Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Slovníček

Slovníček pojmů - Trh práce

atypická práce/zaměstnání – například práce na částečný úvazek, večerní nebo víkendová práce, práce na dobu neurčitou, dočasná nebo sub-dodavatelská práce vykonávaná doma, práce po telefonu, práce na omezený počet hodin

desegregace trhu práce – politiky, které si kladou za cíl omezit nebo odstranit vertikální a horizontální segregaci pracovního trhu

diskriminace – rozlišování lidí na základě nějaké charakteristiky (pohlaví, barva pleti, náboženská příslušnost, citová orientace)

důkazní břemeno – v souvislosti s pracovní diskriminací (Zákoník práce § 7) se důkazní břemeno přesouvá na žalovaného, který musí dokázat, že nebyla porušena zásada rovného zacházení (Direktiva rady z 15.12.1997 o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví).

důstojnost lidské práce – právo na respekt a zejména osvobození od sexuálního obtěžování či jiných forem obtěžování na pracovišti (rozhodnutí Rady 92/EC 157/02 z roku 1990)

ohodnocení neplacené práce - kvantitativní míra zahrnující odhad hodnoty neplacené práce, což je například práce v domácnosti, péče o děti nebo jiné závislé osoby, práce ve vlastní komunitě či jiná dobročinná práce, neplacenou práci v tomto smyslu častěji vykonávají ženy

nepřímá diskriminace na základě pohlaví – situace, ve které neutrální zákon, politika nebo praxe má v důsledku neadekvátní negativní vliv na příslušníky jednoho pohlaví

regulace práce na částečný úvazek – zavedení pravidel, která definují rozsah a podmínky práce na částečný úvazek; kladou si za cíl přecházet diskriminaci vůči zaměstnancům pracujícím na částečný úvazek, zlepši kvalitu práce na částečný úvazek a umožnit vývoj práce na částečný úvazek jako možnosti volby

segregace pracovního trhu horizontální – koncentrace žen a mužů ve specifických sektorech a zaměstnáních, přičemž možnosti žen bývají omezenější než mužů, časté je například odlišné finanční ohodnocení jednotlivých zaměstnání a sektorů

segregace pracovního trhu vertikální – koncentrace žen a mužů na odlišných stupních zaměstnání ve smyslu úrovně odpovědnosti a pozice (čím vyšší a odpovědnější pozice, tím méně žen)

sdílení zaměstnání – situace, kde existuje pouze jedno pracovní místo, jeden plat za výkon dané práce a jedny pracovní podmínky, které jsou sdíleny (obyčejně) dvěma nebo i více lidmi, kteří pracují podle dohodnutého rozpisu nebo vzoru

sladění práce a rodinného života – zavedení rodičovských dovolených, rozvoj struktury a organizace pracovního prostředí, které umožňuje kombinaci pracovních a rodinných/domácích povinností pro muže a ženy

sexuální obtěžování – nežádoucí chování sexuální povahy, které má vliv na důstojnost žen a mužů

skleněný strop - neviditelná bariéra znemožňující ženám postup na vyšší pozice; vzniká v důsledku komplexního souboru struktur a pravidel postupu v organizacích dominovaných převážně muži, bariéry pracovního postupu žen mohou být: společenské (nerovnost v přístupu k zaměstnání či vzdělávání), tzv. bariéra odlišnosti (stereotypní výběr uchazečů, kteří se příliš neodlišují), institucionální (není zajišťována informovanost o pozici žen na vedoucích a řídících funkcích), segregace pracovního trhu (menší prosazování žen na vyšších funkcích, častěji ve feminizovaných odvětvích), old-boy’s network (sítě neformálních vztahů mezi muži), diskriminace na základě pohlaví, sexuální obtěžování, antidiskriminační zákony (nedostatečné mechanismy postihu diskriminace)

Slovník genderových pojmů - stránky Genderonline.cz

Glosář na téma genderová rovnost v angličtině - stránky Evropské komise

Související zprávy

29.7.2008 - Více žen na špičce politického a hospodářského života posílí ekonomiku. Bez spravedlivější platů a účasti mužů to nepůjde
Odborníci a též zástupce neziskového sektoru předali dnes ministryni pro lidská práva a menšiny Džamile Stehlíkové Stínovou zprávu v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů za období 2006 – 2008. Zpráva mapuje situaci v České republice v porovnání s dalšími státy a navrhuje konkrétní kroky podpory rovných příležitostí žen a mužů. Navrženými doporučeními se bude zabývat Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
kategorie: Rovné příležitosti

11.1.2007 - Bylo představeno prohlášení "Jsme občané" inspirující se Chartou 77
K prohlášení Jsme občané se hlásí lidé nejrůznějších politických názorů, věku i profesí. Jedná se o iniciativu inspirující se Chartou 77, která vznikla před třiceti lety ve zcela jiných společenských poměrech. Jako kdysi Charta, tak dnes nové prohlášení upozorňuje na nedodržování mezinárodních závazků a na porušování lidských práv.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování-Rovné příležitosti

31.10.2006 - Kampaň pro rovnost šancí mužů a žen v Praze
Do konce listopadu probíhá v Praze kampaň pro rovnost šancí, která chce připomenout genderové stereotypy přetrvávající v oblasti trhu práce a související s propojením pracovního a rodinného života. Kampaň také nabízí návody, jak sladit práci a rodinu, či jak zavést rovné příležitosti do firemní politiky.
kategorie: Rovné příležitosti

18.10.2006 - Monika Klimentová: Smutné zjištění – i na magistrátech převládnou kravaty
Podruhé se letos zamýšlí sdružení Fórum 50% nad volbami z genderového hlediska. Tentokrát jsou objektem analýzy řádné doplňovací volby do Senátu a komunální volby do zastupitelstev 23 statutárních měst ČR a Prahy.
kategorie: Účast na rozhodování-Rovné příležitosti

5.9.2006 - Výsledky výzkumu Postavení žen v politice očima české veřejnosti
Občanské sdružení Fórum 50 % ve spolupráci s Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM) při Sociologickém ústavu Akademie věd realizovalo průzkum na téma Postavení žen v politice očima české veřejnosti.
kategorie: Rovné příležitosti


Komentáře k textu

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz