Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Slovníček

Aarhuská úmluva - Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.

Dokument - Záznam v písemné, zvukové i strojem čitelné podobě.

Osobní údaje - vést si záznamy o fyzické osobě (nikoliv organizaci) v zásadě nemůže nikdo bez jejího povolení. Jaké údaje shromažďovat lze, případně které instituce jsou k tomu oprávněny ze zákona a povolení nepotřebují, upravují následující dva zákony.
z.č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Obchodní tajemství - Ve stručnosti lze říci, že chrání podnikatele před "nekalou" konkurencí. Přesně je upravuje obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník). Některé dopady obchodního tajemství na právo na informace jsou rozpracovány v materiálech v sekci Práva vědět.

Polutant - Znečišťující látka, jejíž výskyt je ohlašovatel povinen monitorovat (tzv. ohlašovaná látka). Seznam všech ohlašovaných látek uvádí v případě evropského registru Rozhodnutí Evropské komise z 17 července 2000), v případě registrů jednotlivých zemí jsou to místí legislativy.

Povinný subjekt - Subjekt, jemuž vyplývá povinnost z určitého zákona. Pro potřeby této sekce jsou to instituce, jejichž povinností je zveřejňovat a poskytovat informace (orgány státní správy a veřejné samosprávy a organizace zřizované státem)

Registr IRZ (integrovaný registr znečišťování) - Jedná se o veřejně přístupnou databázi, do které jsou vybrané podniky povinny podle určitých kritérií každoročně ohlašovat množství konkrétních chemických látek, které byly uloženy na skládky, unikly do ovzduší, byly vypuštěny do vod, nebo předány ve formě odpadů jiným zpracovatelům k recyklaci či zneškodnění. Jednotlivé státy mají své národní registry, vedle toho existuje i evropský registr znečišťování - EPER.

Státní tajemství upravoval z.č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ten byl ale zrušen z.č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečnosti a o změně některých zákonů, takže pojem státní tajemství byl nahrazen pojmem "utajované skutečnosti".
Stupně utajení:
(1) Utajované skutečnosti se klasifikují do stupňů utajení
a) přísně tajné,
b) tajné,
c) důvěrné, nebo
d) vyhrazené.

Subsidiarita - Princip subsidiarity slouží k tomu, aby opatření byla přijímána na co nejnižším stupni státní správy: to znamená že opatřeními, která lze přijmout na místní úrovni, by se EU neměla vůbec zabývat.

Žadatel o informace - Žadatelem je jakákoliv fyzická osoba. O informace může povinné subjekty žádat kdokoliv a má právo na poskytnutí těchto informací bez toho, aby byl povinen sdělovat důvod, proč informaci požaduje.

Životní prostředí v EU - Hlavními principy politiky ŽP EU je prevence, předpoklad, že škoda má být napravena u zdroje a že znečišťovatel platí. Kromě ochrany a vylepšení kvality životního prostředí se zabývá také hospodařením s přírodními zdroji. Na dosažení cílů souvisejících se životním prostředí dohlíží Rada EU.

Další pojmy najdete také ve Slovníčku pro sekci Občan v EU

Související zprávy

7.10.2008 - Krajský soud řeší spor o informace o dálnici D8
Hejtman ústeckého kraje Jiří Šulc (ODS) téměř rok ignoroval zákon o svobodném přístupu k informacím, neboť odmítal Dětem Země poskytnout informace, na základě kterých při zahájení výstavby dálnice D8 loni v listopadu tvrdil, že údajně zapříčinily oddálení její stavby a její velké zdražení. Protože Šulcův úřad dokonce třikrát ignoroval rozhodnutí Ministerstva vnitra o žádosti Dětí Země podle zákona rozhodnout, podaly na něj žalobu ke Krajského soudu v Ústí nad Labem.
kategorie: Právo na informace

5.8.2008 - Možnost připomínkovat návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím
Ministerstvo vnitra dává veřejnosti možnost zaslat připomínky k návrhu novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování

23.7.2008 - Východočeské poslance nezajímá ochrana vlastnictví jejich voličů
Česká republika má trvalé problémy s výstavbou nové infrastruktury: Netýkají pouze její ceny. Dlouhodobě je pociťován i problém s přílišnou délkou povolovacího řízení. Opakovaně se proto objevují návrhy, které se naprosto nesystematicky snaží současnou situaci změnit. Bohužel, většinou na úkor práv vlastníků - běžných občanů. Nejnověji se takový návrh týká nového zákona o rychlostní komunikaci R 35.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování

10.7.2008 - Záměr výstavby golfového hřiště v Klánovicích musí projít kompletní EIA
V pátek 4. července 2008 ukončilo Ministerstvo životního prostředí zjišťovací řízení k záměru „Výstavba golfového hřiště Praha, Klánovice“.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování

16.6.2008 - V Rize se na nejvyšší úrovni jednalo o environmentální demokracii
Den 13. června 2008 skončilo v lotyšském hlavním městě Rize Třetí zasedání smluvních stran Úmluvy Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (tzv. Aarhuské smlouvy).
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování


Diskuse na téma

Jak by se mohl zlepšit Integrovaný registr znečišťování? Jak hodnotíte uživatelskou vstřícnost webu IRZ? Najdete snadno data a informace, které potřebujete? Je web připravený pro laickou veřejnost? Jaké jsou vaše nápady a podněty?

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit