Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

FILTR KATEGORIÍ
14. 6. 2005 - Nevládní organizace si stěžují na vládu u Evropské komise

PRAHA [Arnika] - Stížnost na českou vládu za škrty v seznamu chráněných území v rámci soustavy Natura 2000 poslaly dnes Evropské komisi sdružení Arnika, Calla, Veronica a Ekologický právní servis. Stížnost upozorňuje na 21 lokalit, které byly při schvalování území soustavy Natura 2000 v prosinci roku 2004 vyřazeny či výrazně omezeny z politických a ekonomických důvodů. ::Účast na rozhodování-Občan v EU::.........

24. 5. 2005 - 50 otázek a odpovědí o Smlouvě zakládající ústavu pro Evropu

PRAHA [Econnect] - Před tím, než se vyjádříme k Evropské ústavě, měli bychom o ní něco vědět. K tomu může přispět i nová publikace 50 otázek a odpovědí o Smlouvě zakládající ústavu pro Evropu, kterou zpracovala evropská nevládní organizace ECAS - European Citizen Action Service a do češtiny přeložilo zastoupení Evropské komise v ČR. ::Občan v EU::


50 otázek a odpovědí o Smlouvě zakládající ústavu pro Evropu (PDF)


.........

16. 5. 2005 - Fondy EU pro životní prostředí – příručka pro další programovací období 2007-2013

PRAHA - Světový fond na ochranu přírody (WWF) vydal v těchto dnech příručku která seznamuje s novými finančními možnostmi pro financování projektů v oblasti životního prostředí (ERDF, LIFE+, Evropský fond pro rybolov a další). Je určena především národním a regionálním představitelům veřejné správy, ekologickým nevládním organizacím a dalším subjetům. Autoři v knize popisují potenciální možnosti využití fondů EU pro různé oblasti ochrany a aktivit pro životní prostředí a uvádějí řadu konkrétních příkladů již realizovaných projektů. ::Občan v EU::

European Commission: Environment: Funding Opportunities
WWF - World Wide Fund for Nature
WWF - Fondy EU pro životní prostředí


.........

20. 4. 2005 - Veřejné konzultace k demografickému vývoji v EU

- Evropská komise zveřejnila tzv. Zelenou knihu, která se věnuje analýze demografických změn a výzev před kterými stojí EU. Nyní mají příležitost se k této problematice vyjádřit i neziskové organizace a zájemci z řad veřejnosti. Na internetových stránkách „Your Voice“ je k dispozici anketa včetně možnosti posílat vlastní příspěvky do 1. září 2005. ::Účast na rozhodování-Občan v EU::

Green Paper "Confronting demographic change: a new solidarity between the generations"

.........

10. 4. 2005 - Jak by měly být NNO zapojeny do programování strukturálních fondů 2007 – 2013?

- Centrum pro komunitní práci (CpKP) zpracovalo pro Ministerstvo pro místní rozvoj - Odbor rámce podpory společenství zprávu, jež vedle popisu účasti NNO v přípravě minulého programového období, obsahuje především návrhy a doporučení, jak by měla fungovat spolupráce a komunikace mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou při přípravě dalšího programového období na léta 2007-2013. ::Účast na rozhodování-Občan v EU::

Komunikační strategie při přípravě programového období na léta 2007-2013
Zjišťují, jak lépe zapojit neziskovky do příprav na čerpání peněz z Evropské unie (tisková zpráva CpKP)


.........

21. 3. 2005 - Veřejné konzultace o vlivu letecké dopravy na změnu klimatu

- Letecká doprava se celosvětově rozrůstá a přispívá velkou měrou k nárůstu CO2 emisí. Konkrétně v Evropské Unii vzrostly emise z letecké dopravy téměř o 70% v letech 1990 – 2002. V současné době se Evropská komise snaží shromáždit návrhy možných opatření, která by vedla ke snížení těchto emisí. V těchto dnech proto probíhá sběr podnětů a připomínek ze strany jak občanů EU tak i nevládních organizací, který bude ukončen 6. května 2005. ::Účast na rozhodování-Občan v EU::

Aviation and climate change

.........

14. 2. 2005 - Nová směrnice poskytující veřejnosti lepší přístup k informacím o životním prostředí vstupuje v platnost

[Zastoupení Evropské komise v ČR] - Nová pravidla, která poskytují evropské veřejnosti lepší přístup k informacím o životním prostředí, se stala závazná pro všechny členské státy Evropské unie. Je to díky Směrnici o veřejném přístupu k environmentálním informacím (2003/4/ES). ::Právo na informace-Občan v EU::.........

28. 12. 2004 - Veřejné konzultace k novému programu EU Podpora aktivního občanství

[Evropská komise] - Evropská komise zahájila veřejné konzultace k otázkám spojených s novým komunitárním programem podpory aktivního občanství. ::Účast na rozhodování-Občan v EU::

A new programme 'Citizens for Europe'

.........

4. 6. 2004 - Ekologické organizace požadují po EU zelenější regionální politiku

PRAHA [Zelený kruh / Hnutí DUHA / Centrum pro komunitní práci] - Nevládní organizace z celé Evropy, včetně ČR předložily evropským politikům svou vizi podpory rozvoje evropských regionů pro léta 2007-2013. Stanovisko s názvem Za cestu k zelenější Evropě obsahuje konkrétní návrhy ke zlepšení životního prostředí v Evropě i nástin kroků, jak by k němu měly napomoci strukturální fondy Evropské unie a Fond soudržnosti (1). ::Účast na rozhodování-Občan v EU::.........

Předchozí | 1 | 2
 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit