Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

SEA – Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí - Jak na to

SEA – Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí


Orgány veřejné správy, tj. např. ministerstva, kraje i obce v ČR, postupně připravují řadu koncepčních či strategických dokumentů, které mají stanovit budoucí směřování rozvoje v určité oblasti (např. energetika, odpady, rozvoj území, rozvoj podnikání atd.). Koncepční dokumenty jsou připravovány na různá časová období – od cca 3 – 5 let (krátkodobé koncepce) do 15 – 20 let (územní plány velkých územních celků).

Stejně jako konkrétní projekty – stavby či jiné investiční záměry, mohou mít tyto strategické dokumenty výrazný vliv na životní prostředí, který je potřeba vyhodnotit a najít co nejpřijatelnější řešení, jak z hlediska rozvoje plánované oblasti, tak z hlediska životního prostředí a jeho ochrany.

Je tedy důležité, aby veřejnost měla možnost aktivně se účastnit procesu přípravy a posouzení vlivů těchto dokumentů na životní prostředí.

Co to je SEA

Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí - SEA (z anglického Strategic Environmental Assessment) je nástrojem pro vyhodnocení možných dopadů realizace připravovaných koncepcí na kvalitu ŽP a nyní také vlivů na veřejné zdraví. Součástí SEA je ze zákona i zapojení veřejnosti.
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, SEA zahrnuje zjištění, popis a zhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení koncepce a jejích cílů a to pro celé období její předpokládané působnosti.

Co to je koncepce?

Koncepcí se pro účely posuzování vlivů na životní prostředí rozumí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané. Koncepcí jsou tedy veškeré dokumenty strategického charakteru, které jsou připravovány nebo schvalovány na úrovni vlády, ministerstev, krajů a obcí.
Posouzení nepodléhají koncepce „privátní“ – např. strategie rozvoje podniku.

Které koncepce podléhají SEA

Posouzení SEA se provede vždy, pokud se koncepce týká území většího než jedné obce – tedy např. koncepce pro sdružení obcí, kraj nebo pro území celého státu, a je připravovaná v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany přírody.

Pro koncepce, připravované pro území jedné obce a menší (např. územní plán obce, strategie rozvoje obce) a stejně tak pro změny koncepcí, musí být provedeno tzv. zjišťovací řízení (viz dále), na jehož základě bude rozhodnuto, zda je nutné koncepci posoudit či nikoliv.

Pro lepší představu uvedeme namátkově některé koncepce, které jsou posuzovány v SEA vždy: Dopravní politika ČR a krajské dopravní koncepce, Plány odpadového hospodářství – pro ČR a pro jednotlivé kraje, Národní rozvojový plán ČR, Státní energetická koncepce a krajské energetické koncepce, programy rozvoje krajů a měst, krajské koncepce ochrany přírody, územní plány velkých územních celků.

Přístup k SEA: Jak a kdy by se SEA měla uskutečnit

Zákon o posuzování nestanovuje povinnost zpracování SEA již v průběhu zpracování koncepce. Z praxe, metodických dokumentů (ČR i mezinárodních) a také z doporučení Aarhuské úmluvy však vyplývá, že optimální postup SEA z hlediska její efektivity a možností zapojení veřejnosti je posouzení SEA probíhající společně s přípravou samotné koncepce. SEA tým v tomto případě může hodnotit postupně vznikající jednotlivé části koncepce (včetně jejich pracovních verzí. Může komunikovat se zpracovatelem i s veřejností. Dílčí hodnocení pak může korigovat a usměrňovat zpracování dalších částí koncepce. Výhrady a připomínky se nehromadí až na konec celé práce, čímž je tento postup výhodnější z hlediska úspory času na závěrečné dokončení SEA. Tento způsob také umožňuje i kvalitní zapojení veřejnosti.

Koncepci ovšem lze posuzovat také až po jejím dokončení, což však může znamenat snížení výše uvedených přínosů SEA.

V ideálním případě tedy probíhají současně tři procesy:

1. Příprava koncepce – proces přípravy samotné koncepce, který není většinou dán žádnou legislativou, v některých případech pouze rámcovou osnovou či metodikami podle toho, za jakým účelem se dokument zpracovává.
Koncepce obvykle má (měla by mít) tyto části, které na sebe logicky navazují:
- Popis současného stavu, identifikace klíčových problémů
- Analytická část (analýza stavu a vývoje v řešeném území, příčin, vývojových trendů, SWOT analýza – silných a slabých stránek apod.)
- Stanovení vize, priorit, cílů, opatření
- Implementace
- Monitoring
- Finanční plán

2. Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí = SEA na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
- Hodnocení všech částí koncepce z hlediska ŽP a veřejného zdraví
- Stanovení trendů a cílů v oblasti životního prostředí a jeho ochrany
- Hodnocení cílů koncepce ve vztahu k cílům ochrany ŽP
- Hodnocení dopadů na soustavu Natura 2000 – v případě, že je tak požadují orgány ochrany přírody
(Podrobně je průběh SEA popsán dále)

3. Zapojení veřejnosti – v rámci procesu SEA na základě zákona. Zapojování veřejnosti v rámci SEA je úzce provázáno s postupy, které při přípravě koncepcí zajišťují svobodný přístup k informacím na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a Aarhuské úmluvy. Podle zákona 100/2001 Sb. musí proběhnout minimálně jedno veřejné projednání koncepce spolu s dokumentací vyhodnocení jejích vlivů na životní prostředí.

Kdo se účastní procesu SEA

- Předkladatel koncepce – orgán veřejné správy, který je odpovědný za přípravu koncepce
- Zpracovatel koncepce – tým lidí vytvářejících koncepci (může být totožný s předkladatelem koncepce)
- Zpracovatel SEA posouzení, tzv. SEA tým – tým lidí, kteří koncepci posuzují z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (viz také slovník pojmů)
- Příslušný úřad pro posuzování
- Veřejnost – občané a organizace

Kdy a jak se můžete do procesu SEA zapojit

Ze zákona se můžete zapojit:
- při zjišťovacím řízení – můžete podávat vyjádření k oznámení koncepce
- při zveřejnění koncepce a dokumentace vyhodnocení jejích vlivů na životní prostředí – můžete podávat vyjádření k oběma dokumentům
- v rámci veřejného projednání koncepce a dokumentace vyhodnocení jejích vlivů na životní prostředí – můžete se vyjádřit přímo v průběhu veřejného projednání nebo poslat své vyjádření příslušnému úřadu do 5 dnů od veřejného projednání

Zpracovatel SEA však může (a je mu doporučeno) rozšířit tento minimální rámec o další aktivity zapojující veřejnost – obecně může zveřejňovat relevantní podklady a informace a získávat názor veřejnosti i v jednotlivých fázích procesu. Jde především o tyto fáze:
- posouzení a analýza stavu a vývoje daného území / odvětví;
- posouzení návrhu strategických cílů a priorit (doporučen je i veřejný seminář);
- posouzení navrhovaných opatření a aktivit koncepce (doporučen je i veřejný seminář);
- posouzení implementace a monitoringu koncepce.

Zpracovatel může využít formu: veřejného slyšení, veřejného projednání, workshop, seminář.
Zpracovatel si může vytvořit také tzv. poradní skupinu – ze zástupce předkladatele, zpracovatele koncepce, zpracovatele SEA, zástupce samosprávy či státní správy dané oblasti a zástupců NNO či občanů.

Výše uvedené možnosti zapojení veřejnosti můžete také navrhnout příslušnému úřadu v rámci zjišťovacího řízení, jehož závěr má mimo jiné stanovit podmínky zapojení veřejnosti.

Můžete se také z vlastní iniciativy sejít se zpracovatelem SEA a zeptat se jej, proč hodnotil koncepci či její části určitým způsobem atd. Následně můžete poslat dopis s připomínkami na příslušný úřad.

Lhůta pro zasílání všech připomínek končí odevzdáním zápisu z veřejného projednání (viz dále).

Příslušný úřad

Proces SEA vede a stanovisko vydává tzv. příslušný úřad. Který úřad je příslušný?
- Ministerstvo životního prostředí (odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC) pro národní a krajské koncepce
- Krajské úřady jednotlivých krajů pro koncepce zpracovávané pro menší území než území kraje – např. územní plán obce

Zveřejňování informací v rámci SEA

Jak se zveřejňují informace o dokumentech pořízených v rámci SEA a o veřejných projednáních (stanoví § 16 zákona):
- na webových stránkách = v informačním systému SEA
- na úředních deskách příslušného úřadu dotčených územních samosprávných celků
- nejméně ještě jedním v místě obvyklým způsobem (u regionálních a místních koncepcí např. místním rozhlasem, v místním tisku apod.).

Zveřejnění zajišťuje příslušný úřad.

Zákon uvádí (§ 16) následující dokumenty, které příslušný úřad musí uvedenými způsoby zveřejnit:
- oznámení a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet
- místo a čas konání veřejného projednání podle zákona
- vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění
- dokumentace a informace o tom, kdy a kde je možno do ní nahlížet
- oznámení koncepce a informace o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet
- návrh koncepce a informace o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet
- závěr zjišťovacího řízení
- stanovisko ke koncepci.

Informační systém SEA – IS SEA

Administruje jej Česká informační agentura životního prostředí (CENIA).
Zákon stanoví, které dokumenty v průběhu procesu zde mají být zveřejněny (viz výše).
IS SEA je rozdělen na:
a. Posuzování koncepcí (národní a regionální úroveň)
b. Posuzování územních plánů (místní úroveň)
c. Mezistátní posuzování mimo území ČR (kompetence MŽP)
d. IS obsahuje také seznam autorizovaných osob a legislativu – výklady MŽP k zákonu.

Jak proces SEA probíhá a kdy a jak se do něj můžete zapojit

1) Oznámení

Předkladatel koncepce (ten kdo dává podnět ke zpracování, tedy úřad - magistrát, ministerstvo, kraj, v případně územního plánu obec) musí předložit oznámení o zahájení prací na tvorbě nebo změnách koncepce příslušnému úřadu. Náležitosti oznámení stanoví příloha č. 7 zákona. Zpracováním oznámení může předkladatel pověřit autorizovanou osobu, není však výjimečné pokud oznámení zpracuje předkladatel koncepce vlastními silami.

Příslušný úřad musí do 10 dnů ode dne obdržení Oznámení zveřejnit.

Ve lhůtě 20 dnů od zveřejnění oznámení může každý zaslat písemné vyjádření k oznámení koncepce příslušnému úřadu. V této fázi můžete například upozornit, že by koncepce měla být posouzena v SEA (pokud to není povinné), doporučit další veřejné projednání (kromě 1 povinného ze zákona) či další způsoby zapojení veřejnosti – např. semináře k jednotlivým tématům, doporučit pro zpracování další varianty koncepce, vyjádřit se k plánovanému rozsahu a obsahu apod.

2) Zjišťovací řízení

Řízení provádí příslušný úřad a jeho účelem je - stanovit, zda daná koncepce musí být posuzována (národní a krajské koncepce jsou posuzovány vždy) - určit a upřesnit rozsah a obsah vyhodnocení (tj. dokumentace o vlivech koncepce) a průběhu posuzování

Zpracovatel SEA může uspořádat již v této fázi první veřejný seminář, aby vysvětlil, co to zjišťovací řízení je, jak hodlá SEA zpracovat – koncepci posuzovat, aby zjistil, co všechno se má vyhodnotit. Veřejnost zde může navrhnout speciální projednání, metody posouzení, systém zapojení veřejnosti, požadavek být pravidelně informováni apod.

Závěr zjišťovacího řízení - vydá příslušný úřad nejpozději do 35 dnů ode dne zveřejnění oznámení, po vydání jej musí neprodleně zveřejnit. Závěr vychází ze všech došlých vyjádření. - stanoví rozsah a obsah hodnocení SEA včetně případného požadavku na vyhodnocení variant - navrhuje průběh SEA včetně konání veřejného projednání - v případě závěru, že koncepce nepodléhá SEA, musí zde úřad uvést důvody, které jej k tomuto rozhodnutí vedly

3) Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví = SEA dokumentace

SEA dokumentace musí mít náležitosti uvedené v příloze č. 9 zákona. Podrobněji tyto náležitosti vysvětluje Metodika. Důležité je, aby SEA dokumentace byla vyhovující z odborného hlediska, ale zároveň srozumitelná veřejnosti, zejména pak byly jednoznačně specifikovány závěry posouzení. Doporučeno je využívat všech dostupných grafických podkladů ke srozumitelnější prezentaci veřejnosti (např. GIS, grafy, schémata, apod.) a v úvodních informacích vysvětlit způsob přípravy a orientaci v dokumentu.

4) Návrh koncepce a veřejné projednání

Předkladatel předá návrh koncepce, jehož nedílnou součástí je dokumentace SEA, příslušnému úřadu.

Pokud vyhodnocení SEA obsahuje náležitosti podle přílohy č. 9, musí příslušný úřad do 10 dnů ode dne doručení dokumenty zveřejnit (viz výše tři způsoby zveřejnění).

Veřejné projednání návrhu koncepce vč. vyhodnocení SEA

Předmětem veřejného projednání dle zákona o posuzování je návrh koncepce a dokumentace SEA, které byly předloženy příslušnému úřadu a zveřejněny.
Toto veřejné projednání:
- Je povinné ze zákona
- Koná se nejdříve 30 dní po předložení návrhu koncepce příslušnému úřadu.
- Oznámení o konání zveřejňuje předkladatel alespoň 10 dnů předem – na internetu (tj. na webových stránkách předkladatele), své úřední desce a nejméně ještě jedním místně obvyklým způsobem. Zároveň musí informovat příslušný úřad, který oznámení o veřejném projednání zveřejní v IS SEA.
- Veřejného projednání se musí zúčastnit předkladatel koncepce, zpracovatel SEA a příslušný úřad. Pokud se jeden z nich nedostaví, projednání se ruší a měl by se ještě na místě stanovit nový termín.
- Veřejné projednání musí být ze zákona nahráváno a musí být pořízen zápis.

Další doporučení pro zapojení veřejnosti do veřejného projednání (vyplývající především z Aarhuské úmluvy):

- Pozvánku by měli dostat i všichni, kteří se procesu již zúčastnili, např. podali připomínky. Rozeslání pozvánek nad rámec povinného zveřejnění je na dohodě zejména mezi předkladatelem koncepce a zpracovatelem SEA.
- Aby měla veřejnost možnost se účastnit, projednání by se mělo konat v odpoledních hodinách (začátek v 15-16 hodin). Všichni, kteří dorazí, mají mít možnost se vyjádřit (je zapotřebí zajistit vhodný sál s ozvučením a mobilním mikrofonem).
- Veřejné projednání má moderovat nezávislý moderátor, jehož úkolem je usměrnit projednání tak, aby byl dán prostor všem, kteří se chtějí vyjádřit.
- Předkladatel koncepce a zpracovatel SEA mají mít vyhrazený čas (např. ½ hodiny) pro své prezentace, většina času by měla být věnována pro připomínky a diskusi.
- Na druhé straně i každý kdo chce přednést připomínky by je měl mít připravené – pokud možno v jasných a stručných bodech – jedině tak na ně může a bude zpracovatel či předkladatel reagovat a bude možno s ním o tom diskutovat
- Veřejné projednání by se nemělo ukončit dokud se všichni, kdo chtějí, nevyjádří.

Po veřejném projednání:
- Do 5ti dnů může každý zaslat své vyjádření k návrhu koncepce příslušnému úřadu = tímto končí lhůta pro jakékoli vyjadřování se k návrhu koncepce a vyhodnocení SEA
- Do 5ti dnů musí předkladatel zaslat příslušnému úřadu Zápis a zároveň jej zveřejnit na internetu.
- Do 5ti dnů může zaslat předkladatel své vyjádření k vyhodnocení SEA

5) Stanovisko ke koncepci

Stanovisko k návrhu koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví vydá příslušný úřad na základě návrhu koncepce (jehož součástí je vyhodnocení SEA), vyjádření k němu podaných a veřejného projednání.
Vydá jej do 30 dnů od obdržení zápisu z veřejného projednání.
Stanovisko může být:
- souhlasné
- souhlasné s podmínkami – dosti často
- nesouhlasné – musí pak být zdůvodněno
Stanovisko může požadovat doplnění návrhu koncepce, navrhnout kompenzační opatření, opatření ke sledování vlivů na ŽP a veřejné zdraví.

Bez stanoviska nemůže být koncepce schválena.

Schvalující orgán je podle zákona povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska. V případě, že tak neučiní nebo tak učiní jen zčásti, musí své rozhodnutí zdůvodnit.

Je však důležité si uvědomit, že výstupy SEA mají charakter expertního doporučení – jeho zpracovatelé ani příslušný úřad nemají „právo veta“.

Stanovisko, návrh koncepce a SEA dokumentace jsou zveřejněny a uloženy na příslušném úřadě a musí být na požádání zpřístupněny veřejnosti na základě zákona č.123/1998 Sb. Stanovisko je příslušným úřadem zveřejněno v IS SEA.

Povinnost monitoringu

Předkladatel musí zajistit sledování a rozbor vlivů na ŽP a veřejné zdraví při realizaci schválené koncepce. Vzhledem k tomu, že způsob monitoringu v praxi není doposud příliš ujasněn, je vhodné oslovit předkladatele s dotazem, jak hodlá legislativní požadavky na monitoring naplnit.


Posuzování vlivů územních plánů

Územní plán se svým charakterem liší od ostatních plánů a programů. Kromě koncepční či strategické složky obsahuje i konkrétní vstupy do území - konkrétní projektové záměry, které je možné územně lokalizovat (návrhy koridorů dopravní infrastruktury atd.). Vzhledem k odlišnému charakteru ÚP se liší také způsob posuzování územních plánů na životní prostředí.

SEA územně plánovací dokumentace (ÚPD) je upravena samostatným paragrafem 10i zákona o posuzování.
Při posuzovaní ÚPD se pak postupuje dle stavebního zákona a v rozsahu výše uvedeného § 10i.
V praxi to znamená, že veškeré lhůty a postupy (zveřejňování, rozesílání, projednávání) se řídí stavebním zákonem.

Podobně jako u ostatních koncepcí závisí povinnost posouzení mimo jiné na rozsahu území, pro které je ÚP zpracováván. ÚPD obce se může a nemusí posuzovat – záleží na výsledku zjišťovacího řízení. Územní plán velkého územního celku se však musí posuzovat vždy - týká se území většího než jedné obce.

Předkladatel ÚPD (tedy obec nebo kraj) vybere zpracovatele ÚPD a stanoví jeho povinnosti vůči zpracovateli SEA.

Zjišťovací řízení se pro ÚPD provádí na základě návrhu zadání územního plánu.

Vlastní posuzování probíhá ve fázi konceptu řešení ÚP a je pak jeho nedílnou součástí.

Závěrečné stanovisko příslušného úřadu je vydáváno na základě návrhu souborného stanoviska.

V případě, že návrh územního plánu obsahuje variantu vyhodnocenou z hlediska vlivů na životní prostředí již ve fázi konceptu, návrh se znovu nevyhodnocuje.

K nedostatkům posouzení územních plánů velkých územních celků může patřit:
- Navrhované varianty jsou nedostatečně vyhodnoceny nebo chybí stanovení jejich pořadí z hlediska ochrany životního prostředí.
- Chybí návrh monitoringu.
- SEA tým je do procesu zapojen často pozdě.


Mezistátní posuzování

Posuzování vlivů na životní prostředí přesahující hranice ČR proběhne pokud:
- dotčené území koncepce může zasahovat i mimo území ČR
- o takové posouzení požádá stát, jehož území má být vlivy zasaženo
- jde o koncepci jiného státu, která může mít závažný vliv na ŽP na území ČR

Příslušný úřad, kterým je v tomto případě vždy MŽP, postupuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí.

S aplikací mezistátního posuzování vlivů koncepce nejsou doposud v ČR praktické zkušenosti.

Související dokumenty:
Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (Planeta 7/2004)


Související odkazy:
EIA a SEA na stránkách Ministerstva životního prostředí
Informační systém SEA
Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA / SEA - na stránkách CENIA
SEA - Posuzování vlivů regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí na stránkách CpKP
SEA - Strategické posuzování životního prostředí na stránkách REC

Související zákony:
Vyhláška kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení
Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA + SEA)


Související zprávy:

29.5.2013 - Aktualizace státní energetické koncepce pod taktovkou jaderné lobby
Absence posouzení variant, nekritické stranění jaderné energetice a podceňování výhod a potenciálu obnovitelných zdrojů. To jsou zásadní připomínky, které dnes sdružení Jihočeské matky zaslalo Ministerstvu životního prostředí v rámci tzv. zjišťovacího řízení.
kategorie: Účast na rozhodování

18.4.2012 - Veřejné projednání návrhu Státní politiky životního prostředí ČR
Ministerstvo životního prostředí a Integra Consulting, s.r.o. zvou na veřejné projednání návrhu Státní politiky životního prostředí ČR a posouzení jejích vlivů na životní prostředí (SEA). Setkání se uskuteční ve středu 2. května 2012 od 15h v budově Ministerstva životního prostředí.
kategorie: Účast na rozhodování

8.4.2008 - Na společnost ArcelorMittal Ostrava byla podána žaloba
Ve středu 8. dubna 2008, podali právníci programu GARDE-Globální odpovědnost, Ekologického právního servisu (GARDE-EPS) zastupující členy občanského sdružení "VZDUCH" první žalobu na společnost ArcelorMittal Ostrava.
kategorie: Účast na rozhodování

8.6.2007 - TZ - Nevládní organizace navrhují úpravu zákona o ochraně přírody. České republice hrozí sankce EU
Asociace ekologických organizací Zelený kruh dnes zveřejnila své připomínky 1) k připravované  novele zákona o ochraně přírody a krajiny 2). Změnu zákona vyvolalo řízení pro porušení smlouvy ES, které zahájila Evropské komise 3).
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování

31.5.2007 - Možnost připomínkování návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb.
Do 8. června 2007 je možné zasílat připomínky k novému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
kategorie: Účast na rozhodováníVAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu
Za správnost textu odpovídá Martin Smutný, Alena Mejstříková. Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit