádří, považuje se to za souhlasné stanovisko a úřad informace žadateli smí poskytnout.

Odvolání
V případě odmítnutí je třeba žadatele informovat a zároveň uvést důvod. O odvolání rozhoduje nezávislý správní senát spolkové země, v níž sídlí úřad, který vydal zamítavé rozhodnutí.

(Zdroj: Rakouský zákon o právu na informace o životním prostředí. Dokument se nachází na stránkách rakouského ministersva životního prostředí. http://recht.lebensministerium.at/article/articleview/29583/1/5615/)

Německo

Nový německý zákon (BGBl I 2004, 3704) z roku 2004 implementuje Směrnici 2003/4/ES a nahradil zákon z roku 1994.

Účelem tohoto zákona je zaručit volný přístup k informacím o životním prostředí, které mají k dispozici úřady, zajistit rozšiřování těchto informací a stanovit základní předpoklady, za kterých se tyto informace mají zpřístupňovat. Týká se informací, které mají v držení úřady státní správy a fyzické a právnické osoby pracující s informacemi o životním prostředí.

Nárok na informace o životním prostředí má každý občan bez toho, aby musel udávat důvod žádosti.

Lhůta pro poskytnutí informace je jeden měsíc, ve výjimečných případech je možné lhůtu protáhnout na 2 měsíce, ale žadatel o tom musí být informován.

Každý povinný subjekt určí pracovníka zodpovědného za poskytování informací o životním prostředí. Pokud není tazatel spokojen s jeho rozhodnutím (v případě neposkytnutí informací), má právo nechat jeho rozhodnutí přezkoumat.

Úřad informaci nezveřejní, pokud:

 • By tím byly ohroženy mezinárodní vztahy
 • Se jedná o informace týkající se trestního řízení
 • By tím byl ohrožen účel úředních opatření
 • Se jedná o interní, nebo nezpracované informace
 • Se jedná o zjevně zneužívající žádost
 • Se jedná o informace od třetích osob
 • By došlo ke kolizi s ochranou osobních údajů, nebo duševního vlastnictví

Poplatky:
Výše poplatků je stanovena zákonem. (Ve starším zákoně si výši mohl stanovit každý spolkový úřad sám, nezávisle na schválení Spolkové rady.)

(Zdroj: Německý zákon o právu na informace o životním prostředí.)


Související zákony:
Aarhuská úmluva - o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
Směrnice o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí
Spolkový zákon o přístupu k informacím o životním prostředí (rakouský)
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (slovenský)
Zákon o volném přístupu k informacím o životním prostředí (německý)


Související zprávy:

15.12.2009 - Děti Země vyhrály další spor o dálnici D8
Dvouletá bitva Dětí Země s bývalým hejtmanem Jiřím Šulcem o doložení jeho tvrzení, že údajně způsobily zvýšení nákladů za výstavbu dálnice D8 v Českém středohoří, skončila jejich úspěchem.
kategorie: Právo na informace

14.7.2009 - 7. ročník soutěže o tituly Otevřeno x Zavřeno
Otevřená společnost, o.p.s. vyhlašuje 7. ročník soutěže o tituly Otevřeno x Zavřeno. Soutěží se o nejlepší a nejhorší příklady otevřenosti úřadů vůči veřejnosti v České republice za období září 2008 – září 2009.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování

13.9.2007 - Úřady poskytují informace nerady a pozdě. Česká republika porušuje mezinárodní úmluvu.
Přístup k informacím je na českých úřadech dlouhodobě nedostatečný a situace se nezlepšuje. Tvrdí to nevládní organizace Arnika. Ta dnes v rámci soutěže pro otevřenost veřejné správy Otevřeno x Zavřeno zveřejnila své nominace na nejvíce uzavřenou instituci vůči dotazům občanů.
kategorie: Právo na informaceVAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu
Za správnost textu odpovídá . Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit