Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Oban v EU

Evropské nevládní neziskové organizace a jejich sítě

V současné době působí na evropské úrovni minimálně 900 organizací (především asociací a sítí). Vedle NNO mezi ně patří komerční subjekty či zaměstnanecké svazy z řady oborů.
(Více o organizacích občanské společnosti v EU se dozvíte např. v databázi CONECCS)
Neziskové obory, kterých je zhruba 30, reprezentuje 120-150 mezinárodních organizací a sítí NNO. (1)

Jsou tři cesty, kterými se nevládní organizace snaží ovlivňovat insituce EU: prostřednictvím národních vlád, vytvářením přímé reprezentace v Bruselu a vytvářením celoevropských sítí.

Pokud chtějí národní nevládní organizace působit na evropské úrovni a nechystají se otevřít si v Bruselu či Strasbourgu rovnou svoji kancelář, jednou z možností může být členství v některé z evropských sítí, asociací či platforem. Tato seskupení NNO se většinou zaměřují na určitou oblast a v jejím rámci na určitá témata případně procesy. Věnují se např. občanským právům, životnímu prostředí, násilí a diskriminaci na trhu práce, lidem s postižením, menšinám, mládeži, strukturálním fondům, rovným příležitostem, rozvoji komunit, veřejné správě v rámci EU aj. V oblasti životního prostředí to pak je například biodiverzita, doprava, ochrana přírody, energetika či klimatické změny.

Nejčastější důvody vzniku sítí NNO:

 • možnost efektivně shromažďovat a předávat informace
 • podpora členů a vyjadřování vzájemné solidarity
 • vědomí společných cílů, poslání, hodnot
 • vytvoření platformy pro diskuse o věcech společného zájmu
 • společné prosazování cílů, zejména pomocí lobbingu v institucích EU, vyjednáváním a jednotnou prezentací názorů (2)
Sítě však nejsou či neměly by být vůči svým členům v nadřízené roli, nýbrž pomáhají tam, kde je spojení sil účelné a žádoucí.
Počet sítí se zvyšuje s tím, jak roste význam lobbování na celoevropské úrovni.

Vybrané evropské NNO, sítě, asociace a platformy

 • Civil Society Contact Group (Act 4 Europe Campaign) - Kontaktní skupina občanské společnosti
 • Největší platforma občanských organizací v Evropě. Sdružuje sedm největších sítí evropských nevládních organizací – působících v různých oblastech:
  • Social Platform (sociální oblast)
  • Concord - Evropská konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj (rozvojová spolupráce)
  • Human Rights and Democracy Network (lidská práva)
  • Green 9 (environmentální organizace)
  • European Women´s Lobby (rovné příležitosti, ženská práva)
  • EFAH - Evropské fórum pro umění a kulturní dědictví
  • ETUC - European Trade Union Confederation (odbory, práva pracujících)
  CSCG byla původně založena čtyřmi sektory NNO (rozvojovým, sociálním, environmentálním a lidskoprávním). Cílem iniciativy je prostřednictvím sítí NNO vytvořit pro obyvatele EU trvalou vazbu k vytváření EU, která bude transparentní a demokratická.
  V listopadu 2002 zahájila skupina kampaň ke zveřejnění vizí z Bruselu a k zapojení veřejnosti do formování evropské budoucnosti a poučení se o demokratické účasti - Act 4 Europe.

  Více o jednotlivých členských sítích CSCG:

 • Social Platform - Sociální platforma
 • Platforma 40 reprezentativních evropských federací a sítí nevládních organizací aktivních v sociální oblasti. Členy jsou asociace, které se zabývají starými lidmi, lidmi s postižením, ženami, dětmi, nezaměstnanými, přistěhovalci, chudými, bezdomovci a dalšími. Téměř 20 českých NNO je členem 11 z těchto sítí. Platforma podporuje sociální spravedlnost a participační demokracii prostřednictvím prosazováním zájmů svých členů. Vyslovuje se k základním připravovaným dokumentům EU ze sociálního hlediska.

 • CONCORD - Evropská konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj
 • Concord sdružuje 18 mezinárodních sítí a 20 národních asociací NNO z členských i kandidátských zemí EU, které reprezentují více než 1500 NNO. Mezi zakládající členy patří také české Fórum pro rozvojovou spolupráci (FORS) . Hlavním cílem Concordu je podporovat vliv evropských rozvojových NNO na evropské instituce kombinací odborné práce a prosazování odpovědnosti.

 • Human Rights and Democracy Network - Síť pro lidská práva a demokracii
 • Neformální seskupení nyní 32 NNO působících na evropské úrovni v oblasti lidských práv, demokracie a prevence konfliktů. Cílem sítě je ovlivnit politiku v oblasti lidských práv v EU i členských zemích a dále ovlivnit přípravu finančních nástrojů tak, aby podporovaly demokracii, lidská práva a trvalý mír.

 • Green 9 - Evropská Zelená devítka
 • Neformální uskupení devíti největších ekologických organizací s centerm v Bruselu, které zastupují více jak 20 milionů evropských občanů. Hlavním cílem skupiny G9 je koordinovat a posilovat politiku Evropské unie v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Tato skupiny připravuje společná stanoviska, vydává tiskové zprávy a zaštiťuje společné kampaně. Členy jsou: Z těchto devíti sítí se zabývá ovlivňováním evropské politiky především EEB, ale i dalších osm má své kanceláře v Bruselu a vliv na evropské politiky.

 • EEB - European Environmental Bureau – Evropská environmentální kancelář
 • Federace NNO zabývajících se ekologickými tématy a ochranou přírody. Základním posláním je podporovat environmentální a udržitelnou politiku na evropské úrovni. EEB má 143 členských organizací v 31 zemích Evropy. Cílem EEB je chránit a zlepšovat životní prostředí v Evropě a umožnit občanům účast při rozhodovacích procesech; monitorovat politiku ŽP v EU, zastupovat své členy při rozhovorech s Komisí, EP a Radou EU; zviditelňovat ekologická témata v EU, podporovat spolupráci mezi členskými organizacemi a evropskými institucemi se snahou zlepšit vliv EU na životní prostředí. EEB má status konzultanta také u EHSV EU, OECD, UN Commission on Sustainable Development (CSD).

 • European Women´s Lobby (EWL) - Evropská ženská lobby
 • Největší koordinační organizace sdružující národní a evropské nevládní ženské organizace v rámci Evropské unie, má více než 3000 členek v 15 členských státech. Cílem EWL je dosáhnout rovnost žen a mužů v Evropě a zprostředkovávat komunikaci mezi politickými představiteli a ženskými organizacemi na evropské úrovni. Úkolem EWL je podpora rovných práv a příležitostí žen a mužů a obrana zájmů žen žijících v členských státech EU, což zahrnuje i uprchlice, příslušnice etnických minorit a další zranitelné a marginalizované skupiny obyvatel ve společnosti. EWL se také snaží zvyšovat implementaci Evropské sociální politiky a zajistit, aby ženy byly zapojovány do spolupráce mezi EU a dalšími zeměmi.

  Mezi aktivity EWL patří informační servis, vydávání tiskových zpráv, mediální kampaně, vydávání publikací aj. Sídlo EWL je v Bruselu, což umožňuje častý kontakt s politickou reprezentací EU. Zástupkyně EWL se například účastní jednání Komise EP pro práva žen a rovné příležitosti - Committee on Women's Rights and Gender Equality.

 • EFAH - European Forum for the Arts and Heritage - Evropské fórum pro umění a kulturní dědictví
 • Mezi cíle fóra, jehož členem je nyní 86 organizací, patří: zvýšení povědomí a kulturní dimenzi Evropy; prostřednictvím dialogu s představiteli EU ovlivnit jejich porozumění a aktivity v této oblasti; zajistit široké povědomí o kulturní politice, kterou považuje za důležitý faktor sociálního rozvoje.

 • ETUC - European Trade Union Confederation - Konfederace evropských odborových svazů
 • Konfederace byla založena v roce 1973 aby prosazovala zájmy pracujících lidí na evropské úrovni a aby je reprezentovala v evropských institucích. V současné době je členem ETUC 76 národních konfederací ze 34 evropských zemí, a dále 11 průmyslových federací. Celkem to znamená 60 milionů členů. Další odborové struktury (např. EUROCADRES, EFREP/FERPA) působí pod záštitou ETUC.

  ETUC je jedním ze tří evropských sociálních partnerů – tedy partnerů v sociálním dialogu, který se zabývá tématy zaměstnanosti a sociální ochrany. Vedle ETUC (jako jediného zástupce odborů na evropské úrovni) jsou dalším partnerem v tomto dialogu evropské instituce (Komise a Rada) – které jej stimulují, a konfederace zaměstnavatelů (UNICE). Tito aktéři jsou podle článků 138 a 139 Maastrichtské smlouvy oficiálními partnery v rozhodovacích procesech EU a Komise má za povinnost je konzultovat. Mezi další nástroje sociálních partnerů patří dobrovolné dohody, akční rámce, doporučení, závazné deklarace, kodexy chování.

   
  Vedle členů Civil Society Contact Group v Evropě působí další sítě a NNO - např:

 • European Foundation Centre (EFC) - Evropské centrum nadací
 • EFC bylo založeno v roce 1989 sedmi předními evropskými nadacemi, které pociťovaly potřebu spojit se, vyměňovat si navzájem know-how a informace za účelem dosažení větších dopadů na změny Evropy. Nyní má přes 200 členů, a dále síť středisek v téměř 40 zemích Evropy, které poskytují služby dalším organizacím. EFC pomáhá iniciovat partnerství mezi nadacemi v různých státech; podporuje dárcovství, rozvoj komunitní filantropie a komunitních nadací ve střední a východní Evropě; je veřejným informačním centrem, které poskytuje informace o činnosti nadací, vytipovává příklady dobré praxe, poskytuje svým členům poradenský servis (legislativa, finanční otázky, síťování); monitoruje vývoj politiky týkající se třetího sektoru; zastupuje a podporuje zájmy svých členů v evropských institucích, Světové bance a OSN, kde zároveň provádí monitoring.

 • European Anti-Poverty Network European Anti Poverty Network (EAPN) - Evropská síť proti chudobě
 • Síť nevládních organizací a skupin, které se zabývají bojem proti chudobě, sociálnímu vyloučení a diskriminaci v členských státech EU. Byla založena v r. 1990. EAPN má status poradce při Radě Evropy. Je zakládajícím členem Platformy evropských sociálních NNO. EAPN usiluje o to, aby byl boj proti chudobě a sociální diskriminaci posunut do popředí politických jednání na půdě EU; prosazuje, rozvíjí a zlepšuje účinnost akcí proti chudobě a sociální diskriminaci; EAPN lobuje pro a společně s lidmi, kteří čelí chudobě a sociální diskriminaci; ve všech oblastech působení organizace EAPN je brána v potaz rovnost mezi pohlavími a antirasismus.

 • Coalition for sustainable EU funds - Koalice za udržitelné EU fondy
 • V nynějším období příprav na nové programové období 2007 - 2013 - období čerpání prostředků ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti, se 7 evropských organizací spojilo do Koalice za udržitelné EU fondy, jejímž cílem je ovlivnit současnou reformu EU fondů, tak aby jejich využívání bylo transparentní, efektivní a prospělo především lidem, životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji.
  Koalici založily organizace Friends of the Earth Europe, CEE Bankwatch Network, World Wide Fund for Nature, BirdLife International, Milieukontakt Oost-Europa, CEEWEB a European Environmental Bureau; ve spolupráci s dalšími národními NNO v 25 členských zemích EU.

 • CEE Bankwatch Network
 • Mezinárodní síť 14 neziskových organizací z 10 zemí střední a východní Evropy, která monitoruje aktivity mezinárodních finančních institucí v regionu (především EBRD, EIB, WB a EU) a předkládá konstruktivní alternativy k jejich politikám a projektům v této oblasti. Cílem je také posilovat roli veřejnosti v rozhodovacích procesech na místní, národní i mezinárodní úrovni a informovat veřejnost o aktivitách mezinárodních finančních institucí a jejich dopadech na sociální oblast a životní prostředí.

 • European Citizen Action Service (ECAS) - Evropské středisko pro občanskou akci
 • ECAS působí jako servisní nezisková organizace poskytující z bruselského centra poradenské služby NNO i občanům v oblasti financování z evropských zdrojů a lobbyingu. ECAS kromě individuální pomoci NNO iniciuje vznik nových evropských sdružení a koalic. ECAS se nesoustředí pouze na NNO z členských zemí EU ale i na pomoc neziskovému sektoru v přístupových státech EU. ECAS může NNO pomoci ujasnit si evropskou strategii, poradit jak získat kontakty v institucích EU, jak založit novou evropskou síť a poradí kde a jak čerpat evropské zdroje. Jedním z důvodů založení ECASu /1990/ byla reakce na enormní nárůst firemních lobbyistických skupin v Bruselu v začátku devadesátých let. Smyslem založení bylo vytvoření protiváhy a posílení hlasu evropských neziskových organizací a celého občanského sektoru s posláním vytvoření prostoru pro hájení veřejných zájmů evropských občanů v institucích EU.

 • Milieukontakt Oost-Europa
 • Holandská nevládní organizace, která spolupracuje s NNO působících v oblasti životního prostředí v Evropě a v Asii. Poskytuje poradenství, tréninky, pomoc i finanční a podporuje navazování kontaktů. Byla založena v roce 1998 několika většími NNO – např. Friends of the Earth International (FoEI). V současné době je aktivní v 22 zemích a udržuje síť více než 1000 NNO ze západu i východu, které působí na lokální, národní i mezinárodní úrovni.

   
  Poznámky:
  1) Čepelka, O.: Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie, Omega Liberec, 2003, s. 70 http://www.tima-liberec.cz/omega/data/pruvodce1.pdf
  2) dtto

  Související zprávy

  8.4.2009 - V Praze diskutovali evropští právníci o vymahatelnosti práva na ochranu životního prostředí
  V úterý 7. dubna se v Praze konal odborný seminář právníků EU pro životní prostředí (NEEL). Odborníci z členských států Evropské unie jednali o
  praktických nástrojích a opatřeních, které mohou vést k lepší vymahatelnosti práva na ochranu životního prostředí.
  kategorie: Účast na rozhodování-Občan v EU

  7.6.2007 - Veřejnost má možnost sdělit svá stanoviska k nové podobě směrnice IPPC
  Na webových stránkách Evropské komise byl zveřejněn dotazník spolu s odbornými studiemu k reviznímu procesu směrnice EU č. 96/61/ES.
  kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování-Občan v EU

  18.10.2006 - Nová příručka pomůže při podávaní stížností na porušení evropského práva
  Organizace CEE Bankwatch Network v těchto dnech představila veřejnosti příručku pro občany EU při podávání stížností. Dokument vychází ze zkušeností nevládních organizací a podrobně vysvětluje, jak postupovat při stížnostech na porušení evropského práva. Vedle Evropského parlamentu se stížnostmi občanů zabývá Evropský ombudsman, Evropská komise, Evropský soudní dvůr a Evropský úřad pro boj proti podvodům – OLAF.
  kategorie: Občan v EU

  16.10.2006 - Návrhy operačních programů 2007-2013 k připomínkám
  Minulý týden byly Ministerstvem pro místní rozvoj předloženy do rozšířeného meziresortního připomínkovacího řízení (vč. krajů) návrhy operačních programů na léta 2007-2013. Výsledné dokumenty by měly být projednány vládou na přelomu října a listopadu. K návrhům operačních programů můžete zasílat připomínky do pátku 20. října na adresu miroslav.parvo­nic(at)cpkp­.cz. Přestože neziskové organizace nejsou oficiálním připomínkovacím místem, předáme došlé připomínky řídícím orgánům s žádostí o vypořádání.
  kategorie: Účast na rozhodování-Občan v EU

  4.8.2006 - Jak bude vypadat evropská energetika?
  Občané České republiky se mohou až do 24. září vyjádřit k návrhu budoucí evropské energetické koncepce. Evropská komise jej předložila k veřejné diskusi pod názvem „Zelená kniha - Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii“.
  kategorie: Účast na rozhodování-Občan v EU


  Komentáře k textu

     10. 5. 2010 Lenicka1313
  No..
   
     20. 3. 2011 Andula
  No..
   
  -
  EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

  ©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit