Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Násilí a ženy - Jak na to

Násilí a ženy


Násilí se stalo každodenní součástí našich životů. Nejen díky mediální pozornosti věnované násilným trestným činům, domácímu násilí, obětem znásilnění, obětem válek a utrpení, ale i bezprostřední přítomností násilí – nejen fyzického, ale i psychického, emocionálního a ekonomického, v našem nejbližším okolí.

Ačkoli tedy násilí je dnes již obvyklou součástí života společnosti, jednotlivci, jichž se jako obětí přímo či nepřímo dotkne, netuší, jak se zachovat, jak reagovat a jak se s zážitkem vyrovnat. Zároveň se celá společnost potýká s mýty, které každý krok uskutečněný obětí domácího násilí, krok proti zneužívání v dětství, znásilnění, či obchodu s lidmi ztěžují. Vedle mýtů pak stojí legislativa, která dlouhou dobu ignorovala domácí násilí, necitlivost policie při prvním kontaktu s obětí, a zejména nezájem lidí o své okolí v duchu postoje „co se mě osobně netýká, neexistuje“.

Pekingská deklarace z roku 1993 v článku 112 uvádí „Násilí páchané na ženách je překážkou při dosahování takových cílů jako rovnoprávnost, vývoj a mír. Násilí páchané na ženách brání ženám využívat lidská práva a svobody, porušuje tato práva nebo je anuluje.“ Nelze samozřejmě popřít, že oběťmi násilí jsou také muži, ale hovoříme-li o domácím násilí, znásilnění, zneužívání v dětství a obchodu s lidmi, převážnou většinu obětí tvoří ženy - bez ohledu na věk, vzdělání, společenský původ apod. Souhrnně lze tedy označit tento fenomén za násilí na ženách.

Základní statistické údaje:

 • pojem "domácí násilí" zná 80 % občanů
 • 61 % dotázaných zná případy násilí mezi partnery z doslechu, 26 % se s ním setkala přímo, tedy jako svědek, oběť, případně v roli násilníka.
 • 13 % dotázaných uvedlo, že se stalo obětí partnerského násilí, 3 % přiznalo roli agresora
 • oběť vyhledá pomoc až v krizové situaci, kdy je ohrožena na životě – v průměru po 6 letech od prvního incidentu domácího násilí
 • (STEM pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. – 2001)
 • každá pátá žena je týraná (Iniciatíva Piata žena, Slovensko)
 • ženy jsou obětí týrání osoby žijící ve společném obydlí v 96,4% případů, znásilnění v 94,2%, omezení či zbavení osobní svobody v 70,4% případů (ČSÚ, 2005)
 • jen každý čtvrtý případ domácího násilí bývá zaviněn alkoholem nebo je spáchán přímo pod jeho vlivem (LN 2.6.1999)


  Mýty

  • Domácí násilí je vnitřní záležitostí rodiny, do které bychom zvnějšku neměli zasahovat, rodina jej vyřeší sama.
  • Občasné násilí je projevem lásky a zájmu o druhou osobu; oběti se vlastně líbí, protože by jinak přece odešla.
  • Agresory jsou nevzdělaní jedinci ze sociálně nižších vrstev.
  • Agresory jsou osoby závislé na alkoholu či drogách.
  • Obětmi jsou slabé a bojácné ženy, resp. staří a důvěřiví lidé.
  • Ženy si o znásilnění samy „říkají“ vyzývavým oblečením a chováním.
  • Policie je od toho, aby násilí vyšetřila, ne aby brala velké ohledy na zkušenost a pocity oběti.
  • Sexuální obtěžování neexistuje, jde o fenomén existující jen v Americe.
  • Oběťmi obchodu se ženami jsou prostitutky z východní Evropy. „Slušné dívky“ se oběťmi stát nemohou.

Domácí násilí

Jste-li obětí domácího násilí svěřte se blízké osobě, která vás jakkoli podpoří. V případě zranění vyhledejte lékaře a požádejte jej o dokumentování návštěvy a rozsahu poranění, kontaktujte policii a trvejte na výslechu odděleně od agresora, dokumentaci událostí a sepsání protokolu. V případě, že ve vaší rodině k násilí dochází, můžete na pachatele podat trestní oznámení. Přijímá ho ústně i písemně Policie ČR, státní zastupitelství a v závažných případech i kriminální policie. V současnosti již není nutné v průběhu procesu dávat svolení se stíháním násilného partnera.

Kdykoli kontaktujte poradny pro oběti domácího násilí, které vám poskytnou psychologickou, právní i sociální podporu, dočasně i azylové ubytování.

Jsou-li vaše děti přítomny domácímu násilí nebo přímo jeho obětí, vyhledejte pomoc orgánů sociálně právní ochrany dětí. V průběhu

Ať se rozhodnete v násilném vztahu setrvat nebo z něj odejít, vypracujte si bezpečnostní plán (viz brožura Vaše právo! První právní pomoc obětem domácího násilí sdružení ProFem). V brožuře také naleznete vzory některých podání, žádostí a oznámení – ta jsou také na stránkách Ministerstva vnitra ČR).

Jste-li známým/známou, sousedkou/sousedem, kolegou/kolegyní obětí násilí nebo učitelkou/učitelem jejich dětí sledujte změny v jejich chování, roztržitost, zvládání stresových situací; nabídněte jim pomoc, příp. je sami doprovoďte na policii, k lékaři, do krizové poradny. Nabídněte jim možnost útočiště, pro ně samé i jejich děti, ale nesnažte se jejich situaci řešit bez jejich vědomí. V případě dětí buďte co nejcitlivější: pokuste se kontaktovat rodiče, příp. konzultovat pomoc se školním psychologem či prostřednictvím krizových linek pro děti.

V případě, že jste měli to štěstí a s domácím násilím jste se ani přímo ani nepřímo nesetkali, snažte se získat co nejvíce relevantních informací o problematice domácího násilí, ale také obecně o násilí na ženách, nabídněte pomoc některé z organizací, které se domácím násilím zabývají a mějte otevřené oči. Sledujte kampaně proti jakékoli formě násilí na ženách a podle svých možností se pokuste do nich zapojit – organizující instituce zcela jistě váš zájem o angažování přivítají.

Podrobnou analýzu problematiky domácího násilí a mýtů, které ho obklopují najdete v textu Domácí násilí - věc veřejná

V příkladech z praxe najdete zpracovaný autentický příběh domácího násilí: Docela normální domáci násilí

Jednání mezi zodpovědnými orgány a nevládními organizacemi o vytvoření a přijetí účinné legislativy zejména v oblasti domácího násilí probíhaly zejména na půdě Ministerstva vnitra ČR formou kulatých stolů „Domácí násilí je věc veřejná“: první z nich se uskutečnil 24.února 2003 (podrobnosti na stránkách MVČR).

Na stránkách organizace Profem lze najít aktuální stanovisko pracovní skupiny projektu AdvoCats for Women k legislativní iniciativě Senátu České republiky k otázce domácího násilí.

Skutková podstata domácího násilí se do trestního zákoníku dostala v roce 2004 - - týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě.

V roce 2003 byl zahájen projekt skupiny nevládních organizací, jež uvede kampaň proti násilí na ženách a to kombinací mediální a informační kampaně, jež vyvrcholí na přelomu října a listopadu a v rámci akce „16 akčních dnů proti násilí na ženách“. Navazovat na uvedenou kampaň pak bude na konci roku 2003 další, zaměřená na mladší cílovou skupinu, teenagery.

  PŘÍKLADY ZE ZAHRANIČÍ

  Rakousko a azylové domy

  Azylové domy jsou otevřené 24 hodin denně a poskytují právní pomoc, doprovod na policii a k soudu, terapie a poradenství, pomoc při hledání zaměstnání a bydlení. Ženy s dětmi se mohou opakovaně vrátit a v krizových případech nemusejí za pobyt platit.

  Německo a projekty proti násilí

  Cílem projektů je informování široké veřejnosti o domácím násilí, pomoc rodinám ohrožených domácím násilím a podpora spolupráce a výměny informací mezi všemi institucemi zabývajícími se násilím. Zároveň se zaměřují na pomoc pachatelům prostřednictvím speciálních programů, a na vzdělávací semináře pro příslušníky policie. Více informací lze najít na stránkách českého Ministerstva vnitra a slovenské organizace Aspekt.

Znásilnění

Znásilnění je novelou Trestního zákona z ledna 2001 definováno jako „donucení jiného k souloži nebo jinému obdobnému pohlavnímu styku násilím nebo pod pohrůžkou bezprostředního násilí nebo zneužití bezbrannosti jiného k takovému činu“. Zajímavostí je, že teprve tato novela připouští možnost znásilnění muže.

Jste-li obětí znásilnění jednejte obdobně jako v případě domácího násilí: co nejdříve vyhledejte lékařskou pomoc, kontaktujte policii a některou z poraden pro oběti znásilnění (Centrum Elektra a krizové linky, Linky důvěry, Linku bezpečí, a Centra pomoci), kde vám poskytnou konzultace, ale i doprovod na policii a k lékaři, případně vám jakkoli jinak pomohou.

Jste-li osobou blízkou oběti znásilnění, vězte, že přímou obětí je sice ona, ale její zážitek, pocity a zkušenost mají vliv i na vás. Snažte se proto o maximální vstřícnost a nevyčítejte nic jí ani sobě. Pokuste se získat co nejvíce informací o tom, jak konkrétně oběti pomoci (Helen Benedict, To není vaše vina! Jak se vyrovnat se sexuálním napadením – rádce pro ženy a muže, dospívající, jejich přátele a rodiny. One Woman Press, Praha 2003), a buďte jí nablízku.

Sexuální zneužívání

Sexuální zneužívání je od ledna 2001 novelou Trestního zákona specifikováno jako „vykonání soulože nebo jiného pohlavního zneužití osoby mladší patnácti let“. Obětí sexuálního zneužívání tedy mohou být jako dívky, tak i chlapci; stejně tak může být pachatelem osoba mužského i ženského pohlaví.

Jestliže jste sami nebo ve svém blízkém okolí setkali se sexuálním zneužíváním nebo jakoukoli formou sexuálního násilí, určitě vyhledejte pomoc organizací zaměřené na pomoc osobám v dané situaci, příp. kontaktujte krizové telefonní linky. Nápomocné mohou vám, dětem a dalším blízkým osobám být publikace a brožury Élektry (např. „Sexuální násilí a děti I a II“, „Máš právo na své NE!“, „I já mám právo odmítnout dotyky“) a proFemu.

Obchod se ženami

Obchodování s lidmi za účelem pohlavního styku nahlíží trestní zákon opět bez ohledu na pohlaví „obchodované“ osoby, uvedeným obchodem je tedy vinen ten, „kdo do ciziny nebo z ciziny zláká, najme nebo dopraví jiného v úmyslu, aby ho bylo užito k pohlavnímu styku“. Problém obchodu se ženami je závažným porušováním lidských a tedy i ženských práv. Vyhledávejte proto volně distribuované materiály o kontaktních místech, kde je možné získat informace a pomoc v souvislosti s obchodem se ženami. Uvědomte si také, že potenciálnímu ohrožení, resp. velké hrozbě obchodu s lidmi, čelí žadatelky o azyl. Co se týká školení a vzdělávání jak odborníků z pomáhajících profesí a sociálních pracovníků, tak příslušníků celé řady policejních složek, v oblasti obchodu s lidmi a v té souvislosti také o postupech při komerčním a sexuálním zneužívání dětí, sledujte zejména aktivity Ministerstva vnitra v rámci řady mezinárodních projektů a organizace LaStrada.


VAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu

   3. 9. 2003 Karla
Dekuji za Vas web!
 
   19. 9. 2003 Emma
Nevědosmost...
 
   4. 11. 2006 Jana
Beznadej
 
   3. 4. 2007 máka
Beznadej
 
   5. 10. 2004 xxxy
Díky!
 
   10. 4. 2006 Tom
Diky
 
   23. 12. 2009 kdokoliv
kdokoliv odkudkoliv
 
   15. 6. 2011 Chris
aVThKRTCowClWs
 
   26. 7. 2011 Darrance
YCvSrvpvSSYJJ
 
   27. 7. 2011 Lexine
SeroNbIAswWcm
 
   17. 6. 2011 Cheyanna
AMQaTGeyQlhzgqgd
 
   26. 7. 2011 Keys
wmNFSaEkWWUZ
 
   27. 7. 2011 Jacklynn
UWQIIinKDUH
 Za správnost textu odpovídá Katrina Machovcová. Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit