Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Slovníček

Slovníček pojmů - Násilí

domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, emocionální a psychické týrání ve všech druzích intimních vztahů, zdaleka nejčastější je násilí páchané mužem na ženě, s nímž byla nebo je v intimním vztahu; může jít o násilí aktuální, hrozící nebo o pokus; je spíše opakované než jednorázové

Druhotná viktimizace - oběť násilného činu (který nemusí být vždy klasifikován jako trestný podle stávajícího práva) se na základě této životní zkušenosti stává znovu či opakovaně obětí. K druhotné viktimizaci může docházet v různých strukturách společnosti - v orgánech činných v trestním řízení (policie, soud, státní zastupitelstvo atd.), v masmédiích atd. i ze strany blízkého okolí. Oběť se tak setkává s nepochopením, s odmítnutím, se šikanou apod. jako projevem či výsledkem nekompetentnosti, neinformovanosti či neochoty nebo neschopnosti struktur tento problém zvládnout.

genderová smlouva - je souborem implicitních a explicitních pravidel týkajících se genderových vztahů, která ženám a mužům připisují různou práci, hodnotu, zodpovědnosti a povinnosti; tato pravidla jsou definována na úrovni kultury – tj. norem a hodnot společnosti, institucí a socializačních procesů zejména v rodině

genderová spravedlnost – spravedlivé zacházení podle genderu: může znamenat rovné zacházení nebo zacházení rozdílné chápané jako rovnocenné v oblasti práv, výhod, povinností a příležitostí

genderové vztahy - vztahy a nerovné rozdělení moci a vlivu mezi muži a ženami, které charakterizují specifický genderový systém daný genderovou smlouvou
chráněné místo je bezpečným místem pro oběti násilí mimo jejich domov (azylové domy, krizová centra, chráněné bydlení s utajenou adresou)

lidská práva žen jsou zaručena Listinou základních práv a svobod, která přiznává základní práva a svobody „bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení“.; stanovuje také, že „nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod“

násilí na manželce je nejčastější formou domácího násilí. Manželi jsou lidé, kteří uzavřeli sňatek a jejich manželství trvá; v případě, že je žena obětí domácího násilí ze strany svého manžela, a fyzické, psychické či sexuální násilí na ní páchané svědčí pro trestný čin, musí žena zároveň s jeho oznámením orgánům činným v trestním řízení vyslovit souhlas se zahájením trestního stíhání

násilí založené na genderu/sexuální násilí – jakýkoli druh násilí s použitím nebo výhrůžkou fyzické nebo emocionální síly, včetně znásilnění, domácího násilí, sexuálního obtěžování, incestu a pedofilie.

obchod s lidmi, zejména s ženami a dětmi, je obchodem s bílým masem provozovaným za účelem levné pracovní síly nebo sexuálního vykořisťování.

sexuální obtěžování na pracovišti je Zákoníkem práce vnímáno jako ponižování lidské důstojnosti a je definováno jako nežádoucí chování sexuální povahy, které je nevítané, nevhodné nebo urážlivé; může být jedním z aspektů porušení práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení s muži a ženami.

Související zprávy

21.10.2009 - Paritní zastoupení žen na volebních kandidátkách
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů jednoznačně podpořila úsilí ministra Michaela Kocába zvýšit počet žen v politice a považuje za prioritu dosažení třicetiprocentního zastoupení žen na stranických kandidátkách.
kategorie: Rovné příležitosti

16.2.2009 - Ministr Kocáb chce zvýšit zastoupení žen v politice
Jak prosadit větší zastoupení žen v politice, debatoval ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb s ředitelkou organizace Fórum 50 % Lenkou Bennerovou a jejími spolupracovnicemi.
kategorie: Rovné příležitosti

29.7.2008 - Více žen na špičce politického a hospodářského života posílí ekonomiku. Bez spravedlivější platů a účasti mužů to nepůjde
Odborníci a též zástupce neziskového sektoru předali dnes ministryni pro lidská práva a menšiny Džamile Stehlíkové Stínovou zprávu v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů za období 2006 – 2008. Zpráva mapuje situaci v České republice v porovnání s dalšími státy a navrhuje konkrétní kroky podpory rovných příležitostí žen a mužů. Navrženými doporučeními se bude zabývat Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
kategorie: Rovné příležitosti

11.1.2007 - Bylo představeno prohlášení "Jsme občané" inspirující se Chartou 77
K prohlášení Jsme občané se hlásí lidé nejrůznějších politických názorů, věku i profesí. Jedná se o iniciativu inspirující se Chartou 77, která vznikla před třiceti lety ve zcela jiných společenských poměrech. Jako kdysi Charta, tak dnes nové prohlášení upozorňuje na nedodržování mezinárodních závazků a na porušování lidských práv.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování-Rovné příležitosti

31.10.2006 - Kampaň pro rovnost šancí mužů a žen v Praze
Do konce listopadu probíhá v Praze kampaň pro rovnost šancí, která chce připomenout genderové stereotypy přetrvávající v oblasti trhu práce a související s propojením pracovního a rodinného života. Kampaň také nabízí návody, jak sladit práci a rodinu, či jak zavést rovné příležitosti do firemní politiky.
kategorie: Rovné příležitosti


Komentáře k textu

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit