Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Uplatňování rovných příležitostí při řízení podniků a firem

Uvedené 3 příklady z praxe představují způsoby uplatňování politik rovných příležitostí v řízení lidských zdrojů v pracovním prostředí a to ve třech oblastech: rovné příležitosti na všech úrovních, podpora žen, slaďování rodičovství a zaměstnání. Případové studie vznikly na základě materiálů přeložených a upravených pro projekt Gender management, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha a který je realizován ve spolupráci Gender Centra FSS MU a Genderového informačního centra Nora o.p.s.. (prosinec 2005)

  1. Úvod k případovým studiím
  2. 1. Expertní skupina pro rovnost
  3. 2. Kariérní růst žen
  4. 3. Jak podpořit slaďování rodičovství a profese?
  5. Shrnutí - Výhody zohlednění perspektivy rovnosti v zaměstnání

Úvod k případovým studiím

Uvedené 3 případové studie představují příklady aktivit realizovaných ve firmách s cílem zlepšit pracovní podmínky žen a mužů.

V prvním případě je uveden efektivní systém vzdělávání a způsobu práce týmů zodpovědných za podporu rovných příležitostí. Tato studie je zajímavá pro každý podnik: všichni zaměstnavatelé totiž mají zákonem danou povinnost dbát na prevenci diskriminace.

Druhá studie ukazuje, jak aktivně vyrovnávat příležitosti žen a mužů a jak podpořit ženy v profesním růstu v oblastech, kde je jejich postavení komplikováno genderovými stereotypy („ženy se pro danou pozici nehodí, ženy se nechtějí realizovat v profesním životě atp.“). Alternativou takových opatření může být podpora mužů v profesích, které jsou vnímány jako tradičně ženské a kde se setkáváme s nízkým zastoupením mužů.

Poslední uvedenou oblastí podpory, která je důležitá i z hlediska rovných příležitostí žen a mužů, jsou aktivity směřované k slaďování osobního a profesního života a vytváření pracovního prostředí přátelského rodině. Muži i ženy tak získají možnost najít rovnováhu mezi rodinnými a profesními závazky a obě role skloubit dle svých možností. S ohledem na profesní uplatnění jsou taková opatření výrazným krokem směrem ke zlepšení situace žen, které jsou kvůli (budoucímu) mateřství a předpokládaným rodinným povinnostem často chápány jako rizikové zaměstnankyně.

[Úvod k případovým studiím] [1. Expertní skupina pro rovnost] [2. Kariérní růst žen] [3. Jak podpořit slaďování rodičovství a profese?] [Shrnutí - Výhody zohlednění perspektivy rovnosti v zaměstnání]Za správnost textu odpovídá Kateřina Machovcová. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz