Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Slovníček

Slovníček pojmů - Média a jazyk

Bigorexie – jedná se o poruchu vnímání vlastního těla, postižení jedinci mají obsedantní představu o své malosti a slabosti, projevem bigorexie je tedy neustálé cvičení a posilování; bigorexie se častěji vyskytuje u mužů

Genderová lingvistika – jazyková subdisciplína, která zkoumá genderové aspekty vyjadřování a mluvního stylu; slouží k vzájemnému poznání obou pohlaví, např. v manželské terapii, zjemňuje jazykový cit pro odhalování mocenského pozadí v promluvách

Genderově citlivý jazyk – jazyk zohledňující kulturní a společenské genderové aspekty ve všech jeho tvaroslovných a skladebných rovinách

Generické maskulinum – používání pouze mužského rodu podstatných jmen v případě, kdy se jedná o muže i ženy

Objektivizace ženy - způsob nazírání ženy nikoli jako individuální bytosti s neopakovatelnými osobnostními rysy, ale jako objektu, který může být definován jakkoli volně. Tento přístup nedává ženě prostor pro vlastní vyjádření svých potřeb a sebe samé jako subjektu, ale nutí ji přizpůsobit se předem daným kritériím. Objektivizaci ženy je možné odhalit všude tam, kde je upřednostňováno tělo ženy před ostatními projevy její osobnosti, tj. v reklamě, médiích, mezilidských vztazích a v krajní vulgarizující podobě v pornografii. Následkem objektivizace mohou být jevy jako narušená osobní identita, popírání ženskosti a patologické snahy dostát vně daným definicím a stereotypům

Sexismus- označuje předsudky a diskriminaci založené na pohlaví; i ve společnostech, kde je rovnost pohlaví zakotvena v zákoně, často dochází k skrytým formám sexismu; obvykle se v různé míře týká obou pohlaví – v povědomí lidí je zakořeněn předsudek o tom, jaké chování je z hlediska pohlaví „správné“ a jestliže chce jednotlivec usilovat o něco, co spadá do oblasti vymezené pro druhé pohlaví, naráží na odpor a zesměšňování

Sexistický jazyk- jazyk obecně bývá strukturován podle patriarchálních vzorců, často nebere v úvahu ženský prvek, například v češtině se můžeme setkat s tím, že voliči a voličky jsou na volebních lístcích oslovováni „Vážený občane“

Související zprávy

21.10.2009 - Paritní zastoupení žen na volebních kandidátkách
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů jednoznačně podpořila úsilí ministra Michaela Kocába zvýšit počet žen v politice a považuje za prioritu dosažení třicetiprocentního zastoupení žen na stranických kandidátkách.
kategorie: Rovné příležitosti

16.2.2009 - Ministr Kocáb chce zvýšit zastoupení žen v politice
Jak prosadit větší zastoupení žen v politice, debatoval ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb s ředitelkou organizace Fórum 50 % Lenkou Bennerovou a jejími spolupracovnicemi.
kategorie: Rovné příležitosti

29.7.2008 - Více žen na špičce politického a hospodářského života posílí ekonomiku. Bez spravedlivější platů a účasti mužů to nepůjde
Odborníci a též zástupce neziskového sektoru předali dnes ministryni pro lidská práva a menšiny Džamile Stehlíkové Stínovou zprávu v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů za období 2006 – 2008. Zpráva mapuje situaci v České republice v porovnání s dalšími státy a navrhuje konkrétní kroky podpory rovných příležitostí žen a mužů. Navrženými doporučeními se bude zabývat Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
kategorie: Rovné příležitosti

11.1.2007 - Bylo představeno prohlášení "Jsme občané" inspirující se Chartou 77
K prohlášení Jsme občané se hlásí lidé nejrůznějších politických názorů, věku i profesí. Jedná se o iniciativu inspirující se Chartou 77, která vznikla před třiceti lety ve zcela jiných společenských poměrech. Jako kdysi Charta, tak dnes nové prohlášení upozorňuje na nedodržování mezinárodních závazků a na porušování lidských práv.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování-Rovné příležitosti

31.10.2006 - Kampaň pro rovnost šancí mužů a žen v Praze
Do konce listopadu probíhá v Praze kampaň pro rovnost šancí, která chce připomenout genderové stereotypy přetrvávající v oblasti trhu práce a související s propojením pracovního a rodinného života. Kampaň také nabízí návody, jak sladit práci a rodinu, či jak zavést rovné příležitosti do firemní politiky.
kategorie: Rovné příležitosti


Komentáře k textu

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit