Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Docela normální domácí násilí


Zveřejněním tohoto případu domácího násilí bychom rádi upozornili na závažnost celé problematiky násilí páchaného na ženách a zároveň podali informace o tom, jak je za využití současných prostředků možné konkrétní případ domácího násilí řešit. Kauzu monitorovaly a pro server Občanská společnost zpracovaly Andrea Rezková a Markéta Huňková z brněnské ženské skupiny Ženy bez násilí.

 1. Úvod do problematiky
 2. Domácí násilí a právo
 3. Výchozí rámec kauzy
 4. Když domov není bezpečné místo
 5. Shrnutí výchozího rámce pro řešení případu
 6. Základní východiska a poznatky z nichž je třeba při řešení případu vycházet
 7. Postup při řešení případu
 8. Závěr a další vývoj kauzy

Úvod do problematiky

Násilí na ženách je součástí problematiky lidských práv, neboť zasahuje do nejzákladnějších práv každé lidské bytosti, jako je právo na život a zdravý vývoj. Valné shromáždění Organizace spojených národů vydalo na podzim roku 1993 Deklaraci o odstranění násilí páchaném na ženách. Podle článku 1 deklarace se za násilí na ženách považuje „každý projev rodově podmíněného násilí, který má nebo by mohl mít za následek tělesnou, sexuální nebo duševní újmu nebo utrpení ženy, včetně hrozby takovými činy, zastrašování a úmyslného omezování svobody ve veřejném, jako i v soukromém životě.“

 • Násilím je každá forma ubližování, projevu nadvlády, vyhrožování, zneužívání moci, fyzického a sexuálního nátlaku.
 • Příčinou násilí je nerovnocenné rozdělení moci mezi mužem a ženou a zneužívání této nerovnosti.
 • Násilí postihuje všechny ženy bez ohledu na věk, etnickou příslušnost, vzdělání, sociální příslušnost.
 • Práva žen jsou lidská práva a každá žena má právo má právo na nedotknutelnost, svobodu a bezpečí.
 • Násilí na ženách skončí jen tehdy, když společnost přestane násilí tolerovat a když násilníci přestanou násilí páchat.
 • Neexistuje „zasloužené násilí“. Násilí na ženách není ničím ospravedlnitelné.

Násilí na ženách se nejčastěji odehrává v rodinách a partnerských vztazích (žena se spíš stane obětí násilí svého manžela, partnera, bývalého partnera než náhodného útočníka na ulici). Domácí násilí je podřazováno pod obecnější pojem násilí na ženách.

[Úvod do problematiky ] [Domácí násilí a právo] [Výchozí rámec kauzy] [Když domov není bezpečné místo] [Shrnutí výchozího rámce pro řešení případu] [Základní východiska a poznatky z nichž je třeba při řešení případu vycházet] [Postup při řešení případu] [Závěr a další vývoj kauzy]Za správnost textu odpovídá Andrea Rezková, Markéta Huňková . Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz