Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Podíl žen na rozhodování - Jak na to

Podíl žen na rozhodování


Všeobecná deklarace lidských práv mimo jiné uvádí, že „každý má právo zúčastnit se správy svojí země“. Bez ohledu na to, že ženy tvoří polovinu populace, jejich zastoupení v orgánech veřejné správy je velmi nízké a mají tedy zanedbatelný prostor pro ovlivňování témat, která jsou nejen pro ně, ale samozřejmě i celou společnost, důležitá. Tento problém souvisí s tradičním rozděleném na mužské a ženské sféry, kdy lze předpokládat, že mužské zkušenosti budou v některých ohledech odlišné od ženských. Kolik mužů zažilo jaké je to být několik let na mateřské dovolené? Je tedy legitimní očekávat, že například legislativní opatření přijatá převážně muži - poslanci - budou opravdu dostatečně korespondovat s potřebami žen?

Statistiky dokazují, že „sedm z deseti občanů se domnívá, že vláda by pracovala lépe, kdyby v ní byly také ženy”; z hlediska politických stran je tedy spíše krátkozraké, že nevýrazně reagují na tuto voličskou poptávku, ani se často ve volebních programech nevěnují otázkám rovných příležitostí, resp. způsobům, jimiž je možné podporovat zvyšování podílu žen na politickém rozhodování. Je však podstatné dodat, že je nezbytná minimálně 30% účast žen, resp.mužů, v daném rozhodovacím procesu pro to, aby byly/byli schopny/schopni uplatnit specifický styl práce a obhajovat svoje zájmy.

Základní statistické údaje:

EU:
- ženy tvoří 30,3 % členů Evropského parlamentu a 32% členů Evropské komise (2005)
- míra účasti žen ve vládách se v jednotlivých státech EU výrazně liší: Švédsko 45,3%, Finsko 37,5%, zatímco například Francie 12,2% (2003, ze zdrojů EWL)
- průměrné zastoupení žen v národních parlamentech států EU tvoří 24% (2004)

Česká republika (2005):
- Poslanecká sněmovna - 17 % žen (www.psp.cz)
- Senát - 11 % (www.senat.cz)
- Vláda - 11,8 % (2 ženy)
- Krajská zastupitelstva - cca 14,36 %
- Místní zastupitelstva - cca 22,6 % (zdroj: www.hlidacifena.cz)

Co lze udělat pro vyšší zastoupení žen v politice a pro otevření diskuse nad tématy, která se výrazně žen dotýkají:

Aktivní voličství

Nejprve se zajímejte o volební programy jednotlivých politických stran a to jakým způsobem přistupují například k tématům rovné příležitosti na trhu práce, vzdělávání, rodičovská dovolená. Následně můžete kontaktovat svého poslance/kyni či senátora/ku a zjišťovat informace, které se týkají témat spojených s rovnými příležitostmi a můžete se zasazovat o otevření diskuse nad případnými opatřeními. Po zvážení doporučujeme volit kvalitní ženské kandidátky ve volbách pro všechny úrovně rozhodování (místní zastupitelstvo, krajské zastupitelstvo, parlament).
Více k tématu aktivního voličství se dozvíte v oblasti Účast na rozhodování - Volby.

Členství v politické straně

Jako člen či členka politické strany můžete navrhovat opatření týkající se rovných příležitostí a podporovat další ženy ve spolupráci.
Efektivní metodou je komentování sestavování kandidátek a případně zavedení metody "zipu" (pravidelné střídání ženy a muže na kandidátce) či určení neformálních kvót pro zastoupení žen tak, aby ženský hlas byl dostatečný.
Zajímavou ale neobvyklou metodou je ženský politický mentoring, kdy zkušenější politička předává informace mladé zájemkyni o aktivní vstup do politiky. Důležitá je též spolupráce v rámci vnitřních i mezistranických ženských frakcí.
Téma aktivní účasti v politickém životě je podrobně popsáno v oblasti Účast na rozhodování - Založení politické strany / hnutí.

Političky o postavení žen v naší společnosti:

Petra Buzková
Jitka Seitlová
Miroslava Němcová
Liana Janáčková

Nevládní organizace

Nestátní neziskové organizace (viz související odkazy) se dlouhodobě věnují problematice rovných příležitostí a v této oblasti lobbují, publikují a pořádají různé vzdělávací programy – mohou tedy poskytnout informace i kontakty. Prostřednictvím NNO je možné publikovat další informační materiály a různými způsoby medializovat celou problematiku. Lze pořádat veřejné semináře a podporovat vzdělávání a osvětu mezi odbornou i laickou veřejností. Důležitá je i podpora sebevědomí žen pro vstup do politiky a obecně tlak na politiky a političky, aby se ženskými a genderovými tématy zabývali. S každou organizací, která je vám názorově blízká, můžete navázat individuální spolupráci podle svých možností a odbornosti. Uvažujete-li o založení vlastního občanského sdružení, informace jak na to najdete v oblasti Účast na rozhodování - Založení občanského sdružení.

Postavení žen v politice v ČR sleduje sdružení Hlídací fena, přehled aktuální situace naleznete například v článku Ženy jsou v politice stále vzácností (21.10.2005).

V roce 2004 vzniklo občanske sdruženi Fórum 50%, které si klade za cíl zvýšit zastoupení žen v politice. K aktivitám patří i monitoring voleb 2006.

Metody prosazování rovných příležitostí:

Gender mainstreaming

Gender mainstreaming je metodou, která má uplatnění zejména ve státní správě a samosprávě, zároveň je však velmi užitečná i pro zaměstnavatele, kterým pomůže obecně zlepšovat podmínky a efektivitu práce.
Gender mainstreaming je nástrojem k odstraňování nerovností mezi pohlavími. Podstata spočívá v tom, že před přijetím jakéhokoli rozhodnutí je provedeno vyhodnocení jeho dopadu na muže a na ženy (tzv. genderová analýza). Aplikace genderového mainstreamingu znamená integraci genderové perspektivy do všech existujících politik, i těch zdánlivě neutrálních.

Pozitivní akce

Uplatnění pozitivní akce je vhodné zejména ve státní správě a státních podnicích, častěji se uplatňuje ve větších organizačních celcích.
PA je metodou prosazování žen, resp. mužů, ve vyšších funkcích. Uplatňuje se, když ve výběrovém řízení uspějí zcela srovnatelní kandidáti, potom přednost dostává žena, resp. muž, v závislosti na ne/reprezentaci daného pohlaví v relevantních funkcích.

Příklad z německého zákona o zaměstnancích ve veřejné službě: "Tam, kde je méně žen než mužů, zvláště pak ve vyšších třídách kariérního řádu, bude orgánem odpovědným za funkční postup dávána přednost ženám, a to i v případě stejné vhodnosti, schopností a profesionálních zkušeností, pokud zvláštní důvody na straně individuálního (mužského) kandidáta nezvrátí tuto vyrovnanost v jeho prospěch“.

Kvóty

Kvóty jsou vhodnou metodou nejen pro státní správu a státní podniky, ale zejména pro politické strany.
Kvóty určují proporci nebo podíl míst definovaných podle určitých pravidel nebo kritérií a mají za cíl zajistit účast zvolené specifické skupiny např. na vedení organizace. Obecně kvóty napravují původní nerovnost v zastoupení, obvykle ve vztahu k rozhodovacím pozicím nebo k přístupu k zaměstnání či vzdělávání. Příkladem může být určení minimálního počtu zastoupení žen (obvyklé je rozložení 40% žen + 40% mužů + 20% volná soutěž).

Politický mentoring

Jak vyplývá z názvu, tato metoda má uplatnění na všech úrovních praktické politiky. Obecně se však dá velmi dobře použít v jakékoliv organizaci, kde je důležitá kvalifikace a profesionalita pracujících.
Tato metoda umožnuje efektivní předávání informací mezi zkušenější političkou (mentorka) a ženou, která má zájem se angažovat v politice (mentee). Mentorka po smluvenou dobu mentee předává zkušenosti ze své práce (např. poslankyně, starostky apod.), dle svého zvážení jí umožní přístup k materiálům a na různá jednání a zapojuje mentee při řešení aktuálních problémů.

Související dokumenty:
Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen v roce 2004
Aktuální text Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen (2005)
Národní zpráva o plnění Pekingské akční platformy


Související odkazy:
Asociace pro rovné příležitosti
CEE Network for gender issues
EU a postavení žen a mužů
European Women´s Lobby - EWL
Evropská komise - genderová rovnost
Fórum 50%
Gender Mainstreaming na stránkách MPSV
Gender Studies
Hlídací fena
Karat Coalition
Možnosť volby
MPSV ČR a rovné příležitostí
Network of East – West Women
Program EONET
Quo vadis, femina? - projekt Agentury Gaia
Rada vlády ČR pro lidská práva
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
Rovné příležitosti v Kormidle - katalogu odkazů občanské společnosti
Rovnost.sk
Sdružení žen KDU- ČSL
Sociálně demokratické ženy
Strana zelených - sekce gender
Výbor pro odstraňování všech forem diskriminace žen

Související zprávy:

16.2.2009 - Ministr Kocáb chce zvýšit zastoupení žen v politice
Jak prosadit větší zastoupení žen v politice, debatoval ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb s ředitelkou organizace Fórum 50 % Lenkou Bennerovou a jejími spolupracovnicemi.
kategorie: Rovné příležitosti

29.7.2008 - Více žen na špičce politického a hospodářského života posílí ekonomiku. Bez spravedlivější platů a účasti mužů to nepůjde
Odborníci a též zástupce neziskového sektoru předali dnes ministryni pro lidská práva a menšiny Džamile Stehlíkové Stínovou zprávu v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů za období 2006 – 2008. Zpráva mapuje situaci v České republice v porovnání s dalšími státy a navrhuje konkrétní kroky podpory rovných příležitostí žen a mužů. Navrženými doporučeními se bude zabývat Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
kategorie: Rovné příležitosti

18.10.2006 - Monika Klimentová: Smutné zjištění – i na magistrátech převládnou kravaty
Podruhé se letos zamýšlí sdružení Fórum 50% nad volbami z genderového hlediska. Tentokrát jsou objektem analýzy řádné doplňovací volby do Senátu a komunální volby do zastupitelstev 23 statutárních měst ČR a Prahy.
kategorie: Účast na rozhodování-Rovné příležitosti

5.9.2006 - Výsledky výzkumu Postavení žen v politice očima české veřejnosti
Občanské sdružení Fórum 50 % ve spolupráci s Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM) při Sociologickém ústavu Akademie věd realizovalo průzkum na téma Postavení žen v politice očima české veřejnosti.
kategorie: Rovné příležitostiVAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu

podíl na rozhodování
lubob, 24. 1. 2004
existuje.
Reagovat

Za správnost textu odpovídá Katerina Machovcová. Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit