Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

[stručná  |  podrobná verze]
Účast ve správním řízení - Jak na to

Účast ve správním řízení


Záměry, které mohou poškodit zdraví lidí, jejich majetek nebo životní prostředí, musí být podle zákona posouzeny a povoleny státními orgány. Tak například realizacím nejrůznějším investičním záměrům, kácení stromů, těžbě nerostných surovin či vypuštění odpadních vod musí předcházet povolení orgánů veřejné správy, vydané na základě správního řízení.

Účast ve správním řízení představuje nejefektivnější způsob, jak ovlivnit výše uvedené záměry. Správní orgán totiž musí posoudit všechny návrhy a připomínky, které byly v konkrétním řízení vzneseny. Postup, podle kterého se správní řízení vede, upravuje ve většině případů správní řád.

Okruh účastníků správního řízení je přesně vymezen a účastnit se jej tak může pouze úzký okruh osob. Pokud se řízení nějakým způsobem dotýká ochrany životního prostředí, může se účastníkem řízení, pokud splní přesně definované podmínky, stát také občanské sdružení.

Asi nejčastějším typem správního řízení, jehož se veřejnost, s cílem chránit své životní prostředí, mají zájem účastnit, je územní řízení a stavební řízení.

Podmínky, které musí OS splnit (a to všechny současně), aby se mohlo účastnit správního řízení

Podmínky upravuje § 70 zákona č. 114/1992 Sb. odst. 2 a 3., a jsou následující:
 • Jste občanské sdružení (dále jen OS) (Založení občanského sdružení).
 • Toto OS je místně příslušné (místní příslušnost je nutno uvést ve stanovách) a hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny.
 • OS podalo žádost, aby bylo informováno o zahajovaných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny (vzor žádosti).
 • Jedná se o řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb.
 • OS svoji účast písemně oznámí do 8 dnů od zahájení řízení (vzor oznámení). Osmidenní lhůta se počítá ode dne, kdy OS obdrželo oznámení o zahájení řízení na základě žádosti.
I když je podána generální žádost o informace, některé úřady neposílají oznámení o zahájení řízení v případě, kdy je toto oznámení vyvěšeno na úřední desce. Proto je nutné sledovat i úřední desku. (Podrobnosti k tomu, čeho si na úřední desce všímat, najdete v separátu vydaném Ateliérem pro životní prostředí ).

Práva účastníka správního řízení

 • Všichni účastníci správního řízení jsou si v procesních právech rovni. To mimo jiné znamená, že se můžete v rámci řízení vyjadřovat ke všem otázkám, jež jsou předmětem řízení.
 • Právo zvolit si pro řízení zástupce – zástupce musí být určen na základě písemné plné moci nebo prohlášením do protokolu.
 • Nahlížet do celého správního spisu a pořizovat si z něj výpisy (podrobnosti viz separát AŽP K právu na získávání informací od správních úřadů)
 • Účastnit se všech jednání – zejména ústním jednání, místních šetření, výsleších znalců apod; z každého jednání se pořizuje protokol, který přítomní podepisují.
 • Uplatnit písemně námitky a připomínky – ty lze uplatnit nejpozději při ústním jednání.
 • Namítnout podjatost úředníka a žádat jeho vyloučení z projednávání a rozhodování o věci, jestliže existuje pochybnost o jeho nestrannosti. O vyloučení rozhoduje nadřízený úředníka.
 • Proti vydanému rozhodnutí podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Podat žalobu k soudu (viz sekce Žaloba a trestní oznámení ).
 • Právo na právní pomoc a poučení ze strany správního orgánu – úřad by měl účastníka zejména informovat o lhůtách, v nichž mohou uplatnit svá práva, a měl by je upozornit na případné formální nedostatky v jeho podáních. Každé podání je správní orgán povinen posuzovat podle jeho obsahu, nikoli (jen) podle formálního označení.
 • Pokud úřad nekoná, tedy nerozhoduje ve lhůtách stanovených v zákonech (obecně v § 49 SpŘ), může účastník navrhnout, aby ve věci rozhodl nadřízený (odvolací) orgán.

Možnosti odvolání

Pokud účastník řízení nesouhlasí s rozhodnutím úřadu ve správním řízení, má zákonný nárok žádat ve stanovené lhůtě (obecně 15 dnů ode dne doručení) přezkoumání správnosti tohoto rozhodnutí pomocí řádných a mimořádných opravných prostředků.

Řádné opravné prostředky

 • odvolání k nadřízenému orgánu
 • rozklad – podává se proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy
Na mimořádné opravné prostředky nemá účastník řízení právní nárok – to znamená, že je na uvážení správního úřadu, který vydal rozhodnutí, zda akceptuje návrh na obnovu řízení.

Kdokoli může nadřízenému úřadu podat návrh na přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení – nadřízený orgán pak může vámi kritizované rozhodnutí změnit nebo zrušit, bylo-li vydáno v rozporu se zákonem nebo jiným předpisem. Na rozdíl od odvolání se úřad nebude zabývat věcnou správností rozhodnutí.

Návrh na obnovu řízení

Odvolání

Odvolání musí obsahovat základní náležitosti každého podání – musí být výslovně označeno jako odvolání a musí z něj být patrné: kdo je podává, proti jakému rozhodnutí směřuje, co navrhuje, datum a podpis.
  Příklady důvodů pro odvolání
 • Porušení procesních práv – účastníkovi nebyly např. oznámeny důležité skutečnosti v průběhu řízení, nemohl nahlédnout do spisu, nebyl přizván k ústnímu jednání.
 • Návrh na vydání rozhodnutí není úplný (viz Co všechno musí obsahovat územní rozhodnutí).
 • Stavební úřad nejednal s dotčenými orgány, případně rozhodl v rozporu s jejich nesouhlasným stanoviskem (viz Přehled dotčených orgánů ).
 • Úřad nedodržel formální náležitosti rozhodnutí – chybí dostatečné odůvodnění, vymezení podmínek veřejného zájmu, rozhodnutí o námitkách účastníků.
 • Věcné důvody.
Odvolání se podává úřadu, který vydal rozhodnutí. Pokud tento úřad odvolání sám nevyhoví, postoupí jej nadřízenému orgánu. ten přezkoumá rozhodnutí v plném rozsahu, tedy po věcné i formální stránce. Odvolací orgán může napadené rozhodnutí:
 • potvrdit (tedy zamítnout odvolání)
 • změnit
 • zrušit a vrátit k novému projednání.
Odvolání má odkladný účinek. Dokud odvolací orgán nerozhodne o odvolání, rozhodnutí nevstoupí v platnost.

Obnova řízení

V některých případech může účastník řízení, v němž bylo již vydáno pravomocné rozhodnutí, požadovat obnovu řízení. Návrh na obnovu řízení se podává k tomu orgánu, který o věci rozhodoval jako poslední. Návrh je nutné podat do tří měsíců ode dne, kdy se účastník dověděl o některé z níže uvedených skutečností. Řízení se na návrh účastníka obnoví, jestliže
 • Vyšly najevo nové skutečnosti, které mohly mít vliv na rozhodnutí.
 • Rozhodnutí záviselo na posouzení předběžné otázky, o níž však bylo rozhodnuto jinak.
 • Nesprávným rozhodnutím orgánu byla účastníkovi řízení odňata možnost účastnit se řízení a toto mohlo mít podstatný vliv na rozhodnutí.
 • Rozhodnutí bylo vydáno podjatým pracovníkem a toto mohlo mít podstatný vliv na rozhodnutí.
 • Rozhodnutí se opírá o důkazy, které se ukázaly být nepravdivé, nebo bylo rozhodnutí dosaženo trestným činem.

Upozornění – Při jednání s úřadem může úředník požadovat předložení plné moci. V průběhu celého řízení sledujte úřední desku; povinnost úřadu informovat vás o důležitých skutečnostech v řízení nemusí být v praxi vždy stoprocentně splněna.

Podrobný přehled práv účastníka řízení i s komentářem si můžete stáhnout jako RTF dokument.

Podrobný přehled lhůt pro jednotlivé kroky ve správním řízení podle správního řádu RTF dokument.

Nejčastější typy správních řízení

v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny:
 • územní řízení
 • stavební řízení
 • řízení o zásahu do krajinného rázu
 • řízení o kácení mimolesních dřevin
Níže uvedená řízení se od dříve uvedených liší poněkud více, všechny však za určitých podmínek připouštějí účast občanských sdružení: Řízení, v nichž je účast veřejnosti, resp. občanských sdružení vyloučena:
 • řízení o stanovení chráněného ložiskového území
 • řízení o povolení různých činností souvisejících s provozem jaderných zařízení a s nakládáním s radioaktivními látkami
Odlišný typ projednávání se vztahuje na pořizování územního plánu. K tomuto tématu připravujeme samostatnou sekci - zveřejněna bude na konci června.

Podrobnosti k územnímu a stavebnímu řízení

Stavební zákon rozlišuje jednotlivé druhy územních rozhodnutí:
 • rozhodnutí o umístění stavby
 • rozhodnutí o využití území
 • rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu
 • rozhodnutí o stavební uzávěře
 • rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.
Co všechno musí obsahovat územní rozhodnutí – přehled formálních i obsahových náležitostí (RTF).

Územní rozhodnutí se ale nevydávají vždy – u některých typů staveb, které vymezuje stavební zákon se vydání územního rozhodnutí nevyžaduje (např. stavební úpravy a udržovací práce, informační, reklamní a propagační zařízení, drobné stavby). V některých případech může stavební úřad sloučit územní řízení se stavebním a vede pak tzv. sloučené řízení (to v případě jednoduchých staveb /např. rodinný dům/, přístaveb či nástaveb nebo u staveb rozvodů inženýrských sítí).

Pravomocné stavební povolení je správním aktem, na jehož základě je stavebník oprávněn zahájit stavbu. U některých staveb se stavební povolení nevyžaduje a stačí pouze ohlášení stavebnímu úřadu (např. u drobných staveb, u stavebních úprav, kterými se nemění vzhled stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby).

U staveb uvedených v § 56 stavebního zákona se dokonce nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení (např. u důlních děl, důlních staveb pod povrchem a staveb v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru orgánů státní báňské správy podle horních předpisů, u scénických staveb pro film a televizi atd.).

Na základě popovodňové novely stavebního zákona může stavební úřad u staveb a terénních úprav, které je nezbytné bezodkladně provést ke zmírnění nebo odvrácení důsledků živelní pohromy nebo náhlé havárie stavby upustit od vydání územního rozhodnutí, případně může sloučit územní řízení se stavebním řízením nebo s jinými řízeními; stavbu nebo terénní úpravy lze také provést po dohodě se stavebním úřadem na základě pouhého ohlášení. V těchto případech zákon vylučuje účastenství dalších osob, kterým toto postavení přiznává zvláštní zákon – je tak vyloučena účast občanských sdružení (viz § 137a stavebního zákona.

Účastníkem územního řízení může být

 • navrhovatel
 • osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena (týká se jen řízení o umístění stavby a využití území)
 • osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich mohou být rozhodnutím přímo dotčena (týká se jen řízení o chráněném území, ochranném pásmu, stavební uzávěře, řízení o dělení nebo scelování pozemků)
 • obec
 • ten, komu zvláštní zákon toto postavení přiznává (z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

Účastníkem stavebního řízení může být

 • stavebník
 • osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena
 • další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává (z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Účastníkem obou řízení nejsou nájemci bytů a nebytových prostor. Pokud jde o stavbu, k níž jste navíc ve vztahu sousedském, oznamte stavebnímu úřadu písemně, že se chcete účastnit předmětného řízení z titulu souseda.

VAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto webu. Uvítáme také vaše zkušenosti s občanskými aktivitami - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.


VAŠE DOTAZY, NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY na doplnění nám prosím posílejte na adresu redakce tohoto portálu nebo vložte jako komentář níže.
Uvítáme také vaše ZKUŠENOSTI S OBČANSKÝMI AKTIVITAMI - nejzajímavější pak zveřejníme v novinkách.

Pokud máte zájem o pravidelné automatické ZASÍLÁNÍ NOVINEK z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.

Komentáře k textu

   3. 9. 2003 Jindřich
Tak toto je téměř určitě špatné!
 
   8. 9. 2003 sarka
Tak toto je téměř určitě špatné!
 
   10. 9. 2003 Jindrich
Dobre, spatne?
 Za správnost textu odpovídá Petra Kolínská. Poslední aktualizace: 20.11.2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz