Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Média, komunikace a EU - Jak na to

Média, komunikace a EU


Rovnými příležitostmi v médiích či reklamě se legislativa EU přímo nezabývá. Je možné zde tedy pouze volně uplatnit základní principy genderové rovnosti tak, jak se vztahují k dalším oblastem. Případně je možné zabývat se dokumenty různých organizací působících na evropské úrovni.

V souvislosti s projednáváním Směrnice Rady (04/113/ES) ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování byla diskutována možnost ošetřit i otázku sexismu v reklamě, tato opatření však byla vypuštěna.
(Komentář k této direktivě: Malin Bjork: How women in Europe were cheated on a new progressive EU law on equality between women and men...).

Evropské organizace a prosazování genderové rovnosti v reklamě a komunikaci:

 • Rada Evropy
 • Nestereotypním zobrazováním dívek a chlapců se zabývá např.:

  Doporučení Rady Evropy o rodové rovnosti ve výchově (č. 1281, z roku 1995)

  Jako součást vzdělávacích koncepcí na odstranění stereotypů dívky a chlapci mají být reprezentováni v pozitivních modelových rolích vzhledem k minulosti i současnosti.

  Rada Evropy doporučuje identifikovat a šířit dobré příklady genderově citlivé výchovy např. tím, že dojde k:

  • revizi učebních materiálů a metod s ohledem na používání nediskriminujícího jazyka a non-sexistické výchovy a s důrazem na rovnost a nenásilí
  • revizi stereotypů a modelových rolích pro dívky a chlapce tak, aby zlepšovaly jejich sebeobraz a poskytly jim pozitivní modelové role, které odporují představám o nerovnosti a mužskému násilí
  • lepší prezentaci důležitosti žen v evropské historii a kultuře
  • lepšímu zohlednění potřeb dívek a žen a chlapců a mužů ve výchově v oblastech jako je zdraví, sexualita, rodinné plánování a rodičovství
  • obrácení pozornosti na genderovou citlivost v mediální oblasti výchovy: budou podporovány principy jako je non-sexismus, non-rasismus, nenásilí a budou vynechány případy verbálního a vizuálního násilí proti ženám a dívkám

 • Evropská aliance pro samoregulaci reklamy (European Advertising Standards Alliance - EASA)
 • Na evropské úrovni (i mimo EU) působí Evropská aliance pro samoregulaci reklamy sdružuje 21 členských zemí včetně České republiky. Řídí se Mezinárodním kodexem reklamní praxe (ICC).

  Členské státy EU a regulace reklamy s ohledem na rovné postavení žen a mužů:

  Rakousko

  V Rakousku je samoregulačním orgánem Österreichische Werberat, uplatňovaný etický kodex je založen na principech Mezinárodního kodexu reklamní praxe (International Code of Advertizing Practice, vydala Mezinárodní obchodní komora, International Chamber of Commerce, ICC). Rakouský kodex obsahuje zvláštní část věnovanou obrazu žen v reklamě. Genderovou diskriminací se dále zabývá pasáž o etice reklamy. Uvádí se, že reklama by neměla diskriminovat na základě genderu nebo sexuální orientace. Reklama by rovněž neměla obsahovat sexuálně nevhodný materiál. Při formulaci požadavků na reklamu, která znázorňuje ženy, přihlíží kodex k tomu, že reklama společenské postoje nejen odráží, ale také ovlivňuje. Proto by reklama neměla degradovat ani diskriminovat.

  Z dalších prindipů uvádíme:
  • Reklama by neměla zobrazovat nahá ženská těla, aniž aby se jejich použití přímo nevztahovalo k obsahu inzerovaného produktu.
  • Reklama by se měla vyvarovat textů nebo verbálních výpovědí sexuální povahy, které by mohly degradovat ženy.
  • Reklama by neměla být nepřátelská k ženám ani ženy jinak diskriminovat.
  • Reklama by neměla využívat žádné materiály, které zpochybňují rovnost pohlaví.
  • Reklama by neměla obsahovat nic, co by bylo v rozporu s moderním obrazem ženy.

  Irsko

  Regulace v Irsku je také založena na samoregulaci, činným orgánem je The Advertising Standards Authority for Ireland (ASAI, Úřad pro reklamní standardy). Závazky vychází podobně jako rakouský model z kodexu Mezinárodní obchodní komory a jsou doplněny o pasáže týkající sexismu a genderových stereotypů.

  Reklamy by měly z hlediska genderové rovnosti splňovat následující principy:
  • Respektovaní cíle rovnosti žen a mužů a také důstojnosti všech lidí.
  • Reprezentaci rolí, které ženy ve společnosti vykonávají, s důrazem na přesvědčení, že ženy stejně jako muži vykonávají množství velmi rozmanitých zaměstnání a činností.
  • Ženy i muži by měli usilovat o to, aby srovnatelnou měrou rozhodovali o využití financí v pracovním i osobním životě.
  • Muži i ženy často vykonávají a sdílejí domácí práce i celkové vedení domácnosti.
  • Reklama by měla vhodně využívat nesexistického jazyka, tedy používat výrazy, které běžně zahrnují mužský i ženský mluvnický rod.

  Zdroje:
  Příklady z praxe: Jana Valdrová: Reklama a rovnost pohlaví
  Jak čelí evropské státy genderové diskriminaci v reklamě?

  Neziskové organizace:

  OSKa Foundation (Nadace OSKa)

  Příkladem aktivit ženských neziskových organizací zaměřených na kritiku sexismů v reklamě a médiích je polská kampaň proti reklamě uveřejněné rádiem 94 FM, kdy ženská ňadra posloužila jako připodobnění zapínání rádia. Ženské organizace i jednotlivci se spojili v protikampani - podali stížnost, posílali dopisy, faxy a emaly přímo do rádia a protestovali proti urážlivému a sexistickému chování provozovatelů rádia. Podle signatářů stížností je tento způsobu reklamy možnou příčinou zvyšující se sociální přijatelnosti násilí na ženách a dále upevňuje druhy chování založené na násilí a agresi.

  (Více o kampani na stránkách Nadace OSKa: Women protest against sexist advertisement of Radio 94,0 FM)


  VAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
  Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

  Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

  Komentáře k textu
  Za správnost textu odpovídá Kateřina Machovcová. Poslední aktualizace: 20.11.2008

  -
  EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

  ©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit