Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Slovníček

Slovníček pojmů - Podíl žen na rozhodování

Diskriminace přímá na základě pohlaví – situace, ve které je s osobou zacházeno hůře než s jinou osobou na základě jejího pohlaví
Diskriminace nepřímá na základě pohlaví – situace, ve které zákon, politika nebo praxe proklamovaná jako genderově neutrální, má neadekvátně negativní vliv na příslušníky jednoho pohlaví, přičemž rozdíl v dopadu není možné vysvětlit objektivními faktory
Gender mainstreaming – systematické prosazování priorit a potřeb žen a mužů ve všech druzích politik a opatření s cílem dosáhnout rovnosti žen a mužů
Feminizace chudoby - proces, v němž ženy nabývají početní převahy mezi chudými. Procento chudých žen se v poměru k mužům zvyšuje, a to nejen v tzv. rozvojových zemích (zemích třetího světa), ale i v průmyslově vyspělých zemích. Je to způsobováno zpravidla jejich horší pozicí na trhu práce (možnostmi uplatnění se na něm) a různými nepříznivými životními událostmi (úmrtím partnera, jeho odchodem, rozvodem, dlouhodobou nemocí ženy či jiného člena rodiny, o kterého pečuje, apod.). V důsledku tohoto procesu se chudoba dotýká významnou měrou i dětí, o které ženy pečují a které vychovávají.
Kvóty formální – státem stanovená minimální hranice zastoupení pro jedno pohlaví, např. na kandidátkách politických stran
Kvóty neformální – kvóty stanovené v rámci konkrétního uskupení, např. politické strany
Mentoring – princip předávání zkušeností a znalostí zkušenější ženou (mentorkou) zájemkyni bez praktických zkušeností (mentee); po určitou smluvenou dobu předává mentorka mentee své zkušenosti z konkrétní oblasti, mentee pomáhá s prací na mentorčiných projektech
Pozitivní akce – kolektivně vyjednané jednání, které má za cíl eliminovat a předcházet existující diskriminaci nebo napomoci vyrovnat znevýhodnění, která vycházejí ze stávajících postojů, chování a struktur; je úzce zaměřena na specifickou skupinu lidí a obvykle časově omezena.
Rovné příležitosti pro muže a ženy – princip svobodného rozvoje a využívání schopností , dovedností a příležitostí všemi lidmi bez rozdílu pohlaví - bez omezení, které mohou pro osobu daného pohlaví představovat genderové role, stereotypy nebo jakékoli bariéry pro účast na ekonomickém, politickém a společenském životě
Systém zipu – uplatňuje se na politických kandidátkách, kde jsou pravidelně střídáni kandidáti mužského a ženského pohlaví; zabraňuje kumulaci ženských kandidátek na nevolitelných pozicích
Vyrovnaná účast žen a mužů - shodný nebo podobný (40%-60% zastoupení osob jednoho nebo druhého pohlaví) podíl žen a mužů na moci a rozhodovacích pravomocích v každé oblasti života; je podmínkou rovnosti mezi ženami a muži

Související zprávy

21.10.2009 - Paritní zastoupení žen na volebních kandidátkách
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů jednoznačně podpořila úsilí ministra Michaela Kocába zvýšit počet žen v politice a považuje za prioritu dosažení třicetiprocentního zastoupení žen na stranických kandidátkách.
kategorie: Rovné příležitosti

16.2.2009 - Ministr Kocáb chce zvýšit zastoupení žen v politice
Jak prosadit větší zastoupení žen v politice, debatoval ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb s ředitelkou organizace Fórum 50 % Lenkou Bennerovou a jejími spolupracovnicemi.
kategorie: Rovné příležitosti

29.7.2008 - Více žen na špičce politického a hospodářského života posílí ekonomiku. Bez spravedlivější platů a účasti mužů to nepůjde
Odborníci a též zástupce neziskového sektoru předali dnes ministryni pro lidská práva a menšiny Džamile Stehlíkové Stínovou zprávu v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů za období 2006 – 2008. Zpráva mapuje situaci v České republice v porovnání s dalšími státy a navrhuje konkrétní kroky podpory rovných příležitostí žen a mužů. Navrženými doporučeními se bude zabývat Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
kategorie: Rovné příležitosti

11.1.2007 - Bylo představeno prohlášení "Jsme občané" inspirující se Chartou 77
K prohlášení Jsme občané se hlásí lidé nejrůznějších politických názorů, věku i profesí. Jedná se o iniciativu inspirující se Chartou 77, která vznikla před třiceti lety ve zcela jiných společenských poměrech. Jako kdysi Charta, tak dnes nové prohlášení upozorňuje na nedodržování mezinárodních závazků a na porušování lidských práv.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování-Rovné příležitosti

31.10.2006 - Kampaň pro rovnost šancí mužů a žen v Praze
Do konce listopadu probíhá v Praze kampaň pro rovnost šancí, která chce připomenout genderové stereotypy přetrvávající v oblasti trhu práce a související s propojením pracovního a rodinného života. Kampaň také nabízí návody, jak sladit práci a rodinu, či jak zavést rovné příležitosti do firemní politiky.
kategorie: Rovné příležitosti


Komentáře k textu

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit