Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Násilí a ženy v EU - Odkazy

 • European Women´s Lobby - EWL
  Evropská ženská lobby je největší koordinační organizací sdružující národní a evropské nevládní ženské organizace v rámci Evropské unie, má více než 3000 členů v 15 členských státech. Cílem EWL je dosáhnout rovnost žen a mužů v Evropě a zprostředkovávat komunikaci mezi politickými představiteli a ženskými organizacemi na evropské úrovni.
  http://www.womenlobby.org/
 • Femmigration
  Online zdroj informací především o členských státech EU o právních opatřeních týkajících se obchodování a migrace v oblasti sexuálního průmyslu
  http://www.femmigration.net
 • La Strada International
  Organizace se zabývá tématy jako jsou prevence obchodování žen v střední a východní Evropě – informace a lobování, prevence a vzdělávání, sociální asistence zahrnující bezpečný návrat a sociální začlenění.
  http://lastradainternational.org
 • Pekingská deklarace a platforma pro akci
  Platforma pro akci byla přijata na 4.světové konferenci o ženách, která se konala 4.-15. září 1995 v Pekingu. Tento dokument zavazuje státy, které se k němu přihlásily, k dodržování stanovených cílů jako jsou dosažení rovnoprávného postavení žen a mužů a rozvoj žen na celém světě. Platforma rozdělená do šesti kapitol vymezuje 12 "kriticky znepokojivých oblastí", v nichž se soustřeďují překážky bránící zlepšení postavení žen, jedná se například o témata jako je chudoba, přístup ke vzdělání, zdraví či násilí.
  http://www.osn.cz/lidska-prava/?kap=42&subkap=45
 • Profem - Konzultační středisko pro ženské projekty
  Profem provozuje Linku právní pomoci pro ženy - oběti násilí - každou středu od 18:30 do 20:30 na tel. čísle: 224 910 744. Dále ralizuje projekty proti násilí na ženách. (např. AdvoCats for Women - proškolené právničky poskytují pomoc obětem násilí). Profem se věnuje i šíření informací (násilí na ženách, globalizace, ženské hlasy proti válce) a vydal publikaci „Vaše právo! První právní pomoc ženám, obětem domácího násilí“, která je dostupná i v elektronické podobě. Poskytuje konzultace ženským projektům a pravidelně vydává diář Slavné ženy.
  http://www.profem.cz
 • Program Daphne
  V roce 1997 byly vyčleněny finanční prostředky pro program Daphne, jehož cílem je podporovat mezinárodní aktivity a činnost nestátních neziskových organizací pracujících v oblasti potírání násilí na ženách, mladých lidech a dětech, a to jak ve smyslu pomoci obětem tak v oblasti prevence a podpory rizikových skupin.
  http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_en.htm
 • Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW)
  CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) byla přijata v roce 1079 Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN, United Nations UN) a je často považována za mezinárodní deklaraci ženských práv. Úmluva definuje diskriminaci žen jako „… jakékoliv rozdíly, vyloučení a omezení založená na pohlaví, jejichž následkem nebo účelem je oslabení nebo porušení uznání, radosti nebo uplatnění žen, a to bez ohledu na jejich rodinný status, na základě rovnosti žen a mužů a základních lidských práv a svobod v politické, ekonomické, sociální, kulturní, občanské i jiné oblasti.
  : http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-odstraneni-vsech-forem-diskriminace-zen.doc
 • Women Against Violence Europe (WAVE)
  Mezi základní aktivity WAVE (Ženy proti násilí) patří podpora sítě spolupracujících organizací, koordinace Evropského Infocentra proti Násilí a aktualizace informační databáze. Podstatou činnosti je tedy shromažďování a další šíření informací o organizacích působících v oblasti násilí na ženách a dětech a o právních úpravách v dané oblasti, dále realizace preventivních programů, kampaní a mezinárodních aktivit a vydávání publikací (zpravodaje, sborníky z konferencí, národní zprávy).
  http://www.wave-network.org/start.asp

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit