Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Založení občanského sdružení - Odkazy

 • Ateliér pro životní prostředí
  Hlavními cíli Ateliéru pro životní prostředí (dále AŽP) jsou mj.: ochrana živoního prostředí, podpora místních občanských sdružení, jimž poskytuje konzultace a zprostředkuje expertní služby, účast ve správních řízeních a rozhodovacích procesech, jimiž mohou být dotčeny ochrana přírody, krajiny, veřejného zdraví a památek.
  http://atelier.ecn.cz
 • Centrum pro komunitní práci - CpKP
  CpKP je občanské sdružení, jehož cílem je vytvářet možnosti pro zapojení občanů do rozhodování a podporovat v občanech zodpovědnost k místu, kde žijí. Činnost CpKP spočívá zejména v realizaci modelových projektů na zapojování veřejnosti do rozvoje měst a obcí, do plánování a rozhodování na místní a regionální úrovni.
  http://www.cpkp.cz
 • Econnect: Informační servis pro NNO
  Pravidelně aktualizovaný servis nabízí zpravodajství pro NNO, oblast fundraising by měla pomoci občanským sdružením ve financování jejich činnosti (mj. databází grantů), aktuální a zajímavé zprávy z legislativní a právní problematiky, nabídku a poptávku práce v NNO a kalendář nekomerčních akcí.
  http://nno.ecn.cz/
 • Ekologický právní servis: Poradna
  Časté otázky a odpovědi v oblasti účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí, účasti ve správních řízeních, zakládání občanského sdružení apod.
  http://www.eps.cz/php/index.php?cat=poradna&art=caste-otazky
 • Nejvyšší soud ČR
  Nejvyšší soud České republiky se sídlem v Brně je vrcholným orgánem ve věcech patřcích do pravomoci soudů s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud.
  http://www.nsoud.cz/
 • Registrace občanského sdružení (stránky Ministerstva vnitra)
  Abyste byli lépe připraveni na úřední jednání ve věcech, které spadají do působnosti ministerstva vnitra, policie nebo rezortu v širším slova smyslu, připravilo ministerstvo jednoduché návody jak postupovat, končí-li platnost občanského průkazu, chcete-li zaregistrovat občanské sdružení, ztratíte-li řidičský průkaz, potřebujete získat náhradní rodný list apod.
  http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d
 • Seznam občanských sdružení na stránkách Ministerstva vnitra
  Seznam občanských sdružení na stránkách Ministerstva vnitra.
  http://aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni/
 • Studujte.cz: Vzdělávací nabídky pro NNO
  Stránky vznikly v rámci projektu Otevřené společnosti, o.p.s. s názvem "Posílení kapacity vzdělávání nestátních neziskových organizací". Cílem je například posílení komunikačních dovedností, strategického plánování a řízení NNO.
  http://www.studujte.cz/
 • Škola občanské iniciativy
  Semináře Základ ŠOI tvoří soubor devíti víkendových seminářů zaměřených na základní témata týkající se úspěšného fungování neziskové organizace (základy neziskového sektoru, vedení kampaní a plánování činnosti, fundraising, účetnictví, práce s médii, verbální a neverbální komunikace, práce s dobrovolníky, využití právních nástrojů, místní komunity). Semináře se skládají ze tří rovin - teoretické (informace, znalosti), praktické (procvičování nabytých vědomostí, práce ve skupině) a zážitkové (prostor pro sebereflexi, motivaci k další práci, posílení sebedůvěry).
  http://www.hnutiduha.cz/aktivity/ostatni/soitext.htm
 • Veřejnáprospěšnost.ecn.cz
  Tématická stránka zveřejněná v září 2004 nabízí otevřené diskusní fórum k tématu veřejná prospěšnost - tématu, které rozhodujícím způsobem zasáhne do života všech neziskových organizací. Součástí stránky jsou diskusní a informační články, související odkazy, též informace k připravovanému novému Občanskému zákoníku.
  http://verejnaprospesnost.ecn.cz/

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit