Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Petice v EU - Jak na to

Petice v EU


Petici můžete v EU podat nyní především k Evropskému parlamentu .
Jeden z mechanismů přímé (participační) demokracie - totiž uspořádání celoevropské petice , která předloží legislativní návrh Evropské komisi, je nyní součástí návrhu nové Ústavní smlouvy EU. O tomto druhu petice se dozvíte v sekci Přímá demokracie v EU
.

Petice k Evropskému parlamentu

Právo vznést petici k Evropskému parlamentu bylo zakotveno již ve statutu Evropského společenství uhlí a oceli z roku 1953 (předchůdce Evropského hospodářského společenství a Evropské unie). V roce 1989 se Evropská komise a Rada Evropy zavázala spolupracovat s Parlamentem ohledně petic. Dnešní právní rámec pro petice stanoví článek 194 SES (Smlouvy o Evropském společenství).

Petici Evropskému parlamentu může zaslat občan EU nebo fyzická či právnická osoba s trvalým pobytem či sídlem v členské zemi EU. Může tak učinit individuálně nebo společně.

Petice se musí vztahovat k předmětu, který spadá do oblasti působnosti Evropské unie a přímo se jí dotýká.

Žadatel, který podává petici, by měl být přímo dotčen nějakou aktivitou Evropské unie. Právní výklad této zásady říká, že předkladatel petice by měl být ovlivněn na svých individuálních právech. V praxi je petiční výbor při uplatnění této podmínky spíše benevolentní.

Obsahem petice může být:

 • záležitost obecného zájmu
 • individuální stížnost
 • žádost, aby Parlament zaujal stanovisko v záležitosti veřejného zájmu

Předmět petice se musí týkat otázek v zájmu nebo v působnosti Evropské unie. Patří sem například:

 • ochrana životního prostředí
 • ochrana spotřebitelů
 • volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu
 • zaměstnanost a sociální politika
 • uznávání odborných kvalifikací
 • odstranění národnostní diskriminace
 • rovné příležitosti žen a mužů
 • harmonizace daní
 • další otázky týkající se provádění právních předpisů EU

Petiční výbor se nezabývá žádostmi o informace a obecnými komentáři k činnosti EU.

Petice by měla obsahovat všechny údaje, které se týkají dané otázky, ale neměla by uvádět zbytečné podrobnosti. Měla by být napsána jasně a čitelně a mělo by k ní být přiloženo shrnutí.

Jak petici podat:

Petice může být napsána v jednom z úředních jazyků Evropské unie. Petici můžete zaslat e-mailem nebo poštou.

E-mailem - z internetových stránek:

Jakmile petici odešlete, obdržíte elektronické potvrzení o doručení.
Veškerá další korespondence vztahující se k dané petici bude ze strany Evropského parlamentu zasílána poštou.
Chcete-li k petici připojit další přílohy nebo podpůrné dokumenty, zašlete je poštou na adresu - Members' Activities Division, European Parliament, B-1047, Brussels.

Poštou:

Pro podání petice v „papírové“ podobě neexistuje žádný formulář, který by bylo třeba vyplnit, ani standardní formát, který by bylo třeba dodržovat. Přesto musí petice splňovat následující podmínky:

 • musí uvádět vaše jméno, státní příslušnost a místo bydliště (v případě skupinové petice musí uvádět jméno, státní příslušnost a místo bydliště předkladatele nebo alespoň první podepsané osoby)
 • musí být podepsaná

Petice může obsahovat přílohy včetně kopií případných doprovodných dokumentů.
Adresa pro zasílání: Members' Activities Division, European Parliament, B-1047, Brussels.

Zde bude petice zaregistrována a poté předána Petičnímu výboru.

Co se stane s podanou peticí

Evropský parlament je povinen se peticí zabývat a rozhodnout, zda ohledně ní podnikne nějaké kroky.
Peticemi se v EP zabývá Petiční výbor.

Nejdříve musí petiční výbor petici prohlásit za přípustnou. Podmínkou je, aby předmět, kterého se Vaše petice týká, spadal do působnosti Evropské unie. Dále posoudí obsah petice.

Petiční výbor může rozhodnout např. o sepsání zprávy, má také právo vyjádřit svůj názor na petici. Podle okolností může Petiční výbor také:

 • požádat Evropskou komisi o provedení předběžného vyšetřování a o poskytnutí informací o souladu s příslušnými právními předpisy Společenství
 • postoupit petici pro informaci nebo pro přijetí dalších opatření jiným výborům Evropského parlamentu (výbor může například vzít petici v potaz při své legislativní činnosti)
 • ve výjimečných případech předložit zprávu Evropskému parlamentu k hlasování na plenárním zasedání nebo uspořádat informační návštěvu
 • přijmout jakákoli jiná opatření, které uzná za vhodné pro vyřešení záležitosti uvedené v petici

Petiční výbor Evropského parlamentu se může pokusit vyřešit problém uvedený v petici ve spolupráci s národními nebo místními orgány členských států. Nemůže však zvrátit rozhodnutí přijatá příslušnými orgány členského státu. Evropský parlament není soudním orgánem, a nemůže tedy vynést rozsudek, ani zpochybnit rozhodnutí soudů členských států.

Ať už bude rozhodnuto jakkoli, bude Vás Petiční výbor ihned po přijetí rozhodnutí informovat. Žadatel nemá žádné prostředky, jak přimět petiční výbor, aby jednal podle jeho vlastních názorů. Petici Evropskému parlamentu je možné podat zároveň se stížností Evropské komisi. Petice se zapisují do souhrnného rejstříku a oznamují na plenárním zasedání Evropského parlamentu. Tato oznámení se objeví v zápisech z jednání.


Příklady využívání petičního práva v EU

Petice v Sasku - spolkové zemi Německa

Kdo má petiční právo

Právo adresovat petice státním úřadům je zakotveno v čl. 35 Ústavy Saska. Toto právo má každý bez ohledu na svůj stav, bydliště, národnost či věk, petiční právo mají také právnické osoby, které jsou zřizovány na základě saského soukromého práva (např. asociace, občanská sdružení). Právnické osoby, které jsou zřizovány na základě veřejného práva, jako např. místní samospráva a úřady jako takové, nejsou oprávněny podávat petice, neboť jsou samy součástí státu.

Druhy petice

Vedle individuálních petic existují také hromadné a kolektivní petice.

Hromadné petice se skládají z několika individuálně organizovaných petic na stejné téma, jejichž text je buď zcela nebo v zásadě stejný. V tomto případě obvykle nedostane potvrzení o přijetí a odpověď každý jednotlivý signatář, ale potvrzení o doručení petice a rozhodnutí parlamentu v této záležitosti je oznámeno v úředním věstníku a na internetových stránkách Saského parlamentu.

Kolektivní petice je souborem podpisů lidí se stejným zájmem. Také v tomto případě ne každý, kdo podepsal petici, dostane odpověď. Potvrzení o doručení a odpověď obdrží osoba zodpovědná za petiční kampaň.

Jak podat petici

V zájmu co nejjednoduššího využívání petičního práva, nejsou stanoveny žádné speciální normy a požadavky na podání petice. Občané mohou vyjádřit své požadavky v podstatě libovolným způsobem. Je pouze nutné, aby petice byla adresována petičnímu výboru, obsahovala jméno, adresu a osobní podpis zasilatele. Saský parlament nabízí formulář, který je možno pro petici využít – stačí jej vyplnit, vytisknout, podepsat a zaslat. U kolektivních petic stačí adresa a podpis jedné kontaktní osoby. Petice může být zaslána poštou či faxem. Z důvodu nutnosti osobního podpisu, nemůže být zaslána e-mailem nebo přes internet.

Petiční výbor Saského parlamentu

Parlament Saska jako zástupce občanů je v čl. 35 Ústavy Saska jako adresát petic zdůrazněn. Parlament je zodpovědný za řešení jednotlivých petičních akcí dle zákona. Jeho petiční výbor projednává petice, které se týkají záležitostí, za které je parlament odpovědný, obzvláště legislativy. Petiční výbor může také řešit všechny záležitosti týkající se administrativy jednotlivých státních úřadů Saska.

Petiční výbor se nemůže zabývat peticemi týkajícími se soukromého práva - např. spory mezi nájemníky a nájemci, podnikateli, sousedy a rodinami. Díky nezávislosti justice, která je zakotvena v Ústavě Saska, nemůže petiční výbor ani parlament vydat soudní rozhodnutí, ani ho změnit či revokovat. Petice proto nemůže nahradit zahájení soudního procesu. Stejně tak petice nemůže určovat časový horizont řešení.

Petice, které obdrží saský parlament, jsou vždy přeposlány petičnímu výboru, který se skládá z členů všech parlamentních stran. Nejdříve je každý podaný dokument zaregistrován a petiční výbor zjišťuje, zda se s tímto dokumentem má nakládat jako s peticí.

Pokud se jedná o petici, tak jsou založena akta s číslem petice. Potřebná data jsou uložena v elektronické podobě s ohledem na jejich bezpečnost a ochranu osobních údajů. Odesilatel petice obdrží potvrzení o přijetí.

Pokud se podle zjištění petičního výboru nejedná o petici, je její autor také informován.

Pokud je to prospěšné pro řešení kauzy, může petiční výbor navrhnout provedení inspekce přímo na místě. Soud a úřady jsou povinny zajistit úřední pomoc pro petiční výbor. Státní úřady musí kdykoliv umožnit petičnímu výboru přístup do svých institucí, aby zde mohl zjišťovat a kontrolovat potřebné informace. Právo vstupu se vztahuje i na vězení a vazební věznice, uzavřená sanatoria a pečovatelské domy.

Trvání petičního procesu nemůže být pevně stanoveno s ohledem na nutnost přezkoumání celé kauzy. Průměrně lze odhadnout, že proces může trvat od 4 do 6 měsíců, nicméně může to být více či méně v závislosti na rozsahu přezkoumávání faktů.

Jakmile je problém objasněn a prověřena legislativní situace, petiční výbor navrhne všem členům parlamentu doporučení pro další postup a doporučení jak volit při hlasování o petici.

Osoba podávající petici je pak informována o rozhodnutí plenárního zasedání parlamentu, včetně důvodů pro toto rozhodnutí. Tímto petiční proces končí.

Rozhodnutí saského parlamentu ohledně petic je pouze doporučením příslušným úřadům. Díky rozdělení moci, parlament nemá žádné právo provádět a vykonávat legislativní dohled nad vládou a její administrativou. Rozhodnutí petičního výboru nemůže změnit či revokovat konečné rozhodnutí úřadu nebo rozsudek soudu. Petice také nemůže umožnit porušení principů rozdělení moci.

Zdroje:
Saský parlament: Sächsischer Landtag - Petitions

Petitionsausschuss - petiční výbor německého Bundestagu

Petice ve Velké Británii

Styl a obsah petice
 • Petice by měla být přímo a zdvořile adresována dolní sněmovně parlamentu a měl by být jasný zdroj petice a její autor/autoři.
 • Petice by měla obsahovat jeden či více odstavců, kde budou uvedeny důvody, proč se žadatelé obrací na parlament.
 • Petice by měla obsahovat jasný požadavek, který je v kompetenci parlamentu.
 • Petice by měla být ukončena krátkou závěrečnou frází.
 • Text každé petice by měl být psán zdvořilým a umírněným způsobem.
 • Dokud se text petice nedostane na program jednání parlamentu, nesmí být petice zmíněna v žádné parlamentní debatě.
 • Peticí se nelze ucházet o žádný grant z veřejných zdrojů, pokud se nejedná o žádost podle jednacího řádu dolní komory Parlamentu. Výjimkou je doporučení královny.
 • Petice může být psána rukou, vytištěna či napsána strojopisem, avšak v textu nesmí být nic vymazáno, škrtnuto či vepsáno mezi řádky.
 • Text každé petice musí být napsán anglicky nebo být doplněn překladem, který potvrdí člen parlamentu předkládající petici.
 • K petici by neměly být přiloženy žádné jiné doprovodné dokumenty.
Podpisy
 • Každý arch petice by měl být podepsán nejméně jednou osobou. První podpis by měl být umístěn bezprostředně pod textem petice.
 • Jestliže je archů s podpisy více, plný text žádosti (fráze) pro dolní komoru musí být uveden v záhlaví jedné ze stran každého archu. Podpisy mohou být na obou stranách všech archů, včetně archu s textem petice samotné.
 • Podpis musí být na petici vepsán, nesmí tam být vkopírován či jinak vložen.
 • Každý, kdo petici podepíše, musí také uvést svoji adresu.
 • Každé jméno na petici musí být doplněno osobním podpisem nebo značkou.
 • Petiční sdružení by mělo vystupovat pod svým symbolem, pokud ho používá.
Předložení - prezentace petice
 • Petice může být předložena sněmovně pouze členem parlamentu, to však nepatří mezi jeho povinnosti. Petice může být předložena neformálně či formálně. Neformální způsob znamená, že člen parlamentu předá petici mluvčímu sněmovny. V rámci formálního způsobu vysvětlí člen parlamentu důvody petice ve sněmovně podle určitých tradičních zvyklostí.
 • Člen parlamentu nemůže předložit svojí vlastní petici. Přestože každý člen parlamentu může podat petici sněmovně, musí být předložena jiným členem. Toto pravidlo se nevztahuje na případy, ve kterých členové parlamentu předkládají petici, kterou podepsali v úřední funkci hlavy místní samosprávy nebo jiného veřejného úřadu.
Po prezentaci
 • Obsah petice, zdůvodnění žadatelů a způsob předložení se zaznamená do záznamu z jednání sněmovny (Votes and Proceedings). Plný text petice je následně vytištěn a rozšiřován jako příloha tiskového výstupu a kopie je zaslána předkladateli.
 • Podle jednacího řádu je kopie petice po vytištění zaslána příslušnému vládnímu úřadu. Reakce ministra na petici je vytištěna a rozšiřována jako příloha záznamu jednání a kopie je zaslána předkladateli. Ministr nemá povinnost na petici reagovat. Pokud nereaguje, tato skutečnost je předkladateli také sdělena. Kopie petice a případné reakce na ní jsou dále zaslány vybraným výborům sněmovny.

Zdroje:
Public Petitions to the House of Commons
Factsheet P7 - Public Petitions

Elektronické petice ve Velké Británii

Elektronické petice přijímá ve Velké Británii Úřad předsedy vlády. Na stránkách 10 Downing Street lze nalézt e-petice s více než 300 signatáři.

Jak podat elektronickou petici:

Nejdříve je nutné zveřejnit webovou stránku, na které jsou vysvětleny záměry petice, a kde jsou sbírány podpisy. E-mailové řetězové dopisy a masové e-mailové kampaně nebudou akceptovány.

Petice musí obsahovat:
 • jasné a krátké prohlášení co signatáři petice požadují, její cíl;
 • plné jméno a ověřitelnou poštovní adresu každé osoby, která podepsala petici, vhodné je také uvést e-mailovou adresu;
 • petice by měla mít datum uzávěrky, všechny podpisy by měly být zaslány najednou po tomto datu;
 • údaje by měly být sbírány elektronickou cestou.

Pro podání petice je třeba zaslat e-mailem konečný dokument ve formátu Word nebo textovém formátu na adresu webmaster@pmo.gov.uk.

Potvrzení o doručení e-petice se obvykle odesílá v den podání, závěrečnou odpověď na petici lze očekávat během několika týdnů.

Zdroj: 10 Downing Street - Electronic Petitions

 Použitá a doporučená literatura


Související odkazy:
10 Downing Street - Electronic Petitions
Europetition - a citizen's initiative for Europe
Evropský parlament - Petiční výbor
Evropský parlament - Postup pro podání petice
Petitionsausschuss - petiční výbor německého Bundestagu
Public Petitions to the House of Commons (UK)
Saský parlament: Sächsischer Landtag - Petitions

Související zákony:
Smlouva o založení Evropského společenství


Související zprávy:

30.8.2011 - Nábřeží u Karlova mostu a Národního divadla se může proměnit v pěší zónu
Hlavní město získalo novou pěší zónu. Po rekonstrukci Smetanova nábřeží ji dnes slavnostním přestřižením pásky Pražanům věnovali primátor Bohuslav Svoboda a jeho první náměstek Karel Březina. Promenádu mezi Karlovým mostem a Národním divadlem tak již nebudou dusit kolony aut.
kategorie: Účast na rozhodování

30.6.2010 - Nová silnice přivede další auta do rekreační oblasti Trója
Trojská kotlina slouží jako ostrov zeleně uprostřed města. Od dokončení tunelu Blanka už tomu tak nemusí být. Vedení města zamýšlí vyřešit problém přístupu do ZOO pro motoristy razantním způsobem. Řidiči zaparkují přímo před výběhy exotické zvěře.
kategorie: Účast na rozhodování

27.4.2010 - Ostravané vzkazují peticí: Chceme účinné řešení znečištění ovzduší!
Obyvatelé Ostravska požadují po kompetentních úřadech neprodleně řešení, která zajistí plnění imisních limitů pro ovzduší v této oblasti a tím zabezpečí čistější ovzduší. To je vzkaz, který přináší nová Petice za čistější ovzduší pro Ostravu.
kategorie: Účast na rozhodování

13.11.2007 - Obec Vyskytná dostala pokutu za neoprávněné poskytnutí osobních údajů
Obecní úřad ve Vyskytné nad Jihlavou zneužil osobní údaje. Překročení zákona se dopustil starosta obce Vítězslav Vyvíjal, který předal kopie petičních listin společnosti .A.S.A., jež v katastru obce provozuje skládku.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování

20.9.2007 - Připojte svůj podpis pod petici Malešice bez mrakodrapů
V posledních letech se na Praze 10 realizují nebo připravují četné stavební projekty, jejichž jediným cílem je dosažení pochybných finančních zisků na úkor kvality života místních občanů a v konečném důsledku i na úkor Prahy jako celku.
kategorie: Účast na rozhodováníVAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu

   6. 3. 2007 Ladislav
Petice?
 
   6. 3. 2007 Ladislav
To snad není pravda?
 Za správnost textu odpovídá Alena Mejstříková. Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit