Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Rovné příležitosti - Zákony

Vláda ČR a prosazování rovných příležitostí žen a mužů

Co je závazné pro ČR najdeme v textu Priority a postupy vlády při prosazování rovných příležitostí mužů a žen (aktuální text k 12/05). Vláda se v něm například zavazuje aktivně informovat o opatřeních na podporu rovných příležitostí, dbát na rovnost při přípravě legislativních materiálů či podporovat veřejnou diskusi o problematice.

Každý rok je vydávána Zpráva o průběžném plnění Priorit.

Zástupci a zástupkyně neziskových organizací a akademických institucí provedli a v roce 2004 vydali kritickou analýzu vládních Priorit i Zpráv o jejich plnění - viz Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů.

Mezinárodní úmluvy závazné pro ČR:

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW)
CEDAW - The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) byla přijata v roce 1979 Valným shromážděním OSN a je často považována za mezinárodní deklaraci ženských práv. Úmluva definuje diskriminaci žen jako „… jakékoliv rozdíly, vyloučení a omezení založená na pohlaví, jejichž následkem nebo účelem je oslabení nebo porušení uznání, radosti nebo uplatnění žen, a to bez ohledu na jejich rodinný status, ... na základě rovnosti žen a mužů a základních lidských práv a svobod v politické, ekonomické, sociální, kulturní, občanské i jiné oblasti."
Úmluva - anglická verze
Úmluva - česká verze

Pekingská akční platforma
Pekingská platforma pro akci (= Pekingská deklarace) byla přijata na 4. světové konferenci o ženách, která se konala 4.-15. září 1995 v Pekingu. Tento dokument zavazuje státy, které se k němu přihlásily, k dodržování stanovených cílů jako jsou dosažení rovnoprávného postavení žen a mužů a rozvoj žen na celém světě. Platforma rozdělená do šesti kapitol vymezuje 12 "kriticky znepokojivých oblastí", v nichž se soustřeďují překážky bránící zlepšení postavení žen. Jedná se například o témata jako je chudoba, přístup ke vzdělání, zdraví či násilí.
Základní dokumenty, Platforma po 10ti letech
Základní informace na českých stránkách OSN

Související zprávy

21.10.2009 - Paritní zastoupení žen na volebních kandidátkách
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů jednoznačně podpořila úsilí ministra Michaela Kocába zvýšit počet žen v politice a považuje za prioritu dosažení třicetiprocentního zastoupení žen na stranických kandidátkách.
kategorie: Rovné příležitosti

16.2.2009 - Ministr Kocáb chce zvýšit zastoupení žen v politice
Jak prosadit větší zastoupení žen v politice, debatoval ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb s ředitelkou organizace Fórum 50 % Lenkou Bennerovou a jejími spolupracovnicemi.
kategorie: Rovné příležitosti

29.7.2008 - Více žen na špičce politického a hospodářského života posílí ekonomiku. Bez spravedlivější platů a účasti mužů to nepůjde
Odborníci a též zástupce neziskového sektoru předali dnes ministryni pro lidská práva a menšiny Džamile Stehlíkové Stínovou zprávu v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů za období 2006 – 2008. Zpráva mapuje situaci v České republice v porovnání s dalšími státy a navrhuje konkrétní kroky podpory rovných příležitostí žen a mužů. Navrženými doporučeními se bude zabývat Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
kategorie: Rovné příležitosti

11.1.2007 - Bylo představeno prohlášení "Jsme občané" inspirující se Chartou 77
K prohlášení Jsme občané se hlásí lidé nejrůznějších politických názorů, věku i profesí. Jedná se o iniciativu inspirující se Chartou 77, která vznikla před třiceti lety ve zcela jiných společenských poměrech. Jako kdysi Charta, tak dnes nové prohlášení upozorňuje na nedodržování mezinárodních závazků a na porušování lidských práv.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování-Rovné příležitosti

31.10.2006 - Kampaň pro rovnost šancí mužů a žen v Praze
Do konce listopadu probíhá v Praze kampaň pro rovnost šancí, která chce připomenout genderové stereotypy přetrvávající v oblasti trhu práce a související s propojením pracovního a rodinného života. Kampaň také nabízí návody, jak sladit práci a rodinu, či jak zavést rovné příležitosti do firemní politiky.
kategorie: Rovné příležitosti


Komentáře k textu
Směrnice EP a Rady 2002/73/ES o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy ()
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky

Směrnice Rady (04/113/ES), kterou se zavádí zásada rovného zacházení ()
Směrnice Rady (04/113/ES) ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování

Směrnice Rady (75/117/EHS) o sbližování právních předpisů ()
Směrnice Rady (75/117/EHS) ze dne 10. února 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se provedení zásady stejné odměny pro muže a ženy

Směrnice Rady (76/207/EHS) o zavedení zásady rovného zacházení ()
Směrnice Rady (76/207/EHS) ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy pokud jde o přístup k zaměstnání, odborné přípravě a postupu v zaměstnání, a pracovní podmínky

Směrnice Rady (79/7/EHS) o postupném zavedení zásady rovného zacházení ()
Směrnice Rady (79/7/EHS) ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení s muži a ženami v oblasti sociálního zabezpečení

Směrnice Rady (86/378/EHS) o zavedení zásady rovného zacházení ()
Směrnice Rady (86/378/EHS) ze dne 24. července 1986 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v zaměstnaneckých systémech sociálního zabezpečení

Směrnice Rady (86/613/EHS) o provádění zásady rovného zacházení ()
Směrnice Rady (86/613/EHS) ze dne 11. prosince 1986 o provádění zásady rovného zacházení s muži a ženami samostatně výdělečně činnými, včetně oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství

Směrnice Rady (92/85/EHS) o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti ()
Směrnice Rady (92/85/EHS) ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS):

Směrnice Rady (93/104/ES) týkající se aspektů úpravy pracovní doby ()
Směrnice Rady (93/104/ES) ze dne 23. listopadu 1993, která se týká určitých aspektů úpravy pracovní doby

Směrnice Rady (96/34/ES) o Rámcové dohodě o rodičovské dovolené ()
Směrnice Rady (96/34/ES) ze dne 3. června 1996 o Rámcové dohodě o rodičovské dovolené, uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a ETUC

Směrnice Rady (96/97/ES), kterou se mění směrnice 86/378/EHS ()
Směrnice Rady (96/97/ES) ze dne 20. prosince 1996, kterou se mění směrnice 86/378/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků

Směrnice Rady (97/75/ES), kterou se mění směrnice Rady 96/34/ES ()
Směrnice Rady (97/75/ES) ze dne 15. prosince 1997, kterou se mění směrnice Rady 96/34/ES o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS a její oblast působnosti se rozšiřuje na Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Směrnice Rady (98/23/ES), kterou se rozšiřuje působnost směrnice 97/81/ES na Velkou Británii a Irsko (98/23/ES)
Směrnice Rady (98/23/ES) ze dne 7. dubna 1998, kterou se oblast působnosti směrnice 97/81/ES o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS rozšiřuje na Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Směrnice Rady (č. 97/80/ES) o důkazním břemenu ()
Směrnice Rady ze dne 15. prosince 1997 (č. 97/80/ES) o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví

Trestní zákon ()
ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Ústava České republiky ()
ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb.

Zákon o České televizi ()
ZÁKON České národní rady ze dne 7. listopadu 1991 o České televizi

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ()

Zákon o péči o zdraví lidu ()
ZÁKON ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o periodickém tisku (tiskový zákon) ()
ZÁKON ze dne 22. února 2000 o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).

Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství ()

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání ()
231/2001 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o regulaci reklamy ()
ZÁKON ze dne 9. února 1995 o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o rodině ()
94/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 o rodině

Zákon o sociálním zabezpečení ()

Zákon o státní sociální podpoře ()
§ 1-81 117/1995 Sb. Zákon ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

Zákon o státní sociální podpoře ()

Zákon o umělém přerušení těhotenství ()
ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1986 o umělém přerušení těhotenství

Zákon o veřejném zdravotním pojištění ()

Zákon o zaměstnanosti ()
ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o životním a existenčním minimu ()

Zákoník práce ()


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit