Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Účast ve správním řízení - Odkazy

 • Ateliér pro životní prostředí
  Hlavními cíli Ateliéru pro životní prostředí (dále AŽP) jsou mj.: ochrana živoního prostředí, podpora místních občanských sdružení, jimž poskytuje konzultace a zprostředkuje expertní služby, účast ve správních řízeních a rozhodovacích procesech, jimiž mohou být dotčeny ochrana přírody, krajiny, veřejného zdraví a památek.
  http://atelier.ecn.cz
 • Centrum pro podporu občanů - sdružení Arnika
  Program sdružení Arnika, jehož posláním je pomáhat lidem, kteří se chtějí podílet na rozhodování o životním prostředí v místě, kde žijí. Od svého počátku dodnes pomohlo Centrum založit desítky nových občanských sdružení. V řadě případů se místním občanům podařilo ubránit životní prostředí před devastací, ať už se jednalo o kácení stromů, stavby skládek či spaloven odpadů, dopravní stavby či lomy. V rámci programu Arnika také organizuje semináře, vydává metodické příručky. Na stránkách najdete i některé konkrétní kauzy, informace, kde Arnika pomáhá, nabídku příruček.
  http://cepo.arnika.org
 • Hlavní zásady správního řízení - informace obecního úřadu
  Obec Nové Hrady se snaží vyjít vstříc svým občanům a zároveň zefektivnit práci svých úředníků – na svých webových stránkách proto zveřejnila hlavní zásady správního řízení - přehled práv a povinností účastníků řízení
  http://novehrady.wz.cz/obecni_urad/spravni_rizeni.htm
 • I-pravo.org - občanské sdružení Ars Aequi et Boni
  Sdružení Ars Aequi et Boni sdružuje právníky především z řad advokátů, kteří věnují část ze svého času a energie práci na obecně prospěšných projektech. Zaměřuje se na rozvoj právní kultury. Věnujeme se šíření právní osvěty, prosazování legislativních a organizačních změn v právním systému a vedení vzorových či precedenčních kauz. Mezi tématy převažuje ochrana spotřebitelů, právo na spravedlivý proces či zaměstnanecká práva.
  http://www.i-pravo.org/
 • Opatření proti nečinnosti správního úřadu
  Časopis Veřejná správa uveřejnila článek JUDr. Kateřiny Frumarové z Právnické fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Autorka podrobně a přitom srozumitelně vysvětluje, jak postupovat v případě, kdy správní orgány nekonají.
  http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2003/0027/konz.html
 • Přezkum správního rozhodnutí
  Výklad možností přezkoumání rozhodnutí správních orgánů s podrobnějším zaměřením na opravné prostředky zacycujici právní stav k 21. 3. 2002.
  http://spravni.juristic.cz/149119
 • Příručky AOP - Asociace občanských poraden
  AOP je asociací poraden, které usilují o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Poradny společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
  http://www.obcanske-poradny.cz/dokumenty.htm
 • Via Iuris - Právo ve službách veřejného zájmu
  Dvouměsíčník pro ochranu veřejných zájmů vydávaný organizaví Ekologický právní servis.
  http://i-eps.cz/viaiuris/

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz