Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Účast na rozhodování

Použitá a doporučená literatura

Z uvedených publikací jsme čerpali při přípravě úvodu do problematiky správního řízení. Najdete v nich také mnoho užitečných podrobností podaných srozumitelnou formou.

Nezhyba, Jiří a kol.: Právem proti korupci, EPS, Brno, 2005.

Publikace s podtitulem Praktický průvodce občana je určena pro občany a občanská sdružení a zaměřuje se na oblast "právního souboje" se žhavým problémem současnosti korupcí a klientelismem ve veřejné správě. aktivní neprávníky". Zaměřuje se na účast veřejnosti na rozhodovacích procesech, která má podle našeho přesvědčení a zkušeností významný protikorupční charakter. Publikace je rozdělena do hlavních kapitol: Aktivní občan, brzda korupce; Účast veřejnosti na rozhodování; Proč je důležité znát povinnosti úředníků?; Právo na informace; Trestněprávní odpovědnost úředníků; Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Součástí je i 10 vzorů právních podání.
Knihu je možné si objednat na internetu .

Pavel Černý, Vítězslav Dohnal, František Korbel, Martin Prokop: Průvodce novým správním řádem s podrobným výkladem a vzory podání, Praha: Linde, 2006.

Publikace je nezbytnou praktickou pomůckou pro všechny účastníky správního řízení: žadatele, dotčené osoby i jejich zástupce v řízení před úřady dle nového správního řádu (č. 500/2004 Sb.). Dílo kolektivu autorů, z nichž dva jsou členy EPS, podává ucelený popis problematiky ve formě výkladu a množství praktických vzorů podání s vysvětlivkami. Autoři již reagují na první komentáře nového správního řádu a dosavadní poznatky teorie i praxe. Kniha se nevyhýbá sporným ustanovením zákona a pokouší se formulovat závěry pro správní praxi, mnohdy za použití starší judikatury a obecně platných východisek teorie správního práva. Použít ji mohou též advokáti, zaměstnanci správních úřadů všech stupňů včetně samosprávy a soudci na úseku správního soudnictví.

Dohnal, V., Černý, P.: Stát, kraj, obec a občan při ochraně životního prostředí. 3. vydání, 2005. Planeta č. 1/2005

Kniha, která reflektuje legislativu platnou k 1.1.2005, je rozdělena do sedmi částí – první dvě vysvětlují pro praktickou činnost důležité pojmy z oblasti práva a veřejné správy, vysvětluje také strukturu právních předpisů. Třetí, čtvrtá a pátá kapitola je věnována výkonu státní správy a samosprávy na úrovni státu, obcí a krajů, s důrazem na kompetence jednotlivých úřadů. Poslední dvě kapitoly se věnují právu na informace a možnostem, jak se občané mohou aktivně zapojit do ochrany životního prostředí – popisuje se zde zejména správní řízení, proces EIA a příprava územního plánu.
Publikace má cennou přílohu: Kompetence jednotlivých orgánů veřejné správy na úseku ochrany životního prostředí.
Publikace ke stažení na stránkách MŽP.

Černý, Pavel a kol.: Budeme je žalovat? EPS, Brno, 2001.

Publikace s podtitulem Právní možnosti ochrany životního prostředí a lidských práv je určena především pro "aktivní neprávníky". Popisuje základní typy procesů, jimiž se právo naplňuje v praxi. Publikace je rozdělena do 5 hlavních kapitol – O právu obecně; Ústavní právo; Správní právo; Občanské a rodinné právo a Trestní právo. Kniha také obsahuje 13 vzorů právních podání.

Černý, P., Doucha, P.: Jak chránit životní prostředí při územním plánování a povolování staveb. Ekologický právní servis, Brno, 1999, I. vydání.

Brožura má pomoci právním laikům poznat proces plánování a povolování staveb tak, aby se těchto řízení účastnit. Publikace je rozdělena na čtyři části tak, jak po sobě jdou kroky při povolování stavby. První část se zabývá vytvářením územního plánu, druhá část popisuje proces EIA, avšak pouze podle staršího zákona z roku 1992 (aktuální popis procesu EIA a možnosti zapojení veřejnosti najdete v Tošner, O., Petrlík, J., Skalský, M.: Efektivní účast v procesu EIA. Arnika, Praha 2003., viz i zde sekce věnovaná EIA). Těžiště publikace je ve druhé polivině knihy, která popisuje územní a stavební řízení s důrazem na popis možností, jak mohou občanská sdružení tato řízení ovlivnit.
Knihu je možné objednat i prostřednictvím internetových stránek EPS.

Kužvart, Petr: Jak sledovat úřední poštu a veřejné vyhlášky na úředních deskách správních orgánů

Ateliér pro životní prostředí, Praha, 2002.

Kužvart, Petr: Co hledat ve správním spise

Ateliér pro životní prostředí, Praha, 2002.

Kužvart, Petr: Jak má občanské sdružení postupovat, pokud je správní úřad opomenul jako účastníka sdružení

Ateliér pro životní prostředí, Praha, 2002.

Kužvart, Petr; Tošner Ondřej: Účast veřejnosti ve správních řízeních

Ateliér pro životní prostředí, Praha, 2002.

Götzová, Andrea: Občanská sdružení v územních a stavebních řízeních

Ateliér pro životní prostředí, Praha, 2002.

Kužvart, Petr: Ochrana krajinného rázu

Ateliér pro životní prostředí, Praha, 2002.

Kužvart, Petr; Černohous, Pavel: K právu na získávání informací od správních úřadů

Ateliér pro životní prostředí, Praha, 2003.

Některé ze separátů jsou přístupné na internetu ve formě rtf.

Související zprávy

3.3.2014 - Problémy se zprovozněním Blanky město nepálí. Namísto řešení otálí
Magistrát měl do konce roku 2013 prověřit, jak pomoci Praze od problémů po zprovoznění Blanky, ale zaspal. Iniciativa Auto*Mat kvůli tomu interpelovala náměstka Nouzu, ale ten má dost času i na odpovědi. Na dotazy totiž chce odpovědět písemně do 30 dní.
kategorie: Účast na rozhodování

7.2.2014 - Chalupova vyhláška ohrožuje stromy. Je nelegální, potvrdil ombudsman
Říká se jí „kácecí vyhláška“, platí zhruba půl roku a bude se muset novelizovat. Vyplývá to z dopisu, který zástupce ombudsmana zaslal novému ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi (ANO) a dal tak za pravdu i Arnice.
kategorie: Účast na rozhodování

10.1.2014 - Děti Země žalují ŘSD ČR za utajování informací o D8
První letošní žaloba Dětí Země směřuje proti dálnici D8, kterou se od roku 2007 snaží Ředitelství silnic a dálnic ČR v Českém středohoří postavit. Důvodem jejího podání je utajení rozsahu právní činnosti advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři při zastupování ŘSD ČR v deseti soudních řízeních.

kategorie: Účast na rozhodování

6.1.2014 - Rekreační parky? Brněnská radnice chce ve skutečnosti do zeleně pustit supermarkety
V rozporu s veřejnou prezentací aktualizace územního plánu navrhuje Magistrát města Brna v textu závazné vyhlášky, aby se v zeleni a lesích mohly stavět supermarkety. O rekreačních parcích je zde jedna neurčitá věta, která jejich vznik nezajistí.
kategorie: Účast na rozhodování

9.12.2013 - Kanál u Přelouče je potřetí bez územního rozhodnutí
Krajský úřad v Pardubicích zrušil dne 28. listopadu 2013 územní rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče, které vydal Městský úřad Přelouč dne 17. prosince 2012. Úspěšné odvolání podala občanská sdružení Přátelé Slavíkových ostrovů a Děti Země. Krajský úřad stavebnímu úřadu především vytknul, že se pečlivě a přesvědčivě nezabýval všemi námitkami obou občanských sdružení, čímž závažným způsobem porušil zákon. Územní řízení probíhá devět let a územní rozhodnutí bylo zrušeno již třikrát.
kategorie: Účast na rozhodování


Diskuse na téma

Může veřejnost fakticky ovlivnit zastavění určitého území (např. průmyslová zóna, sklady, supermarket, garáže, lyžařská sjezdovka)? Jak? Proč? Jaká jsou rizika zapojování veřejnosti? Jaké jsou vaše zkušenosti?
Co by bylo potřeba změnit či zlepšit, aby intervence veřejnosti měly vetší efekt a aby se omezily rizika zapojování veřejnosti?

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz