Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Slovníček

Jaký je rozdíl mezi starostou a tajemníkem? - stručné vysvětlení některých pojmů

Zastupitelstvo obce - nejdůležitější samosprávný orgán obce. K základním pravomocem obce patří: schvalování rozpočtu obce; schvalování vyhlášek; zřízení obecní policie; schvalování územních a regulačních plánů; rozhodování o převodu a zástavě obecního nemovitého majetku.

Zastupitel - člen zastupitelstva má ve své funkci tyto práva - předkládat zastupitelstvu, radě, výborům a komisím návrhy na projednání; vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy; požadovat od zaměstnanců obecního úřadu informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce.

Rada obce - výkonný orgán obce. Obecní radu volá ze svých členů zastupitelstvo. radu tvoří starosta, místostarostové a další zvolení zastupitelé. Počet členů rady je vždy lichý a činí nejméně 5členná a nejvíce 11členná. Hlavním úkolem rady je realizovat rozhodnutí zastupitelstva, řídit chod obecního úřadu a vyřizovat běžné záležitosti obce. Kompetence obecní rady upravuje § 102 zákona o obcích.

Starosta - v čele každé obce stojí starosta (u statutárních měst je to primátor). Volí jej zastupitelstvo a tomu je také odpovědný. Jeho vliv na chod úřadu a možnost ovlivnit rozhodování obce je značný, jeho pozice však závisí také na podpoře v zastupitelstvu. jeho pravomoce stanoví § 103-108 zákona o obcích.

Tajemník - tato funkce musí být obsazena v obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností; v ostatních obcích může, ale nemusí být zřízena. Tajemník zabezpečuje plnění usnesení zastupitelstva a rady a řídí a kontroluje činnost pracovníků obecního úřadu. Úkoly a pravomoce tajemníka stanoví § 110 zákona o obcích.

Obecní úřad - je tvořen starostou, zástupci starosty, tajemníkem a dalšími pracovníky (úředníky). V samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložila rada nebo zastupitelstvo, a pomáhá v práci komisím a výborům. V přenesené působnosti vykonává státní správu, kterou obcím svěřují jednotlivé zákony. V těchto věcech je podřízen krajskému úřadu.
Obecní úřad se vnitřně člení na odbory a oddělení. O jejich ustanovení rozhoduje rada obce. Orgánem obce je však také becní úřad jako celek a občané nejsou při podávání podnětů, návrhů či žádostí povinni zjišovat, který odbor či oddělení je zodpovědný za konkrétní činnost. Pro urychlení komunikace je však vhodné jeho vnitřní členění znát.

Komise rady - poradní orgán, většinou bez pravomocí. Starosta může komisi svěřit některé úkoly státní správy. Komise jsou vhodným místem pro zapojování občanské a odborné veřejnosti do obecního života/.

Výbory zastupitelstva - zastupitelstvo může zřídit iniciativní a kontrolní výbory, které plní úkoly dané zastupitelstvem. Vždy musí být zřízeny výbory finanční a kontrolní.

Statutární města - tyto města mají poněkud jinou organizační strukturu. Statutární města mají právo rozdělit své území na městské části, resp. obvody, které se pak de facto stávají obcemi v obci. Mají své vlastní obecní úřady a starosty. Současně ovšem existují obecní orgány (rada, starosta apod.) celého města. Zcela zvláštní postavení má město Praha, na nějž se nevztahuje zákon o obcích, ale zákon č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze.

(zdroj: Dohnal, V., Černý, P.: Stát, kraj, obec a občan při ochraně životního prostředí. EPS, Brno 2003, 2. vydání).

Související zprávy

24.3.2011 - IuRe podá podnět ke kontrole zabezpečení osobních údajů při sčítání lidu
Občanské sdružení Iuridicum Remedium podá podnět k prošetření postupu anonymizace formulářů při sčítání lidu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Protichůdná vyjádření představitelů ČSÚ pokud jde o okruh údajů, které mají být z formulářů při anonymizaci odstraněny, a jejich neochota informovat otevřeně veřejnost o tom, co se bude dít s osobními údaji občanů, totiž vyvolávají podezření, že naše data nepředáváme do správných rukou.
kategorie: Účast na rozhodování

19.11.2008 - Spor o D8 se podruhé přesouvá na Nejvyšší správní soud
Děti Země, Společnost ochránců životního prostředí a jedna fyzická osoba podaly k Nejvyššímu správnímu soudu druhou kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, který v září podruhé zamítnul jejich žalobu proti územnímu rozhodnutí pro dálnici D8 přes České středohoří. Stěžovatelé v ní upozorňují, že soud se správně nevypořádal se čtyřmi námitkami žaloby a navíc nerespektoval ani právní názor NSS, který v únoru první rozsudek krajského soudu zrušil.
kategorie: Účast na rozhodování

13.11.2008 - Nejvyšší správní soud územní plán zrušil. Praha přesto okruh ani letiště nevzdává.
Nejvyšší správní soud před několika dny kvůli mnoha závažným pochybením úředníků zrušil část územního plánu Prahy. Tímto průlomovým rozhodnutím soud potvrdil, že změny územního plánu byly připraveny v rozporu se zákony. Přesto ale Praha svůj boj o novou ranvej a Pražský okruh (v tzv. jižní variantě přes Suchdol) v žádném případě nevzdává. V tichosti a bez většího zájmu připravuje tzv. zásady územního rozvoje, které znovu obsahují oba kontroverzní návrhy.
kategorie: Účast na rozhodování

4.11.2008 - Hyundai spouští výrobu, kraj ani vláda sliby nedodrželi
V pondělí dne 3. listopadu spustila výrobu nošovická automobilka Hyundai. Rychlou výstavbu na Moravě největšího automobilového závodu umožnila kromě miliardových vládních dotací také zvláštní dohoda „Deklarace porozumění“ uzavřená přesně před dvěma lety mezi zastánci stavby –mimo jiné Moravskoslezským krajem a Ministerstvem průmyslu a obchodu – a nevládními ekologickými organizacemi.
kategorie: Účast na rozhodování

31.10.2008 - Poselství občanů Prahy primátorovi: nechceme stadion ani oceanárium na Letné!
Před rokem v září roku 2007 zahájili aktivní občané Prahy 7 spolu s místní organizací Strany zelených kampaň Zachraňme Letnou. Nedílnou součástí kampaně byl i sběr podpisů občanů pod výzvu zastupitelům hl. města Prahy a Prahy 7 proti výstavbě oceanária a národního fotbalového stadionu na Letné.
kategorie: Účast na rozhodování


Diskuse na téma

Může veřejnost fakticky ovlivnit zastavění určitého území (např. průmyslová zóna, sklady, supermarket, garáže, lyžařská sjezdovka)? Jak? Proč? Jaká jsou rizika zapojování veřejnosti? Jaké jsou vaše zkušenosti?
Co by bylo potřeba změnit či zlepšit, aby intervence veřejnosti měly vetší efekt a aby se omezily rizika zapojování veřejnosti?

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit